Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

225/5363/13

23.04.2013 r.

ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

225/5364/13

23.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

225/5365/13

23.04.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

225/5366/13

23.04.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5367/13

23.04.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5368/13

23.04.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013.

225/5369/13

23.04.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

225/5370/13

23.04.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

225/5371/13

23.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 209/4869/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych  II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą Nr 218/5143/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r.

225/5372/13

23.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Budowa wieży widokowej w Zagórzu – promocja obszarów Natura 2000” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5373/13

23.04.2013 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5374/13

23.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5375/13

23.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

225/5376/13

23.04.2013 r.

opracowania Programu strategicznego „Błękitny San” w ramach realizacji zadania: „Koszty ekspertyz i opracowań dotyczących programowania i zarządzania rozwojem regionalnym”.

225/5377/13

23.04.2013 r.

przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2012.

225/5378/13

23.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

225/5379/13

23.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

225/5380/13

23.04.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego poprzez zamieszczenie logo Województwa Podkarpackiego na szkunerze szkoleniowym.

225/5381/13

23.04.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas obchodów 95-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej w Ulanowie.

225/5382/13

23.04.2013 r.

organizacji spotkania z branżą turystyczną dotyczącego rynku usług turystycznych w Bieszczadach.

225/5383/13

23.04.2013 r.

złożenia wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na opracowaniu aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów.

225/5384/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5385/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5386/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5387/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5388/13

23.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

225/5389/13

23.04.2013 r.

przyjęcia oferty objęcia akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

225/5390/13

23.04.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

225/5391/13

23.04.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie.

225/5392/13

23.04.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

225/5393/13

23.04.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

225/5394/13

23.04.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

225/5395/13

23.04.2013 r.

odwołania upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5396/13

23.04.2013 r.

odwołania upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5397/13

23.04.2013 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5398/13

23.04.2013 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

225/5399/13

23.04.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

225/5400/13

23.04.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

225/5401/13

23.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

225/5402/13

23.04.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

225/5403/13

23.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5363_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5363_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon868 kB2013-05-02 12:312013-05-02 12:31
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5364_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5364_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1501 kB2013-05-02 12:322013-05-02 12:32
Pobierz plik (Uchwała_Nr__225_5365_13.zip)Uchwała_Nr__225_5365_13.zip[KZ] Adriana Wojdon1033 kB2013-05-02 12:322013-05-10 08:27
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5366_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5366_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon436 kB2013-05-02 12:332013-05-02 12:33
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5367_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5367_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon496 kB2013-05-02 12:332013-05-02 12:33
Pobierz plik (Uchwała_Nr__225_5368_13.zip)Uchwała_Nr__225_5368_13.zip[KZ] Adriana Wojdon4245 kB2013-05-02 12:352013-05-10 08:28
Pobierz plik (Uchwała_Nr__225_5369_13.zip)Uchwała_Nr__225_5369_13.zip[KZ] Adriana Wojdon2869 kB2013-05-02 12:362013-05-10 08:31
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5370_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5370_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon3100 kB2013-05-02 12:362013-05-02 12:36
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5371_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5371_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon822 kB2013-05-02 12:372013-05-02 12:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5372_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5372_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon923 kB2013-05-02 12:372013-05-02 12:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5373_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5373_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon828 kB2013-05-02 12:372013-05-02 12:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr__225_5374_13.zip)Uchwała_Nr__225_5374_13.zip[KZ] Adriana Wojdon5076 kB2013-05-02 12:382013-05-10 08:32
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5375_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5375_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1012 kB2013-05-02 12:382013-05-02 12:38
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5376_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5376_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon333 kB2013-05-02 12:392013-05-02 12:39
Pobierz plik (Uchwała_Nr__225_5377_13.zip)Uchwała_Nr__225_5377_13.zip[KZ] Adriana Wojdon3226 kB2013-05-02 12:392013-05-10 08:33
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5378_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5378_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon356 kB2013-05-02 12:392013-05-02 12:39
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5379_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5379_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon319 kB2013-05-02 12:402013-05-02 12:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5380_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5380_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon376 kB2013-05-02 12:402013-05-02 12:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5381_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5381_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon355 kB2013-05-02 12:402013-05-02 12:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5382_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5382_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon298 kB2013-05-02 12:402013-05-02 12:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5383_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5383_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon385 kB2013-05-02 12:412013-05-02 12:41
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5384_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5384_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon445 kB2013-05-02 12:412013-05-02 12:41
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5385_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5385_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon436 kB2013-05-02 12:412013-05-02 12:41
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5386_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5386_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon437 kB2013-05-02 12:422013-05-02 12:42
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5387_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5387_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon429 kB2013-05-02 12:422013-05-02 12:42
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5388_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5388_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon437 kB2013-05-02 12:422013-05-02 12:42
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5389_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5389_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon409 kB2013-05-02 12:432013-05-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5390_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5390_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1217 kB2013-05-02 12:432013-05-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5391_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5391_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon459 kB2013-05-02 12:432013-05-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5392_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5392_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1205 kB2013-05-02 12:432013-05-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5393_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5393_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon690 kB2013-05-02 12:442013-05-02 12:44
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5394_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5394_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon493 kB2013-05-02 12:442013-05-02 12:44
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5395_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5395_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon346 kB2013-05-02 12:442013-05-02 12:44
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5396_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5396_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon352 kB2013-05-02 12:452013-05-02 12:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5397_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5397_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon467 kB2013-05-02 12:452013-05-02 12:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5398_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5398_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon462 kB2013-05-02 12:452013-05-02 12:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5399_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5399_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon402 kB2013-05-02 12:452013-05-02 12:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5400_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5400_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon811 kB2013-05-02 12:462013-05-02 12:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5401_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5401_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1158 kB2013-05-02 12:462013-05-02 12:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5402_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5402_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon558 kB2013-05-02 12:462013-05-02 12:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_225_5403_13.pdf)Uchwała_Nr_225_5403_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon712 kB2013-05-02 12:462013-05-02 12:46

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi