Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

333/7146/17

29 sierpnia

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

333/7147/17

29 sierpnia

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

333/7148/17

29 sierpnia

zmieniająca Uchwałę Nr 241/4851/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

333/7149/17

29 sierpnia

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 392/17.

333/7150/17

29 sierpnia

zmieniająca uchwałę nr 262/5216/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

333/7151/17

29 sierpnia

zmieniająca uchwałę nr 262/5217/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

333/7152/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-008/17.

333/7153/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-008/17.

333/7154/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-009/17.

333/7155/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-009/17.

333/7156/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17

333/7157/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17.

333/7158/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-003/17.

333/7159/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-003/17

333/7160/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

333/7161/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

333/7162/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

333/7163/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

333/7164/17

29 sierpnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020.

333/7165/17

29 sierpnia

zmiany uchwały nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020.

333/7166/17

29 sierpnia

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

333/7167/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17.

333/7168/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17.

333/7169/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 –Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-004/17.

333/7170/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-004/17.

333/7171/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17.

333/7172/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17.

333/7173/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17.

333/7174/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17.

333/7175/17

29 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17.

333/7176/17

29 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17.

333/7177/17

29 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

333/7178/17

29 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

333/7179/17

29 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

333/7180/17

29 sierpnia

wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie.

333/7181/17

29 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

333/7182/17

29 sierpnia

odwołania ze stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

333/7183/17

29 sierpnia

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

333/7184/17

29 sierpnia

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w obrębie Wydrna.

333/7185/17

29 sierpnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2017 r.

333/7186/17

29 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa.

333/7187/17

29 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa.

333/7188/17

29 sierpnia

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

333/7189/17

29 sierpnia

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie działań profilaktyki selektywnej. Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym” przez Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”.

333/7190/17

29 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

333/7191/17

29 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

333/7192/17

29 sierpnia

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

333/7193/17

29 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

333/7194/17

29 sierpnia

powierzenia stanowiska dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.  

