Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

104/2277/15

20.10.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

104/2278/15

20.10.2015 r.

potwierdzenia zawarcia umowy.

104/2279/15

20.10.2015 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Sympozjum poświęconemu ks. Antoniemu Dziurzyńskiemu w 90. rocznicę śmierci budowniczego kościoła w Bóbrce.

104/2280/15

20.10.2015 r.

uchylająca uchwałę Nr 92/2094/15 z dnia 15 września 2015 r.

104/2281/15

20.10.2015 r.

zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

104/2282/15

20.10.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

104/2283/15

20.10.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

104/2284/15

20.10.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

104/2285/15

20.10.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

104/2286/15

20.10.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

104/2287/15

20.10.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

104/2288/15

20.10.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego poszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

104/2289/15

20.10.2015 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – nabór 2015.

104/2290/15

20.10.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – nabór 2015.

104/2291/15

20.10.2015 r.

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2015/2016.

104/2292/15

20.10.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

104/2293/15

20.10.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

104/2294/15

20.10.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

104/2295/15

20.10.2015 r.

poinformowania Prezydenta Miasta Rzeszowa o zamiarze podjęcia Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej ulic na terenie miasta Rzeszowa.

104/2296/15

20.10.2015 r.

poinformowania Zarządu Powiatu Leżajskiego o zamiarze podjęcia Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Leżajsk.

104/2297/15

20.10.2015 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu będącego samorządową wojewódzką osobą prawną.

104/2298/15

20.10.2015 r.

wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia stanowiska Konsultanta regionalnego oraz delegacji krajowych i zagranicznych w ramach realizacji projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

104/2299/15

20.10.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

104/2300/15

20.10.2015 r.

zwolnienia cudzoziemca Marii Nastasii Orłowej z opłaty za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

104/2301/15

20.10.2015 r.

zwolnienia cudzoziemca Olexandra Druzhynetsa z opłaty za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

104/2302/15

20.10.2015 r.

wyrażenia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

104/2303/15

20.10.2015 r.

udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

104/2304/15

20.10.2015 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

104/2305/15

20.10.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

104/2306/15

20.10.2015 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023.

104/2307/15

20.10.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

104/2308/15

20.10.2015 r.

zmiany uchwały nr 84/1920/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2015 r. zadań w zakresie wsparcie dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej.

104/2309/15

20.10.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej.

104/2310/15

20.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

104/2311/15

20.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 84/1922/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

104/2312/15

20.10.2015 r.

zawarcia aneksu do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

104/2313/15

20.10.2015 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

104/2314/15

20.10.2015 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

104/2315/15

20.10.2015 r.

przygotowania prezentacji regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

104/2316/15

20.10.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

104/2317/15

20.10.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

104/2318/15

20.10.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

104/2319/15

20.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”.

104/2320/15

20.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

104/2321/15

20.10.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania instytucji koronera.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2277_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2277_15.pdf2403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2278_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2278_15.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2279_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2279_15.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2280_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2280_15.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2281_15.zip)Uchwała_Nr_104_2281_15.zip20853 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2282_15.zip)Uchwała_Nr_104_2282_15.zip7244 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2283_15.zip)Uchwała_Nr_104_2283_15.zip1091 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2284_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2284_15.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2285_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2285_15.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2286_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2286_15.pdf831 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2287_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2287_15.pdf823 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2288_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2288_15.pdf782 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2289_15.zip)Uchwała_Nr_104_2289_15.zip11848 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2290_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2290_15.pdf1714 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2291_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2291_15.pdf2090 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2292_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2292_15.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2293_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2293_15.pdf663 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2294_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2294_15.pdf736 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2295_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2295_15.pdf1499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2296_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2296_15.pdf1336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2297_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2297_15.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2298_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2298_15.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2299_15.zip)Uchwała_Nr_104_2299_15.zip1224 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2300_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2300_15.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2301_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2301_15.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2302_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2302_15.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2303_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2303_15.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2304_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2304_15.pdf695 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2305_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2305_15.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2306_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2306_15.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2307_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2307_15.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2308_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2308_15.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2309_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2309_15.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2310_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2310_15.pdf582 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2311_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2311_15.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2312_15.zip)Uchwała_Nr_104_2312_15.zip2645 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2313_15.zip)Uchwała_Nr_104_2313_15.zip2876 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2314_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2314_15.pdf722 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2315_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2315_15.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2316_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2316_15.pdf2279 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2317_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2317_15.pdf5280 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2318_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2318_15.pdf561 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2319_15.zip)Uchwała_Nr_104_2319_15.zip1414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2320_15.zip)Uchwała_Nr_104_2320_15.zip877 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_104_2321_15.pdf)Uchwała_Nr_104_2321_15.pdf727 kB