http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 149 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 lutego 2016 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

149/3111/16

23.02.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

149/3112/16

23.02.2016 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

149/3113/16

23.02.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na wydatki majątkowe z budżetu Województwa Podkarpackiego.

149/3114/16

23.02.2016 r.

przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2015.

149/3115/16

23.02.2016 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

149/3116/16

23.02.2016 r.

współorganizacji Międzynarodowego Festiwalu Kuchni Dworskiej im. Hanny Szymanderskiej w Zamku Dubiecko.

149/3117/16

23.02.2016 r.

współorganizacji konferencji pn. „Kobieta innowacyjna”.

149/3118/16

23.02.2016 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania części dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

149/3119/16

23.02.2016 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

149/3120/16

23.02.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

149/3121/16

23.02.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Podkarpackim określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.

149/3122/16

23.02.2016 r.

powołania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim.

149/3123/16

23.02.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2016 roku.

149/3124/16

23.02.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 136/2919/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2016 r.

149/3125/16

23.02.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

149/3126/16

23.02.2016 r.

powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych w ramach konkursu na nazwę dla „Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego”.

149/3127/16

23.02.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

149/3128/16

23.02.2016 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

149/3129/16

23.02.2016 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu dotyczącego poszerzenia TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

149/3130/16

23.02.2016 r.

zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za II półrocze 2015 r.

149/3131/16

23.02.2016 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego postępowania w sprawie wyłączonych wydatków z Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dotyczących projektu RPPK.05.01.00-18-016/09 oraz projektu RPPK.07.01.00-18-001/09.

149/3132/16

23.02.2016 r.

przyjęcia zasad prowadzenia polityki szkoleniowej dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

149/3133/16

23.02.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach Działania 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

149/3134/16

23.02.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

149/3135/16

23.02.2016 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

149/3136/16

23.02.2016 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

149/3137/16

23.02.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

149/3138/16

23.02.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

149/3139/16

23.02.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

149/3140/16

23.02.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

149/3141/16

23.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach Programu Erazmus +.

149/3142/16

23.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.