Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

12/239/15

07.01.2015 r.

powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

12/240/15

07.01.2015 r.

udzielenia upoważnienia dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

12/241/15

07.01.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie aparatu do identyfikacji bakterii.

12/242/15

07.01.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu pt. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I” zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat B Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

12/243/15

07.01.2015 r.

zmian w indywidualnym projekcie kluczowym pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” realizowanym przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

12/244/15

07.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

12/245/15

07.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

12/246/15

07.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

12/247/15

07.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

12/248/15

07.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

12/249/15

07.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

12/250/15

07.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

12/251/15

07.01.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

12/252/15

07.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

12/253/15

07.01.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

12/254/15

07.01.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

12/255/15

07.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.