Uchwały Data posedzenia Przedmiot uchwały w sprawie:
XXVIII/494/16 24.10.2016 r. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zakupu śmigłowców dla polskiej armii.
XXVIII/495/16 24.10.2016 r. zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
XXVIII/496/16 24.10.2016 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030.
XXVIII/497/16 24.10.2016 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Składu Rady Społecznej Doradzctwa Rolniczego. 
XXVIII/498/16 24.10.2016 r. zmiany obszaru aglomeragji Zagórz.
XXVIII/499/16 24.10.2016 r. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystapienia do realizacji projektu na rzecz Medyczno-Społecznych Centrów kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Dzialanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
XXVIII/500/16 24.10.2016 r. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Teatr im. W+andy Siemaszkowej w Rzeszowie.
XXVIII/501/16 24.10.2016 r. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego.
XXVIII/502/16 24.10.2016 r. wyrażenia woli przystapienia do realizacji mikroprojektu przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli             w Rzeszowie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.
XXVIII/503/16 24.10.2016 r. wyrażenia woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim a Stamen Gudżarat (Indie). 
XXVIII/504/16 24.10.2016 r. upoważnienia do zabezoieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie       na wkład własny do projektu w ramach POIiŚ 2014-2020.
XXVIII/505/16 24.10.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem   i ochroną dróg.
XXVIII/506/16 24.10.2016 r. rozpatrzenia skargi pani Wiktorii Konieczny na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego.
XXVIII/507/16 24.10.2016 r. nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
XXVIII/508/16 24.10.2016 r. zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych           do rejedtru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
XXVIII/509/16 24.10.2016 r. deklaracji przekaznia do wspólnego prowadzenia i finansowania instytucji artystycznej - Filharmonii podkarpackiej im. Artura Malawskiego         w Rzeszowie.
Załączniki:
Pobierz plik (494.pdf)494.pdf208 kB
Pobierz plik (495.pdf)495.pdf395 kB
Pobierz plik (495_1_2.pdf)495_1_2.pdf210 kB
Pobierz plik (495_3.pdf)495_3.pdf207 kB
Pobierz plik (496.pdf)496.pdf214 kB
Pobierz plik (496_1.pdf)496_1.pdf669 kB
Pobierz plik (496_2.pdf)496_2.pdf254 kB
Pobierz plik (497.pdf)497.pdf121 kB
Pobierz plik (498.pdf)498.pdf123 kB
Pobierz plik (498_1.pdf)498_1.pdf13847 kB
Pobierz plik (499.pdf)499.pdf130 kB
Pobierz plik (500.pdf)500.pdf123 kB
Pobierz plik (501.pdf)501.pdf122 kB
Pobierz plik (502.pdf)502.pdf125 kB
Pobierz plik (503.pdf)503.pdf197 kB
Pobierz plik (503_1.pdf)503_1.pdf211 kB
Pobierz plik (504.pdf)504.pdf126 kB
Pobierz plik (505.pdf)505.pdf168 kB
Pobierz plik (506.pdf)506.pdf178 kB
Pobierz plik (507.pdf)507.pdf120 kB
Pobierz plik (507_1.pdf)507_1.pdf174 kB
Pobierz plik (507_3.pdf)507_3.pdf182 kB
Pobierz plik (508.pdf)508.pdf173 kB
Pobierz plik (508_1.pdf)508_1.pdf291 kB
Pobierz plik (509.pdf)509.pdf122 kB