Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

33/583/15

03.03.2015 r.

opracowania zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

33/584/15

03.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

33/585/15

03.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

33/586/15

03.03.2015 r.

zmiany uchwały.

33/587/15

03.03.2015 r.

przekazania Operatorowi trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

33/588/15

03.03.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

33/589/15

03.03.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

33/590/15

03.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

33/591/15

03.03.2015 r.

przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2015 r.

33/592/15

03.03.2015 r.

odwołania upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 76/1252/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia kierownika Oddziału w Departamencie Geodezji, Transportu i Gospodarki Mieniem.

33/593/15

03.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

33/594/15

03.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

33/595/15

03.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

33/596/15

03.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

33/597/15

03.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

33/598/15

03.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

33/599/15

03.03.2015 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

33/600/15

03.03.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wyprawy w świat teatru” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku.

33/601/15

03.03.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Tadeusz Kantor z Wielopola w Świat” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku.

33/602/15

03.03.2015 r.

nie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

33/603/15

03.03.2015 r.

przyznania stypendiów sportowych w 2015 roku.

33/604/15

03.03.2015 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

33/605/15

03.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

33/606/15

03.03.2015 r.

ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

33/607/15

03.03.2015 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w  2015 roku.

33/608/15

03.03.2015 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

33/609/15

03.03.2015 r.

powołania Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

33/610/15

03.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.

33/611/15

03.03.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze piątych przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

33/612/15

03.03.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.

33/613/15

03.03.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

33/614/15

03.03.2015 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „MŁODZI – MŁODYM. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” przez Stowarzyszenie „Tak Życiu” z Rzeszowa.

33/615/15

03.03.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

33/616/15

03.03.2015 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian  „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

33/617/15

03.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 8/182/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2015 roku w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

33/618/15

03.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

33/619/15

03.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

33/620/15

03.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

33/621/15

03.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

33/622/15

03.03.2015 r.

przekazania wszelkich praw i obowiązków wynikających z „Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjnej do utworów wytworzonych w ramach projektu PO KL”.

33/623/15

03.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2015 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

33/624/15

03.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2015 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

33/625/15

03.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

33/626/15

03.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2015 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

33/627/15

03.03.2015 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

33/628/15

03.03.2015 r.

zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

33/629/15

03.03.2015 r.

przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

33/630/15

03.03.2015 r.

przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego.

33/631/15

03.03.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

33/632/15

03.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

33/633/15

03.03.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

33/634/15

03.03.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

33/635/15

03.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

33/636/15

03.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Julinie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_583_15.pdf)Uchwała_Nr_33_583_15.pdf1259 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_584_15.pdf)Uchwała_Nr_33_584_15.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_585_15.pdf)Uchwała_Nr_33_585_15.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_586_15.pdf)Uchwała_Nr_33_586_15.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_587_15.pdf)Uchwała_Nr_33_587_15.pdf98 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_588_15.pdf)Uchwała_Nr_33_588_15.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_589_15.pdf)Uchwała_Nr_33_589_15.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_590_15.pdf)Uchwała_Nr_33_590_15.pdf520 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_591_15.pdf)Uchwała_Nr_33_591_15.pdf3910 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_592_15.pdf)Uchwała_Nr_33_592_15.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_593_15.pdf)Uchwała_Nr_33_593_15.pdf656 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_594_15.pdf)Uchwała_Nr_33_594_15.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_595_15.pdf)Uchwała_Nr_33_595_15.pdf622 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_596_15.pdf)Uchwała_Nr_33_596_15.pdf651 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_597_15.pdf)Uchwała_Nr_33_597_15.pdf689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_598_15.pdf)Uchwała_Nr_33_598_15.pdf628 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_599_15.pdf)Uchwała_Nr_33_599_15.pdf2689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_600_15.pdf)Uchwała_Nr_33_600_15.pdf849 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_601_15.pdf)Uchwała_Nr_33_601_15.pdf905 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_602_15.pdf)Uchwała_Nr_33_602_15.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_603_15.pdf)Uchwała_Nr_33_603_15.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_604_15.pdf)Uchwała_Nr_33_604_15.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_605_15.pdf)Uchwała_Nr_33_605_15.pdf3392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_606_15.zip)Uchwała_Nr_33_606_15.zip511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_607_15.pdf)Uchwała_Nr_33_607_15.pdf534 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_608_15.pdf)Uchwała_Nr_33_608_15.pdf289 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_609_15.pdf)Uchwała_Nr_33_609_15.pdf559 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_610_15.pdf)Uchwała_Nr_33_610_15.pdf782 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_611_15.pdf)Uchwała_Nr_33_611_15.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_612_15.pdf)Uchwała_Nr_33_612_15.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_613_15.pdf)Uchwała_Nr_33_613_15.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_614_15.pdf)Uchwała_Nr_33_614_15.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_615_15.pdf)Uchwała_Nr_33_615_15.pdf2729 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_616_15.pdf)Uchwała_Nr_33_616_15.pdf984 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_617_15.pdf)Uchwała_Nr_33_617_15.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_618_15.zip)Uchwała_Nr_33_618_15.zip921 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_619_15.pdf)Uchwała_Nr_33_619_15.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_620_15.pdf)Uchwała_Nr_33_620_15.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_621_15.pdf)Uchwała_Nr_33_621_15.pdf744 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_622_15.zip)Uchwała_Nr_33_622_15.zip1191 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_623_15.pdf)Uchwała_Nr_33_623_15.pdf1404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_624_15.pdf)Uchwała_Nr_33_624_15.pdf654 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_625_15.pdf)Uchwała_Nr_33_625_15.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_626_15.pdf)Uchwała_Nr_33_626_15.pdf1213 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_627_15.pdf)Uchwała_Nr_33_627_15.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_628_15.pdf)Uchwała_Nr_33_628_15.pdf1377 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_629_15.zip)Uchwała_Nr_33_629_15.zip13274 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_630_15.pdf)Uchwała_Nr_33_630_15.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_631_15.pdf)Uchwała_Nr_33_631_15.pdf1774 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_632_15.pdf)Uchwała_Nr_33_632_15.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_633_15.pdf)Uchwała_Nr_33_633_15.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_634_15.pdf)Uchwała_Nr_33_634_15.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_635_15.pdf)Uchwała_Nr_33_635_15.pdf582 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_33_636_15.pdf)Uchwała_Nr_33_636_15.pdf603 kB