Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

74/1581/15

07.07.2015 r.

ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

74/1582/15

07.07.2015 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdów szynowych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów osób na terenie Województwa Podkarpackiego.

74/1583/15

07.07.2015 r.

ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za autobusy szynowe.

74/1584/15

07.07.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Sanok.

74/1585/15

07.07.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Lesko.

74/1586/15

07.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

74/1587/15

07.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

74/1588/15

07.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

74/1589/15

07.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

74/1590/15

07.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

74/1591/15

07.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

74/1592/15

07.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

74/1593/15

07.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

74/1594/15

07.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

74/1595/15

07.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

74/1596/15

07.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

74/1597/15

07.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

74/1598/15

07.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

74/1599/15

07.07.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas dwóch audycji „Poranek Wnet”, które będą nadawane z województwa podkarpackiego na antenie Radia WNET.

74/1600/15

07.07.2015 r.

przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2014.

74/1601/15

07.07.2015 r.

powołania Komitetu Sterującego instytucji ochrony i promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej pod roboczą nazwą Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

74/1602/15

07.07.2015 r.

wyrażenia dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

74/1603/15

07.07.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

74/1604/15

07.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

74/1605/15

07.07.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

74/1606/15

07.07.2015 r.

przyjęcia procedur związanych z obsługą wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020.

74/1607/15

07.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

74/1608/15

07.07.2015 r.

współorganizacji Podkarpackiego Dnia Wędliniarza.

74/1609/15

07.07.2015 r.

współorganizacji zadania pn. Karpacki Jarmark Turystyczny.

74/1610/15

07.07.2015 r.

współorganizacji Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa  „AGROBIESZCZADY 2015”.

74/1611/15

07.07.2015 r.

współorganizacji zadania pn. „Zachować dla przyszłych pokoleń. XI Spotkania folklorystyczne”.

74/1612/15

07.07.2015 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2015 roku.

74/1613/15

07.07.2015 r.

powołania komisji ds. przygotowania propozycji podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek wodnych w 2015 roku.

74/1614/15

07.07.2015 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

74/1615/15

07.07.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.

74/1616/15

07.07.2015 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

74/1617/15

07.07.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

74/1618/15

07.07.2015 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Letnie przygody” przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.

74/1619/15

07.07.2015 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Podkarpackim określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.

74/1620/15

07.07.2015 r.

zawarcia aneksu do umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sanoku.

74/1621/15

07.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności związanych z pełnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

74/1622/15

07.07.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 19/379/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie  wydatków wynikających z realizacji zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2015.

74/1623/15

07.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

74/1624/15

07.07.2015 r.

zaopiniowania wniosku Przedsiębiorstwa Usług Technicznych WALKO (adres: 45-842 Opole, ul. Stefana Golachowskiego 18), z dnia 25 czerwca 2015 r., działającego z upoważnienia Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej pełnomocnika Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Ośrodka radiolokacyjnego MSSR Dąbrowica” na działce nr ewid. 3992 w miejscowości Dąbrowica”.

74/1625/15

07.07.2015 r.

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

74/1626/15

07.07.2015 r.

przyjęcia Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

74/1627/15

07.07.2015 r.

zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

74/1628/15

07.07.2015 r.

przyjęcia raportu z konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS.

74/1629/15

07.07.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

74/1630/15

07.07.2015 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-264/13, złożonego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

74/1631/15

07.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

74/1632/15

07.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

74/1633/15

07.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania w projekcie kluczowym pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

74/1634/15

07.07.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

74/1635/15

07.07.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

74/1636/15

07.07.2015 r.

zmiany uchwały Nr 63/1417/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

74/1637/15

07.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

74/1638/15

07.07.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zaleszany oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zaleszany.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1581_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1581_15.pdf782 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1582_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1582_15.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1583_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1583_15.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1584_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1584_15.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1585_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1585_15.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1586_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1586_15.pdf612 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1587_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1587_15.pdf727 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1588_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1588_15.pdf717 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1589_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1589_15.pdf701 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1590_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1590_15.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1591_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1591_15.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1592_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1592_15.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1593_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1593_15.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1594_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1594_15.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1595_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1595_15.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1596_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1596_15.pdf101 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1597_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1597_15.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1598_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1598_15.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1599_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1599_15.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1600_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1600_15.pdf1363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1601_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1601_15.pdf669 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1602_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1602_15.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1603_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1603_15.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1604_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1604_15.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1605_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1605_15.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1606_15.zip)Uchwała_Nr_74_1606_15.zip10937 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1607_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1607_15.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1608_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1608_15.pdf492 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1609_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1609_15.pdf499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1610_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1610_15.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1611_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1611_15.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1612_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1612_15.pdf828 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1613_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1613_15.pdf696 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1614_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1614_15.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1615_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1615_15.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1616_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1616_15.pdf995 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1617_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1617_15.pdf1049 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1618_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1618_15.pdf513 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1619_15.zip)Uchwała_Nr_74_1619_15.zip4040 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1620_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1620_15.pdf992 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1621_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1621_15.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1622_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1622_15.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1623_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1623_15.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1624_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1624_15.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1625_15.zip)Uchwała_Nr_74_1625_15.zip6195 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1626_15.zip)Uchwała_Nr_74_1626_15.zip10768 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1627_15.zip)Uchwała_Nr_74_1627_15.zip4873 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1628_15.zip)Uchwała_Nr_74_1628_15.zip6944 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1629_15.zip)Uchwała_Nr_74_1629_15.zip4181 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1630_15.zip)Uchwała_Nr_74_1630_15.zip9179 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1631_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1631_15.pdf794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1632_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1632_15.pdf846 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1633_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1633_15.pdf698 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1634_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1634_15.pdf505 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1635_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1635_15.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1636_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1636_15.pdf468 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1637_15.pdf)Uchwała_Nr_74_1637_15.pdf295 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_74_1638_15.zip)Uchwała_Nr_74_1638_15.zip1856 kB