Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

77/1718/15

21.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/1719/15

21.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/1720/15

21.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/1721/15

21.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/1722/15

21.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/1723/15

21.07.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 33/591/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo –finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2015 r.

77/1724/15

21.07.2015 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

77/1725/15

21.07.2015 r.

upoważnienia osoby do czynności związanych z realizacją Umowy nr OR-IV.273.1.22.2015.

77/1726/15

21.07.2015 r.

wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia stanowiska Konsultanta regionalnego oraz delegacji krajowych i zagranicznych w ramach realizacji projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

77/1727/15

21.07.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

77/1728/15

21.07.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

77/1729/15

21.07.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

77/1730/15

21.07.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

77/1731/15

21.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

77/1732/15

21.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

77/1733/15

21.07.2015 r.

odwołania upoważnienia dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

77/1734/15

21.07.2015 r.

odwołania upoważnienia dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

77/1735/15

21.07.2015 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

77/1736/15

21.07.2015 r.

zmiany regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2015 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

77/1737/15

21.07.2015 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

77/1738/15

21.07.2015 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014-2020.

77/1739/15

21.07.2015 r.

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

77/1740/15

21.07.2015 r.

zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

77/1741/15

21.07.2015 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

77/1742/15

21.07.2015 r.

organizacji konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2015.

77/1743/15

21.07.2015 r.

współorganizacji „Jezuickiego Festynu Rodzinnego w Starej Wsi 2015”.

77/1744/15

21.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na dokonanie cesji wierzytelności.

77/1745/15

21.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

77/1746/15

21.07.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2015 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

77/1747/15

21.07.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego w projekcie kluczowym nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. „Zakład Nauk o Człowieku”, realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

77/1748/15

21.07.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji oraz zmianę w zakresie rzeczowym  indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

77/1749/15

21.07.2015 r.

przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

77/1750/15

21.07.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. z późn. zm. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

77/1751/15

21.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

77/1752/15

21.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

77/1753/15

21.07.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

77/1754/15

21.07.2015 r.

prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa” we Lwowie.

77/1755/15

21.07.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1084/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

77/1756/15

21.07.2015 r.

podpisania porozumienia z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie – Oddział IPN – KŚZpNP w Rzeszowie w sprawie pokrycia kosztów wykonania znaczków WIN.

77/1757/15

21.07.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

77/1758/15

21.07.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

77/1759/15

21.07.2015 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.

78/1760/15

21.07.2015 r.

współorganizacji zadania pn. Powiatowe Święto Chleba.

77/1761/15

21.07.2015 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

77/1762/15

21.07.2015 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

77/1763/15

21.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

77/1764/15

21.07.2015 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

77/1765/15

21.07.2015 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

77/1766/15

21.07.2015 r.

przyjęcia Zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

77/1767/15

21.07.2015 r.

zawarcia z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju Porozumienia w sprawie powierzenia danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

