Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

301/6047/17

9 maja

w sprawie wyboru Zgłoszeń II naboru otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

301/6048/17

9 maja

w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

301/6049/17

9 maja

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

301/6050/17

9 maja

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/6051/17

9 maja

w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/6052/17

9 maja

w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/6053/17

9 maja

w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

301/6054/17

9 maja

w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

301/6055/17

9 maja

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17.

301/6056/17

9 maja

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17.

301/6057/17

9 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/6058/17

9 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/6059/17

9 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/6060/17

9 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/6061/17

9 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

301/6062/17

9 maja

w sprawie współorganizacji przedsięwzięcia pn. III Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.

301/6063/17

9 maja

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

301/6064/17

9 maja

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

301/6065/17

9 maja

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

301/6066/17

9 maja

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

301/6067/17

9 maja

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

301/6068/17

9 maja

w sprawie uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2017r.

301/6069/17

9 maja

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu urodynamicznego z wózkiem do Pracowni Urodynamiki”.

301/6070/17

9 maja

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017r.

301/6071/17

9 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

301/6072/17

9 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

301/6073/17

9 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Frysztak.

301/6074/17

9 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli ze składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

301/6075/17

9 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.