Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

227/4589/16

25.10.2016 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

227/4590/16

25.10.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

227/4591/16

25.10.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

227/4592/16

25.10.2016 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

227/4593/16

25.10.2016 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

227/4594/16

25.10.2016 r.

przyjęcia listy projektów zawieszonych w RPO WP na lata 2007-2013.

227/4595/16

25.10.2016 r.

ustalenia listy projektów niefunkcjonujących w RPO WP na lata 2007-2013.

227/4596/16

25.10.2016 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach realizowanego projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” INTERREG EUROPA 2014-2020.

227/4597/16

25.10.2016 r.

nierozstrzygnięcia konkursu nr RPPK.05.02.00-IZ-00-18-001/16 w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

227/4598/16

25.10.2016 r.

zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

227/4599/16

25.10.2016 r.

przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Potencjał RIS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-003/16.

227/4600/16

25.10.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Potencjał RIS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-003/16.

227/4601/16

25.10.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

227/4602/16

25.10.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / pn. Budowa publicznej drogi gminnej (ul. Parkowej) na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Miłocińskiej, rozbudową ul. Miłocińskiej na odcinku od ul. Waniliowej do ul. KDZ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi” na terenie miasta Rzeszowa /

227/4603/16

25.10.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

227/4604/16

25.10.2016 r.

wyboru przedmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

227/4605/16

25.10.2016 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

227/4606/16

25.10.2016 r.

powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2016/2017.

227/4607/16

25.10.2016 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

227/4608/16

25.10.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r.

227/4609/16

25.10.2016 r.

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

227/4610/16

25.10.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 136/2917/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w 2016 r.

227/4611/16

25.10.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2481/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, zmienioną Uchwałą Nr 211/4247/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

227/4612/16

25.10.2016 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2016 w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w 2017 roku.

227/4613/16

25.10.2016 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego   dla NAJLEPSZEGO „LIDERA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM” organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

227/4614/16

25.10.2016 r.

przyjęcia nowych propozycji układowych w sądowym postępowaniu upadłościowym.

227/4615/16

25.10.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

227/4616/16

25.10.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

227/4617/16

25.10.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. / zwroty /.

227/4618/16

25.10.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

227/4619/16

25.10.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

227/4620/16

25.10.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

227/4621/16

25.10.2016 r.

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2015 rok.

227/4622/16

25.10.2016 r.

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2015 rok.

227/4623/16

25.10.2016 r.

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2015 rok.

227/4624/16

25.10.2016 r.

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2015 rok.

227/4625/16

25.10.2016 r.

nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.