Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

213/4260/16

13.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę nr 57/1242/15 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

213/4261/16

13.09.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 152/3175/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania złożonych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

213/4262/16

13.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

213/4263/16

13.09.2016 r.

ogłoszenia otwartego naboru propozycji wspólnego przygotowania projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

213/4264/16

13.09.2016 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS) oraz przekazania projektu RSI do konsultacji społecznych.

213/4265/16

13.09.2016 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

213/4266/16

13.09.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

213/4267/16

13.09.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

213/4268/16

13.09.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

213/4269/16

13.09.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

213/4270/16

13.09.2016 r.

wydłużenia kursowania pociągów relacji Rzeszów/ Jasło – Gorlice.

213/4271/16

13.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

213/4272/16

13.09.2016 r.

przyjęcia wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów związanych z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

213/4273/16

13.09.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

213/4274/16

13.09.2016 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

213/4275/16

13.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

213/4276/16

13.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

213/4277/16

13.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

213/4278/16

13.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

213/4279/16

13.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

213/4280/16

13.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

213/4281/16

13.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

213/4282/16

13.09.2016 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

213/4283/16

13.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 151/3145/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku.

213/4284/16

13.09.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

213/4285/16

13.09.2016 r.

Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

213/4286/16

13.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

213/4287/16

13.09.2016 r.

przyjęcia darowizny.

213/4288/16

13.09.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze siódmego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.

213/4289/16

13.09.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2016 r.

213/4290/16

13.09.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

213/4291/16

13.09.2016 r.

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej - wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 roku.

213/4292/16

13.09.2016 r.

podpisania umów pomiędzy Województwem Podkarpackim i Gminą Tarnowiec, Gminą Jasło, Miastem Jasło,  Gminą Osiek Jasielski, Gminą Dębowiec, dotyczących udzielenia Województwu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016r. kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

213/4293/16

13.09.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

213/4294/16

13.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

213/4295/16

13.09.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

213/4296/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

213/4297/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmiany w Statucie Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

213/4298/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmiany w Statucie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

213/4299/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

213/4300/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Jasło.

213/4301/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu dzierżawy.

213/4302/16

13.09.2016 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

213/4303/16

13.09.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

213/4304/16

13.09.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na nabycie inkubatora noworodkowego hybrydowego.

213/4305/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.

213/4306/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

213/4307/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

213/4308/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

213/4309/16

13.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2030.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4260_16.zip)Uchwała_Nr_213_4260_16.zip4144 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4261_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4261_16.pdf498 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4262_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4262_16.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4263_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4263_16.pdf2079 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4264_16.zip)Uchwała_Nr_213_4264_16.zip5073 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4265_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4265_16.pdf6364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4266_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4266_16.pdf709 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4267_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4267_16.pdf638 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4268_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4268_16.pdf698 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4269_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4269_16.pdf615 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4270_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4270_16.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4271_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4271_16.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4272_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4272_16.pdf1241 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4273_16.zip)Uchwała_Nr_213_4273_16.zip1743 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4274_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4274_16.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4275_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4275_16.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4276_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4276_16.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4277_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4277_16.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4278_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4278_16.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4279_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4279_16.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4280_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4280_16.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4281_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4281_16.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4282_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4282_16.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4283_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4283_16.pdf2408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4284_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4284_16.pdf543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4285_16.zip)Uchwała_Nr_213_4285_16.zip2960 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4286_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4286_16.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4287_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4287_16.pdf283 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4288_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4288_16.pdf493 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4289_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4289_16.pdf848 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4290_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4290_16.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4291_16.zip)Uchwała_Nr_213_4291_16.zip6464 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4292_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4292_16.pdf508 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4293_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4293_16.pdf958 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4294_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4294_16.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4295_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4295_16.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4296_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4296_16.pdf493 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4297_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4297_16.pdf518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4298_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4298_16.pdf791 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4299_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4299_16.pdf561 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4300_16.zip)Uchwała_Nr_213_4300_16.zip7986 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4301_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4301_16.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4302_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4302_16.pdf481 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4303_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4303_16.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4304_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4304_16.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4305_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4305_16.pdf1159 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4306_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4306_16.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4307_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4307_16.pdf513 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4308_16.pdf)Uchwała_Nr_213_4308_16.pdf1869 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_213_4309_16.zip)Uchwała_Nr_213_4309_16.zip4061 kB