Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

191/3879/16

28.06.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

191/3880/16

28.06.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

191/3881/16

28.06.2016 r.

wyrażenia negatywnej opinii w zakresie zgodności projektu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego pn. „Absolwent na miarę potrzeb rynku – terapia zajęciowa na OSW” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”.

191/3882/16

28.06.2016 r.

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pn. „Gospodarka oparta na wiedzy” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”.

191/3883/16

28.06.2016 r.

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pn. „Kompetentne kadry siłą regionu podkarpackiego” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”.

191/3884/16

28.06.2016 r.

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pn. „Lotnicze kadry regionu” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”.

191/3885/16

28.06.2016 r.

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności projektu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu pn. „Logistyka w lotnictwie” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”.

191/3886/16

28.06.2016 r.

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności projektu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu pn. „Informatyzacja w admnistracji” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”.

191/3887/16

28.06.2016 r.

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności projektu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu pn. „Nowy program kształcenia na kierunku Prawo WSPiA Przemyśl-Rzeszów” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”.

191/3888/16

28.06.2016 r.

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności projektu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”.

191/3889/16

28.06.2016 r.

wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

191/3890/16

28.06.2016 r.

wyrażenia pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywane czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności  zwykłego zarządu.

191/3891/16

28.06.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

191/3892/16

28.06.2016 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

191/3893/16

28.06.2016 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

191/3894/16

28.06.2016 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu na użyczenie aktywów trwałych.

191/3895/16

28.06.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

191/3896/16

28.06.2016 r.

przyjęcia Planu Działań nr 3/2016 w sektorze zdrowia na rok 2016 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

191/3897/16

28.06.2016 r.

opinii do wniosku o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

191/3898/16

28.06.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 172/3548/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2016.

191/3899/16

28.06.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

191/3900/16

28.06.2016 r.

zatwierdzenia zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2016 rok.

191/3901/16

28.06.2016 r.

zwolnienia Beneficjenta ze zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie pomocy.

191/3902/16

28.06.2016 r.

zwolnienia Beneficjenta ze zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie pomocy.

191/3903/16

28.06.2016 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

191/3904/16

28.06.2016 r.

pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

191/3905/16

28.06.2016 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

191/3906/16

28.06.2016 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

191/3907/16

28.06.2016 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

191/3908/16

28.06.2016 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

191/3909/16

28.06.2016 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do realizacji projektu „Nauka bez granic”.

191/3910/16

28.06.2016 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 129/2815/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 174/3557/16 z dnia 10 maja 2016 r.

191/3911/16

28.06.2016 r.

przyjęcia wyjaśnień Beneficjenta w zakresie nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu realizacji projektu:  RR.8.2.20  Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny w projekcie nr RPPK.01.01.00-18-810/09 pn. „Innowacyjne technologie – inwestycyjny program budowania  przewagi rynkowej firmy Kazex Plus – Andrzej Bajor” realizowanym w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

191/3912/16

28.06.2016 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

191/3913/16

28.06.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

191/3914/16

28.06.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

191/3915/16

28.06.2016 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do dysponowania mieniem Województwa Podkarpackiego.

191/3916/16

28.06.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

191/3917/16

28.06.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

191/3918/16

28.06.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.