333/7195/17

29 sierpnia

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7146_17.zip)Uchwała Nr 333_7146_17.zip[KZ] Robert Kłak14903 kB2017-09-06 10:542017-09-06 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7147_17.pdf)Uchwała Nr 333_7147_17.pdf[KZ] Robert Kłak469 kB2017-09-06 10:542017-09-06 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7148_17.pdf)Uchwała Nr 333_7148_17.pdf[KZ] Robert Kłak11874 kB2017-09-06 10:542017-09-06 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7149_17.pdf)Uchwała Nr 333_7149_17.pdf[KZ] Robert Kłak296 kB2017-09-06 10:552017-09-06 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7150_17.zip)Uchwała Nr 333_7150_17.zip[KZ] Robert Kłak8898 kB2017-09-06 10:552017-09-06 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7151_17.pdf)Uchwała Nr 333_7151_17.pdf[KZ] Robert Kłak2294 kB2017-09-06 10:552017-09-06 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7152_17.zip)Uchwała Nr 333_7152_17.zip[KZ] Robert Kłak22360 kB2017-09-06 10:552017-09-06 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7153_17.pdf)Uchwała Nr 333_7153_17.pdf[KZ] Robert Kłak3519 kB2017-09-06 10:552017-09-06 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7154_17.zip)Uchwała Nr 333_7154_17.zip[KZ] Robert Kłak21282 kB2017-09-06 10:562017-09-06 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7155_17.pdf)Uchwała Nr 333_7155_17.pdf[KZ] Robert Kłak3518 kB2017-09-06 10:562017-09-06 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7156_17.zip)Uchwała Nr 333_7156_17.zip[KZ] Robert Kłak21207 kB2017-09-06 10:562017-09-06 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7157_17.pdf)Uchwała Nr 333_7157_17.pdf[KZ] Robert Kłak3537 kB2017-09-06 10:562017-09-06 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7158_17.zip)Uchwała Nr 333_7158_17.zip[KZ] Robert Kłak34340 kB2017-09-06 10:572017-09-06 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7159_17.zip)Uchwała Nr 333_7159_17.zip[KZ] Robert Kłak2088 kB2017-09-06 10:572017-09-06 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7160_17.zip)Uchwała Nr 333_7160_17.zip[KZ] Robert Kłak49372 kB2017-09-06 10:572017-09-06 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7161_17.zip)Uchwała Nr 333_7161_17.zip[KZ] Robert Kłak2637 kB2017-09-06 10:572017-09-06 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7162_17.zip)Uchwała Nr 333_7162_17.zip[KZ] Robert Kłak49362 kB2017-09-06 10:582017-09-06 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7163_17.zip)Uchwała Nr 333_7163_17.zip[KZ] Robert Kłak2677 kB2017-09-06 10:582017-09-06 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7164_17.pdf)Uchwała Nr 333_7164_17.pdf[KZ] Robert Kłak8366 kB2017-09-06 10:582017-09-06 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7165_17.pdf)Uchwała Nr 333_7165_17.pdf[KZ] Robert Kłak4769 kB2017-09-06 10:582017-09-06 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7166_17.zip)Uchwała Nr 333_7166_17.zip[KZ] Robert Kłak16685 kB2017-09-06 10:582017-09-06 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7167_17.zip)Uchwała Nr 333_7167_17.zip[KZ] Robert Kłak29350 kB2017-09-06 10:592017-09-06 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7168_17.pdf)Uchwała Nr 333_7168_17.pdf[KZ] Robert Kłak2411 kB2017-09-06 10:592017-09-06 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7169_17.zip)Uchwała Nr 333_7169_17.zip[KZ] Robert Kłak29725 kB2017-09-06 10:592017-09-06 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7170_17.pdf)Uchwała Nr 333_7170_17.pdf[KZ] Robert Kłak2175 kB2017-09-06 10:592017-09-06 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7171_17.zip)Uchwała Nr 333_7171_17.zip[KZ] Robert Kłak29531 kB2017-09-06 11:002017-09-06 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7172_17.pdf)Uchwała Nr 333_7172_17.pdf[KZ] Robert Kłak2247 kB2017-09-06 11:002017-09-06 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7173_17.zip)Uchwała Nr 333_7173_17.zip[KZ] Robert Kłak29688 kB2017-09-06 11:002017-09-06 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7174_17.pdf)Uchwała Nr 333_7174_17.pdf[KZ] Robert Kłak2195 kB2017-09-06 11:002017-09-06 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7175_17.zip)Uchwała Nr 333_7175_17.zip[KZ] Robert Kłak23565 kB2017-09-06 11:012017-09-06 11:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7176_17.pdf)Uchwała Nr 333_7176_17.pdf[KZ] Robert Kłak1990 kB2017-09-06 11:012017-09-06 11:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7177_17.pdf)Uchwała Nr 333_7177_17.pdf[KZ] Robert Kłak585 kB2017-09-06 11:012017-09-06 11:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7178_17.pdf)Uchwała Nr 333_7178_17.pdf[KZ] Robert Kłak613 kB2017-09-06 11:012017-09-06 11:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7179_17.pdf)Uchwała Nr 333_7179_17.pdf[KZ] Robert Kłak666 kB2017-09-06 11:022017-09-06 11:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7180_17.pdf)Uchwała Nr 333_7180_17.pdf[KZ] Robert Kłak314 kB2017-09-06 11:022017-09-06 11:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7181_17.pdf)Uchwała Nr 333_7181_17.pdf[KZ] Robert Kłak2910 kB2017-09-06 11:022017-09-06 11:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7182_17.pdf)Uchwała Nr 333_7182_17.pdf[KZ] Robert Kłak295 kB2017-09-06 11:022017-09-06 11:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7183_17.pdf)Uchwała Nr 333_7183_17.pdf[KZ] Robert Kłak479 kB2017-09-06 11:022017-09-06 11:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7184_17.pdf)Uchwała Nr 333_7184_17.pdf[KZ] Robert Kłak392 kB2017-09-06 11:022017-09-06 11:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7185_17.pdf)Uchwała Nr 333_7185_17.pdf[KZ] Robert Kłak732 kB2017-09-06 11:032017-09-06 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7186_17.pdf)Uchwała Nr 333_7186_17.pdf[KZ] Robert Kłak330 kB2017-09-06 11:032017-09-06 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7187_17.pdf)Uchwała Nr 333_7187_17.pdf[KZ] Robert Kłak318 kB2017-09-06 11:032017-09-06 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7188_17.pdf)Uchwała Nr 333_7188_17.pdf[KZ] Robert Kłak1222 kB2017-09-06 11:032017-09-06 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7189_17.pdf)Uchwała Nr 333_7189_17.pdf[KZ] Robert Kłak519 kB2017-09-06 11:032017-09-06 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7190_17.pdf)Uchwała Nr 333_7190_17.pdf[KZ] Robert Kłak657 kB2017-09-06 11:042017-09-06 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7191_17.pdf)Uchwała Nr 333_7191_17.pdf[KZ] Robert Kłak2328 kB2017-09-06 11:042017-09-06 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7192_17.pdf)Uchwała Nr 333_7192_17.pdf[KZ] Robert Kłak4663 kB2017-09-06 11:042017-09-06 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7193_17.zip)Uchwała Nr 333_7193_17.zip[KZ] Robert Kłak1379 kB2017-09-06 11:052017-09-06 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7194_17.pdf)Uchwała Nr 333_7194_17.pdf[KZ] Robert Kłak320 kB2017-09-06 11:052017-09-06 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 333_7195_17.pdf)Uchwała Nr 333_7195_17.pdf[KZ] Robert Kłak324 kB2017-09-06 11:182017-09-06 11:18