Numer uchwały             

Data posiedzenia   Przedmiot uchwały - w  sprawie                                                                
XXXVII/697/13 26. 08. 2013 r.

aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020.

zał. nr 1; zał. nr 2

XXXVII/698/13

26. 08. 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/15/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
14 grudnia 2010 r. ( ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXVII/699/13 26. 08. 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXVII/700/13 26. 08. 2013 r. przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 
XXXVII/701/13 26. 08. 2013 r.

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej

XXXVII/702/13 26. 08. 2013 r.

zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmienionej uchwałą NR XXVIII/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

XXXVII/703/13 26. 08. 2013 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 1829 z późn. zm.)

XXXVII/704/13 26. 08. 2013 r.

likwidacji aglomeracji Harasiuki

XXXVII/705/13 26. 08. 2013 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Żyrakowska
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Żyrakowska

zał. nr 1

XXXVII/706/13 26. 08. 2013 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji
Głogów Małopolski i Przewrotne

zał. nr 2

XXXVII/707/13 26. 08. 2013 r.

nadania Statutu Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie

XXXVII/708/13 26. 08. 2013 r.

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

XXXVII/709/13 26. 08. 2013 r.

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Marii
Konopnickiej w Żarnowcu i przekazania do uzgodnienia
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zał. nr 1

XXXVII/710/13 26. 08. 2013 r.

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku i przekazania do uzgodnienia
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zał. nr 1

XXXVII/711/13 26. 08. 2013 r.

intencji utworzenia instytucji kultury służącej ochronie i promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej

XXXVII/712/13 26. 08. 2013 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kańczuga

zał. nr 1

XXXVII/713/13 26. 08. 2013 r.

przyjęcia stanowiska zawierającego protest wobec projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych

XXXVII/714/13 26. 08. 2013 r.

zmian w statucie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

XXXVII/715/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2014 pomocy finansowej

XXXVII/716/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.

XXXVII/717/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu

XXXVII/718/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.

XXXVII/719/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego.

XXXVII/720/13 26. 08. 2013 r.

udzielenia Gminie Harasiuki
w roku 2013 pomocy finansowej.

XXXVII/721/13 26. 08. 2013 r. udzielenia Gminie Gać
w roku 2013 pomocy finansowej.
XXXVII/722/13 26. 08. 2013 r.

zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013

XXXVII/723/13 26. 08. 2013 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. ,,Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR – KA II)”.

XXXVII/724/13 26. 08. 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał. nr 1

XXXVII/725/13 26. 08. 2013 r.

zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom
w roku szkolnym 2013/2014

XXXVII/726/13 26. 08. 2013 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

XXXVII/727/13 26. 08. 2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Krosno.

XXXVII/728/13 26. 08. 2013 r.

upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVII/729/13 26. 08. 2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zał. nr 1 i 2

XXXVII/730/13 26. 08. 2013 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1 i 2

XXXVII/731/13 26. 08. 2013 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

XXXVII/732/13 26. 08. 2013 r.

przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” - Polska

XXXVII/733/13 26. 08. 2013 r.

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXIV/634/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie odwołania Marszałka Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1

XXXVII/734/13 26. 08. 2013 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
XXXVII/735/13 26. 08. 2013 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

XXXVII/736/13 26. 08. 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  
XXXVII/737/13 26. 08. 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

XXXVII/738/13 26. 08. 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Element Selection 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (697.pdf)69759 kB
Pobierz plik (704.pdf)70445 kB
Pobierz plik (705.pdf)70553 kB
Pobierz plik (705_1.pdf)705_1378 kB
Pobierz plik (706.pdf)706418 kB
Pobierz plik (706_2.pdf)706_2512 kB
Pobierz plik (707.pdf)70784 kB
Pobierz plik (708.pdf)70855 kB
Pobierz plik (709.pdf)70953 kB
Pobierz plik (709_1.pdf)709_174 kB
Pobierz plik (710.pdf)71053 kB
Pobierz plik (697_1.pdf)697_15099 kB
Pobierz plik (710_1.pdf)710_183 kB
Pobierz plik (711.pdf)71164 kB
Pobierz plik (712.pdf)712123 kB
Pobierz plik (712_1.pdf)712_1283 kB
Pobierz plik (713.pdf)71366 kB
Pobierz plik (714.pdf)71455 kB
Pobierz plik (715.pdf)71546 kB
Pobierz plik (716.pdf)71650 kB
Pobierz plik (717.pdf)71748 kB
Pobierz plik (718.pdf)71852 kB
Pobierz plik (719.pdf)71948 kB
Pobierz plik (697_2.pdf)697_26011 kB
Pobierz plik (720.pdf)72054 kB
Pobierz plik (721.pdf)72145 kB
Pobierz plik (722.pdf)722135 kB
Pobierz plik (723.pdf)72364 kB
Pobierz plik (724.pdf)72461 kB
Pobierz plik (724_1.pdf)724_81 kB
Pobierz plik (725.pdf)725181 kB
Pobierz plik (726.pdf)72654 kB
Pobierz plik (727.pdf)72754 kB
Pobierz plik (728.pdf)72851 kB
Pobierz plik (698.pdf)69856 kB
Pobierz plik (729.pdf)729187 kB
Pobierz plik (729_1.pdf)729_186 kB
Pobierz plik (730.pdf)73071 kB
Pobierz plik (732.pdf)73243 kB
Pobierz plik (730_1.pdf)730_1322 kB
Pobierz plik (731.pdf)73176 kB
Pobierz plik (733.pdf)73351 kB
Pobierz plik (733_1.pdf)733_179 kB
Pobierz plik (734.pdf)73454 kB
Pobierz plik (735.pdf)73553 kB
Pobierz plik (699.pdf)69952 kB
Pobierz plik (736.pdf)73652 kB
Pobierz plik (737.pdf)73765 kB
Pobierz plik (738.pdf)73854 kB
Pobierz plik (700.pdf)70059 kB
Pobierz plik (701.pdf)70157 kB
Pobierz plik (702.pdf)702244 kB
Pobierz plik (703.pdf)70396 kB