Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

179/3617/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3618/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3619/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3620/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3621/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3622/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3623/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3624/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3625/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3626/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3627/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3628/16

23.05.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3629/16

23.05.2016 r.

udzielenia upoważnienia w imieniu Województwa Podkarpackiego do występowania do urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz spółek Grupy PKP w sprawach związanych z uzyskiwaniem danych, uzgodnień, pozwoleń i decyzji realizowanego studium wykonalności dla zadania: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”.

179/3630/16

23.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

179/3631/16

23.05.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Żołynia.

179/3632/16

23.05.2016 r.

ustalenia formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów nr RPPK.05.02.00-18-004/10 oraz nr RPPK.06.00.00-18-097/09 zrealizowanych przez Uzdrowisko Iwonicz S.A. w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

179/3633/16

23.05.2016 r.

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

179/3634/16

23.05.2016 r.

przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2015.

179/3635/16

23.05.2016 r.

wprowadzenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

179/3636/16

23.05.2016 r.

rozwiązania umowy Nr 8.2.2/V.38/305/13/U/228/13 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

179/3637/16

23.05.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

179/3638/16

23.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

179/3639/16

23.05.2016 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

179/3640/16

23.05.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy  ul. Łukasińskiego.

179/3641/16

23.05.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

179/3642/16

23.05.2016 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas” w ramach Kampanii informacyjno - promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej w tym: promocji produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta.

179/3643/16

23.05.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

179/3644/16

23.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

179/3645/16

23.05.2016 r.

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2015.

179/3646/16

23.05.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na nabycie trzech ambulansów systemowych.

179/3647/16

23.05.2016 r.

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Powiatowi Brzozowskiemu – instytucji tworzącej Powiatowe Centrum Integracji Społecznej - na pierwsze wyposażenie Centrum.

179/3648/16

23.05.2016 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

179/3649/16

23.05.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2480/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

179/3650/16

23.05.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

179/3651/16

23.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

179/3652/16

23.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2016 pomocy finansowej.

179/3653/16

23.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr VI/116/15 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

179/3654/16

23.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nienadowa.