Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

141/2986/16

02.02.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

141/2987/16

02.02.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Czarna.

141/2988/16

02.02.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Czarna.

141/2989/16

02.02.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Hyżne.

141/2990/16

02.02.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Sędziszów Młp.

141/2991/16

02.02.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

141/2992/16

02.02.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

141/2993/16

02.02.2016 r.

zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na świadczenie usług drogowego transportu użyteczności publicznej w pierwszym obszarze koncesyjnym na terenie Województwa Podkarpackiego w latach 2017 - 2019.

141/2994/16

02.02.2016 r.

ustalenia „Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Podkarpackie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego”.

141/2995/16

02.02.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

141/2996/16

02.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

141/2997/16

02.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

141/2998/16

02.02.2016 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 roku.

141/2999/16

02.02.2016 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku.

141/3000/16

02.02.2016 r.

przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

141/3001/16

02.02.2016 r.

powołania dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

141/3002/16

02.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

141/3003/16

02.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

141/3004/16

02.02.2016 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021.

141/3005/16

02.02.2016 r.

wyrażenia opinii dotyczącej zmiany urzędowych nazw obiektów fizjograficznych: Korczybkowa Góra na Kokoczkowa Góra (góra, las) – wieś Zmiennica; Skawickówka na Sawickówka (droga) – wieś Humniska; Liców na Licówka (las) – wieś Humniska położonych w Gminie Brzozów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

141/3006/16

02.02.2016 r.

wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych: Kokoczki (pole, las) – wieś Przysietnica; Chłopskie Debrze (las) – wieś Stara Wieś; Łysa Góra (pole, wzniesienie) – wieś Humniska; Krzemionka (pole) – miasto Brzozów; Wygon (pole) – miasto Brzozów;  Pilszakówka (łąki) – wieś Górki;  Rzeka (potok) – wieś Górki położonych w Gminie Brzozów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

141/3007/16

02.02.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

141/3008/16

02.02.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

141/3009/16

02.02.2016 r.

zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2016.

141/3010/16

02.02.2016 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2016.

141/3011/16

02.02.2016 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

141/3012/16

02.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

141/3013/16

02.02.2016 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2016 roku.

141/3014/16

02.02.2016 r.

podziału środków finansowych.

141/3015/16

02.02.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

141/3016/16

02.02.2016 r.

zmiany uchwały nr 65/1459/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

141/3017/16

02.02.2016 r.

zatwierdzenia dokumentów w postępowaniu na wybór operatora Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

141/3018/16

02.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictw.

141/3019/16

02.02.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

141/3020/16

02.02.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

141/3021/16

02.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

141/3022/16

02.02.2016 r.

rozszerzenia oferty przewozowej na liniach nr 108 i nr 106/108/107.