uchwały Przedmiot uchwały
LXII/973/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017- 2019.

LXII/974/18

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał.1

LXII/975/18

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sanoku, przy ul. Kiczury na rzecz Gminy Miasta Sanoka.

LXII/976/18

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał. _1_3

LXII/977/18

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

zał.1

LXII/978/18 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
LXII/979/18 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
LXII/980/18

w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

zał.1

LXII/981/18 w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
LXII/982/18

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji realizacji projektu w ramach ProgramuInterreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

zał.1

 LXII/983/18 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Mnich na działania przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
LXII/984/18  zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. 
LXII/985/18  w sprawie nadania Panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
LXII/986/18 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. 

zał.1

Załączniki:
Pobierz plik (973.pdf)973.pdf122 kB
Pobierz plik (974.pdf)974.pdf127 kB
Pobierz plik (974_1.pdf)974_1.pdf202 kB
Pobierz plik (975.pdf)975.pdf119 kB
Pobierz plik (976.pdf)976.pdf373 kB
Pobierz plik (976_1_3.pdf)976_1_3.pdf204 kB
Pobierz plik (977.pdf)977.pdf193 kB
Pobierz plik (977_1.pdf)977_1.pdf858 kB
Pobierz plik (978.pdf)978.pdf122 kB
Pobierz plik (979.pdf)979.pdf127 kB
Pobierz plik (980.pdf)980.pdf119 kB
Pobierz plik (980_1.pdf)980_1.pdf416 kB
Pobierz plik (981.pdf)981.pdf127 kB
Pobierz plik (982.pdf)982.pdf140 kB
Pobierz plik (982_1.pdf)982_1.pdf188 kB
Pobierz plik (983.pdf)983.pdf176 kB
Pobierz plik (984.pdf)984.pdf166 kB
Pobierz plik (985.pdf)985.pdf121 kB
Pobierz plik (986.pdf)986.pdf118 kB
Pobierz plik (986_1.pdf)986_1.pdf160 kB