Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

181/3672/16

30.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zamiaru rozwiązania stosunku pracy z radnym Wiesławem Ladą.

181/3673/16

30.05.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

181/3674/16

30.05.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

181/3675/16

30.05.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

181/3676/16

30.05.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

181/3677/16

30.05.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

181/3678/16

30.05.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

181/3679/16

30.05.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

181/3680/16

30.05.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

181/3681/16

30.05.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

181/3682/16

30.05.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi II Cyfrowe Podkarpackie działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

181/3683/16

30.05.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi V Infrastruktura Komunikacyjna działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

181/3684/16

30.05.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-001/16.

181/3685/16

30.05.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-001/16.

181/3686/16

30.05.2016 r.

przyjęcia drugiej autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach  wpisanych do rejestru zabytków,  położonych na obszarze województwa podkarpackiego.