Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

248/4959/16

13.12.2016 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2016 r., sygn. akt. I SA/Rz 812/16.

248/4960/16

13.12.2016 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2016 r., sygn. akt. I SA/Rz 811/16.

248/4961/16

13.12.2016 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt. I SA/Rz 822/16.

248/4962/16

13.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

248/4963/16

13.12.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

248/4964/16

13.12.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

248/4965/16

13.12.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

248/4966/16

13.12.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Porozumienia o dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

248/4967/16

13.12.2016 r.

określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 2017 rok będących w rezerwie samorządu województwa dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój oraz projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

248/4968/16

13.12.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2016 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

248/4969/16

13.12.2016 r.

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji, składanych w II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

248/4970/16

13.12.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

248/4971/16

13.12.2016 r.

zawarcia aneksu nr 8 do Umowy Partnerskiej z dnia 27 września
2012 r.

248/4972/16

13.12.2016 r.

powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia przysługującego Koncesjonariuszowi umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego.

248/4973/16

13.12.2016 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 157/3272/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu Bony na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

248/4974/16

13.12.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

248/4975/16

13.12.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

248/4976/16

13.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

248/4977/16

13.12.2016 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19)”.

248/4978/16

13.12.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

248/4979/16

13.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

248/4980/16

13.12.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

248/4981/16

13.12.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

248/4982/16

13.12.2016 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

248/4983/16

13.12.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

248/4984/16

13.12.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

248/4985/16

13.12.2016 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

248/4986/16

13.12.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

248/4987/16

13.12.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 141/3009/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2016.

248/4988/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 126/2761/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

248/4989/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2473/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, zmienionej Uchwałą Nr 211/4252/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

248/4990/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2474/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore, zmienionej Uchwałą
Nr 211/4251/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

248/4991/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2475/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie, zmienionej Uchwałą Nr 211/4245/16 z dnia 6 września 2016 r.

248/4992/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2476/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienionej Uchwałą Nr 211/4246/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

248/4993/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2477/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, zmienionej Uchwałą Nr 211/4244/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

248/4994/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2478/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 169/3508/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 211/4241/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 września 2016 r.

248/4995/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2479/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zmienionej Uchwałą Nr 211/4243/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

248/4996/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2480/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej, zmienionej Uchwałą Nr 179/3649/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2016r. oraz Uchwałą Nr 211/4242/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

248/4997/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2482/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, zmienioną Uchwałą Nr 211/4248/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

248/4998/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2483/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, zmienionej Uchwałą Nr 211/4250/16 z dnia 6 września 2016 r.

248/4999/16

13.12.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2484/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach, zmienionej Uchwałą Nr 211/4249/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 września 2016 r.

248/5000/16

13.12.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

248/5001/16

13.12.2016 r.

przyjęcia stanowiska w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

248/5002/16

13.12.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

248/5003/16

13.12.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”.

248/5004/16

13.12.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

248/5005/16

13.12.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nienadowa.

248/5006/16

13.12.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4959_16.pdf)Uchwała Nr 248_4959_16.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4960_16.pdf)Uchwała Nr 248_4960_16.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4961_16.pdf)Uchwała Nr 248_4961_16.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4962_16.pdf)Uchwała Nr 248_4962_16.pdf3833 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4963_16.pdf)Uchwała Nr 248_4963_16.pdf3481 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4964_16.zip)Uchwała Nr 248_4964_16.zip4485 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4965_16.zip)Uchwała Nr 248_4965_16.zip16735 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4966_16.zip)Uchwała Nr 248_4966_16.zip16431 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4967_16.pdf)Uchwała Nr 248_4967_16.pdf4549 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4968_16.zip)Uchwała Nr 248_4968_16.zip2661 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4969_16.pdf)Uchwała Nr 248_4969_16.pdf944 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4970_16.pdf)Uchwała Nr 248_4970_16.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4971_16.zip)Uchwała Nr 248_4971_16.zip649 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4972_16.pdf)Uchwała Nr 248_4972_16.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4973_16.zip)Uchwała Nr 248_4973_16.zip4235 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4974_16.zip)Uchwała Nr 248_4974_16.zip2812 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4975_16.pdf)Uchwała Nr 248_4975_16.pdf1841 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4976_16.pdf)Uchwała Nr 248_4976_16.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4977_16.pdf)Uchwała Nr 248_4977_16.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4978_16.zip)Uchwała Nr 248_4978_16.zip3151 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4979_16.zip)Uchwała Nr 248_4979_16.zip3638 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4980_16.zip)Uchwała Nr 248_4980_16.zip3635 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4981_16.pdf)Uchwała Nr 248_4981_16.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4982_16.pdf)Uchwała Nr 248_4982_16.pdf544 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4983_16.zip)Uchwała Nr 248_4983_16.zip4243 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4984_16.zip)Uchwała Nr 248_4984_16.zip806 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4985_16.pdf)Uchwała Nr 248_4985_16.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4986_16.pdf)Uchwała Nr 248_4986_16.pdf2391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4987_16.pdf)Uchwała Nr 248_4987_16.pdf736 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4988_16.pdf)Uchwała Nr 248_4988_16.pdf1031 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4989_16.pdf)Uchwała Nr 248_4989_16.pdf1261 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4990_16.pdf)Uchwała Nr 248_4990_16.pdf1199 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 248_4991_16.pdf)Uchwała nr 248_4991_16.pdf1074 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4992_16.pdf)Uchwała Nr 248_4992_16.pdf1155 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4993_16.pdf)Uchwała Nr 248_4993_16.pdf1169 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4994_16.pdf)Uchwała Nr 248_4994_16.pdf1256 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4995_16.pdf)Uchwała Nr 248_4995_16.pdf1232 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4996_16.pdf)Uchwała Nr 248_4996_16.pdf1213 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 248_4997_16.pdf)Uchwała nr 248_4997_16.pdf1714 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4998_16.pdf)Uchwała Nr 248_4998_16.pdf1149 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_4999_16.pdf)Uchwała Nr 248_4999_16.pdf1183 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_5000_16.pdf)Uchwała Nr 248_5000_16.pdf2819 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_5001_16.zip)Uchwała Nr 248_5001_16.zip2600 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_5002_16.zip)Uchwała Nr 248_5002_16.zip3008 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_5003_16.zip)Uchwała Nr 248_5003_16.zip7189 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_5004_16.zip)Uchwała Nr 248_5004_16.zip19948 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_5005_16.zip)Uchwała Nr 248_5005_16.zip4029 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 248_5006_16.pdf)Uchwała Nr 248_5006_16.pdf4292 kB