77/1768/15

21.07.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

77/1769/15

21.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wsparcia budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1718_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1718_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon800 kB2015-08-03 08:452015-08-03 08:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1719_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1719_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon616 kB2015-08-03 08:452015-08-03 08:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1720_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1720_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon619 kB2015-08-03 08:452015-08-03 08:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1721_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1721_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon729 kB2015-08-03 08:452015-08-03 08:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1722_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1722_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon741 kB2015-08-03 08:452015-08-03 08:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1723_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1723_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon3133 kB2015-08-03 08:462015-08-03 08:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1724_15.zip)Uchwała_Nr_77_1724_15.zip[KZ] Adriana Wojdon1265 kB2015-08-03 08:462015-08-03 08:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1725_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1725_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon60 kB2015-08-03 08:462015-08-03 08:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1726_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1726_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon419 kB2015-08-03 08:462015-08-03 08:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1727_15.zip)Uchwała_Nr_77_1727_15.zip[KZ] Adriana Wojdon1304 kB2015-08-03 08:462015-08-03 08:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1728_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1728_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon497 kB2015-08-03 08:472015-08-03 08:47
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1729_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1729_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon434 kB2015-08-03 08:472015-08-03 08:47
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1730_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1730_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon432 kB2015-08-03 08:472015-08-03 08:47
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1731_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1731_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon329 kB2015-08-03 08:512015-08-03 08:51
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1732_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1732_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon344 kB2015-08-03 08:512015-08-03 08:51
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1733_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1733_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon322 kB2015-08-03 08:512015-08-03 08:51
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1734_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1734_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon304 kB2015-08-03 08:512015-08-03 08:51
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1735_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1735_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon1118 kB2015-08-03 08:522015-08-03 08:52
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1736_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1736_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon325 kB2015-08-03 08:522015-08-03 08:52
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1737_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1737_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon315 kB2015-08-03 08:522015-08-03 08:52
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1738_15.zip)Uchwała_Nr_77_1738_15.zip[KZ] Adriana Wojdon39923 kB2015-08-03 08:522015-08-03 08:52
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1739_15.zip)Uchwała_Nr_77_1739_15.zip[KZ] Adriana Wojdon2685 kB2015-08-03 08:522015-08-03 08:52
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1740_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1740_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon908 kB2015-08-03 08:532015-08-03 08:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1741_15.zip)Uchwała_Nr_77_1741_15.zip[KZ] Adriana Wojdon1284 kB2015-08-03 09:172015-08-03 09:17
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1742_15.zip)Uchwała_Nr_77_1742_15.zip[KZ] Adriana Wojdon1099 kB2015-08-03 08:532015-08-03 08:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1743_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1743_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon500 kB2015-08-03 08:532015-08-03 08:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1744_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1744_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon385 kB2015-08-03 08:532015-08-03 08:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1745_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1745_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon401 kB2015-08-03 08:582015-08-03 08:58
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1746_15.zip)Uchwała_Nr_77_1746_15.zip[KZ] Adriana Wojdon1124 kB2015-08-03 08:582015-08-03 08:58
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1747_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1747_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon1482 kB2015-08-03 08:582015-08-03 08:58
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1748_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1748_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon1274 kB2015-08-03 08:592015-08-03 08:59
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1749_15.zip)Uchwała_Nr_77_1749_15.zip[KZ] Adriana Wojdon2825 kB2015-08-03 08:592015-08-03 08:59
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1750_15.zip)Uchwała_Nr_77_1750_15.zip[KZ] Adriana Wojdon3547 kB2015-08-03 09:042015-08-03 09:04
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1751_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1751_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon780 kB2015-08-03 09:002015-08-03 09:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1752_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1752_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon807 kB2015-08-03 09:002015-08-03 09:00
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1753_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1753_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon1791 kB2015-08-03 09:012015-08-03 09:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1754_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1754_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon337 kB2015-08-03 09:012015-08-03 09:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1755_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1755_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon493 kB2015-08-03 09:012015-08-03 09:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1756_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1756_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon384 kB2015-08-03 09:012015-08-03 09:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1757_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1757_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon498 kB2015-08-03 09:012015-08-03 09:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1758_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1758_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon2565 kB2015-08-03 09:012015-08-03 09:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1759_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1759_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon1119 kB2015-08-03 09:022015-08-03 09:02
Pobierz plik (Uchwała_Nr_78_1760_15.pdf)Uchwała_Nr_78_1760_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon493 kB2015-08-07 13:292015-08-07 13:29
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1761_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1761_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon363 kB2015-08-03 09:022015-08-03 09:02
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1762_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1762_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon419 kB2015-08-03 09:022015-08-03 09:02
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1763_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1763_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon326 kB2015-08-03 09:022015-08-03 09:02
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1764_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1764_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon375 kB2015-08-03 09:022015-08-03 09:02
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1765_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1765_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon381 kB2015-08-03 09:032015-08-03 09:03
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1766_15.zip)Uchwała_Nr_77_1766_15.zip[KZ] Adriana Wojdon2909 kB2015-08-03 09:032015-08-03 09:03
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1767_15.zip)Uchwała_Nr_77_1767_15.zip[KZ] Adriana Wojdon1355 kB2015-08-03 09:232015-08-03 09:23
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1768_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1768_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon399 kB2015-08-03 09:032015-08-03 09:03
Pobierz plik (Uchwała_Nr_77_1769_15.pdf)Uchwała_Nr_77_1769_15.pdf[KZ] Adriana Wojdon660 kB2015-08-03 09:032015-08-03 09:03