Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

64/1428/15

12.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

64/1429/15

12.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy.

64/1430/15

12.06.2015 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

64/1431/15

12.06.2015 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

64/1432/15

12.06.2015 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

64/1433/15

12.06.2015 r.

projektu pn. „Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku".

64/1434/15

12.06.2015 r.

przyjęcia projektu Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

64/1435/15

12.06.2015 r.

przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP oraz Osi X Pomoc Techniczna.

64/1436/15

12.06.2015 r.

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych kandydatów na ekspertów oraz ekspertów w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

64/1437/15

12.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego.

64/1438/15

12.06.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie współfinansowania opracowania Studium Wykonalności dla zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.