Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

413/9714/14

29.10.2014 r.

zmiany uchwał nr 356/8401/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

413/9715/14

29.10.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

413/9716/14

29.10.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

413/9717/14

29.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 133/3037/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu 1130R4 MOVE ON GREEN realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.

413/9718/14

29.10.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji.

413/9719/14

29.10.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

413/9720/14

29.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 333/7959/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

413/9721/14

29.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 343/8161/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

413/9722/14

29.10.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

413/9723/14

29.10.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014.

413/9724/14

29.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

413/9725/14

29.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

413/9726/14

29.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

413/9727/14

29.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

413/9728/14

29.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

413/9729/14

29.10.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

413/9730/14

29.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

413/9731/14

29.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

413/9732/14

29.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 403/9553/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2014 r.

413/9733/14

29.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

413/9734/14

29.10.2014 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

413/9735/14

29.10.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

413/9736/14

29.10.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy użyczenia pomieszczeń.

413/9737/14

29.10.2014 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2015.

413/9738/14

29.10.2014 r.

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

413/9739/14

29.10.2014 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu kluczowego - nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

413/9740/14

29.10.2014 r.

wyrażenia warunkowej zgody na zmiany i rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego oraz na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”, realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

413/9741/14

29.10.2014 r.

zmiany terminów realizacji i zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

413/9742/14

29.10.2014 r.

wyrażenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym i zmiany terminów realizacji oraz zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, nr RPPK.03.01.00-18-032/10, w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

413/9743/14

29.10.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r.

413/9744/14

29.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

413/9745/14

29.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

413/9746/14

29.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

413/9747/14

29.10.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

413/9748/14

29.10.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

413/9749/14

29.10.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

413/9750/14

29.10.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

413/9751/14

29.10.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

413/9752/14

29.10.2014 r.

wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”.

413/9753/14

29.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.