Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

132/2843/16

12.01.2016 r.

przygotowania do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2).

132/2844/16

12.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

132/2845/16

12.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

132/2846/16

12.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

132/2847/16

12.01.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 131/2829/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych i wyboru logo Muzeum Polaków  Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

132/2848/16

12.01.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

132/2849/16

12.01.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

132/2850/16

12.01.2016 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 roku.

132/2851/16

12.01.2016 r.

zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

132/2852/16

12.01.2016 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

132/2853/16

12.01.2016 r.

zatwierdzenia listy rankingowej operacji Wnioskodawców, operacji własnych jednostki regionalnej oraz operacji w ramach działania Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020 do dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 (etap I – 2016 rok) Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego.

132/2854/16

12.01.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Uzdrowiska Rymanów” Spółka Akcyjna.

132/2855/16

12.01.2016 r.

uchylenia uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

132/2856/16

12.01.2016 r.

odwołania Członka Rady Nadzorczej i wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

132/2857/16

12.01.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

132/2858/16

12.01.2016 r.

udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

132/2859/16

12.01.2016 r.

udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

132/2860/16

12.01.2016 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu KIK-56 pod nazwą „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu, w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet IV Rozwój społeczny i zasobów ludzkich w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”, Cel II.

132/2861/16

12.01.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

132/2862/16

12.01.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

132/2863/16

12.01.2016 r.

rezygnacji z wykorzystania mechanizmu nadkontraktacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

132/2864/16

12.01.2016 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

132/2865/16

12.01.2016 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

132/2866/16

12.01.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

132/2867/16

12.01.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

132/2868/16

12.01.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

132/2869/16

12.01.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

132/2870/16

12.01.2016 r.

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.

132/2871/16

12.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Cyfrowe Podkarpackie.

132/2872/16

12.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach Programu Erazmus +.

132/2873/16

12.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnica.

132/2874/16

12.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołkowyja oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołkowyja.

132/2875/16

12.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Polańczyk.

132/2876/16

12.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Solina.