Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

176/3581/16

17.05.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sokołów Młp.

176/3582/16

17.05.2016 r.

zawarcia porozumienia o współpracy.

176/3583/16

17.05.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

176/3584/16

17.05.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanego wzoru weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

176/3585/16

17.05.2016 r.

zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

176/3586/16

17.05.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 119/2590/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r.

176/3587/16

17.05.2016 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni 300 m2 w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 6.

176/3588/16

17.05.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

176/3589/16

17.05.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

176/3590/16

17.05.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 118/2586/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2015 r.

176/3591/16

17.05.2016 r.

wykonania działań promocyjnych podczas Final Four Pucharu Polski w piłce ręcznej.

176/3592/16

17.05.2016 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowania związanego z  aktualizacją programów ochrony powietrza.

176/3593/16

17.05.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

176/3594/16

17.05.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

176/3595/16

17.05.2016 r.

udzielenia dotacji w 2016 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

176/3596/16

17.05.2016 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

176/3597/16

17.05.2016 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

176/3598/16

17.05.2016 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

176/3599/16

17.05.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

176/3600/16

17.05.2016 r.

zaopiniowania wniosku Pani Patrycji Cieślak reprezentującej ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa) z dnia 28.04.2016 r. znak: D198-ILFWs-FP-OC-0108, działającej z upoważnienia Inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa).

176/3601/16

17.05.2016 r.

udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

176/3602/16

17.05.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

176/3603/16

17.05.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

176/3604/16

17.05.2016 r.

przekazania sprawozdania finansowego za 2015 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

176/3605/16

17.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXII/394/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”.

176/3606/16

17.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

176/3607/16

17.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów partnerskich przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

176/3608/16

17.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do Porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia, zawartego w dniu 17 kwietnia 2015 r. między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska), Samorządowym Krajem Koszyckim (Republika Słowacka), Samorządowym Krajem Preszowskim (Republika Słowacka) oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén (Węgry).

176/3609/16

17.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).

176/3610/16

17.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

176/3611/16

17.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.