Uchwała Przedmiot uchwały
XIV/236/19 w sprawie nadania Panu Zdzisławowi Banatowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
XIV/237/19 w sprawie nadania Panu Bogdanowi Rzońcy Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
XIV/238/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu grantowego „Lekcja: Enter” w obszarze osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu grantowego „Lekcja: Enter” w obszarze osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
XIV/239/19 w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu
XIV/240/19 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
XIV/241/19

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał. 1_2_3

XIV/242/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 
XIV/243/19  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Województwa Podkarpackiego za 2019 i 2020 rok 
XIV/244/19  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli. 
XIV/245/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XIV/246/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XIV/247/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XIV/248/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XIV/249/19 

w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

zał.1

XIV/250/19  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019 
XIV/251/19 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim 

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XIV/252/19  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
XIV/253/19  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
XIV/254/19  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego 
XIV/255/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
XIV/256/19 zmieniająca Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r., zmienioną Uchwałą Nr XI/185/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Załączniki:
Pobierz plik (236.pdf)236.pdf193 kB
Pobierz plik (237.pdf)237.pdf193 kB
Pobierz plik (238.pdf)238.pdf343 kB
Pobierz plik (239.pdf)239.pdf273 kB
Pobierz plik (240.pdf)240.pdf289 kB
Pobierz plik (241.pdf)241.pdf504 kB
Pobierz plik (241_1_2_3.pdf)241_1_2_3.pdf311 kB
Pobierz plik (242.pdf)242.pdf27417 kB
Pobierz plik (243.pdf)243.pdf194 kB
Pobierz plik (244.pdf)244.pdf194 kB
Pobierz plik (245.pdf)245.pdf195 kB
Pobierz plik (246.pdf)246.pdf194 kB
Pobierz plik (247.pdf)247.pdf195 kB
Pobierz plik (248.pdf)248.pdf194 kB
Pobierz plik (249.pdf)249.pdf271 kB
Pobierz plik (249_1.pdf)249_1.pdf1084 kB
Pobierz plik (250.pdf)250.pdf267 kB
Pobierz plik (251.pdf)251.pdf213 kB
Pobierz plik (251_1.pdf)251_1.pdf266 kB
Pobierz plik (251_2.pdf)251_2.pdf274 kB
Pobierz plik (251_3.pdf)251_3.pdf440 kB
Pobierz plik (252.pdf)252.pdf203 kB
Pobierz plik (253.pdf)253.pdf191 kB
Pobierz plik (254.pdf)254.pdf204 kB
Pobierz plik (255.pdf)255.pdf265 kB
Pobierz plik (256.pdf)256.pdf200 kB