Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

108/2327/15

27.10.2015 r.

uchylenia Uchwały Nr 90/2042/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

108/2328/15

27.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

108/2329/15

27.10.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

108/2330/15

27.10.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

108/2331/15

27.10.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

108/2332/15

27.10.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Niżańskiego.

108/2333/15

27.10.2015 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Uniwersytet Rzeszowski podczas Ogólnopolskiego Spotkania Obieżyświatów, Trampów i Turystów, które odbędzie się w dniach 06-08.11.2015 r.

108/2334/15

27.10.2015 r.

zatwierdzenia 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

108/2335/15

27.10.2015 r.

wyodrębnienia samodzielnych lokali użytkowych w Dębicy.

108/2336/15

27.10.2015 r.

przyjęcia „Programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie podkarpackim na lata 2015-2020”.

108/2337/15

27.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

108/2338/15

27.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

108/2339/15

27.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

108/2340/15

27.10.2015 r.

przyjęcia Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

108/2341/15

27.10.2015 r.

przyjęcia dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego.

108/2342/15

27.10.2015 r.

organizacji spotkania informacyjnego dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach PROW 2014-2020 dotyczącego konkursów na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR pt. „Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przygotowanie do konkursu”.

108/2343/15

27.10.2015 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

108/2344/15

27.10.2015 r.

podpisania porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl w sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu.

108/2345/15

27.10.2015 r.

stanowiska na temat dalszego rozwoju zakładów aktywności zawodowej w województwie podkarpackim.

108/2346/15

27.10.2015 r.

zmieniająca uchwałę 94/2139/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

108/2347/15

27.10.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2015 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

108/2348/15

27.10.2015 r.

ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

108/2349/15

27.10.2015 r.

przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.

108/2350/15

27.10.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

108/2351/15

27.10.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 35/719/15 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

108/2352/15

27.10.2015 r.

zmiany uchwały Nr 74/1627/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lipca 2015 r.

108/2353/15

27.10.2015 r.

wydłużenia terminów realizacji projektu oraz wypłaty całości dofinansowania przed zakończeniem rzeczowej realizacji projektu pn. „Poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” poprzez budowę świateł podejścia, przebudowę drogi startowej oraz budowę drogi północnej”  realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

108/2354/15

27.10.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

108/2355/15

27.10.2015 r.

wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji.

108/2356/15

27.10.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

108/2357/15

27.10.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

108/2358/15

27.10.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

108/2359/15

27.10.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

108/2360/15

27.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.