Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

337/7206/17

5 września

rozpatrzenia protestu.

337/7207/17

5 września

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 376/17.

337/7208/17

5 września

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 380/17.

337/7209/17

5 września

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

337/7210/17

5 września

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jodłowa na lata 2016-2020.

337/7211/17

5 września

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

337/7212/17

5 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

337/7213/17

5 września

zmieniająca Uchwałę Nr 141/2994/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia „Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Podkarpackie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego”.

337/7214/17

5 września

udzielenia upoważnienia.

337/7215/17

5 września

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

337/7216/17

5 września

wyrażenia woli współorganizacji corocznych Sejmików Rehabilitacyjnych Województwa Podkarpackiego.

337/7217/17

5 września

przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu działania oraz trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

337/7218/17

5 września

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

337/7219/17

5 września

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

337/7220/17

5 września

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

337/7221/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło.

337/7222/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/603/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

337/7223/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

337/7224/17

5 września

wyrażenia zgody na użycie znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego.

337/7225/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

337/7226/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

337/7227/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7228/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7229/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7230/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7231/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7232/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7233/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7234/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7235/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7236/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

337/7237/17

5 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

337/7238/17

5 września

przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

337/7239/17

5 września

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4824/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

337/7240/17

5 września

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4825/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 251/5073/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

337/7241/17

5 września

przyjęcia Regulaminu Konkursu pn. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” oraz powołania Kapituły Konkursu.

337/7242/17

5 września

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zbycie samochodu osobowego.

337/7243/17

5 września

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

337/7244/17

5 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

337/7245/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/791/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

337/7246/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

337/7247/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/990/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

337/7248/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/993/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu.

337/7249/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7250/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7251/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7252/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r.   w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7253/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7254/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7255/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7256/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/787/13   Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7257/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7258/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 października 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7259/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/788/13   Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7260/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

337/7261/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pomieszczeń w budynku H w Krośnie przy ul. Korczyńskiej.

337/7262/17

5 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7206_17.pdf)Uchwała Nr 337_7206_17.pdf12268 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7207_17.pdf)Uchwała Nr 337_7207_17.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7208_17.pdf)Uchwała Nr 337_7208_17.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7209_17.zip)Uchwała Nr 337_7209_17.zip20107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7210_17.pdf)Uchwała Nr 337_7210_17.pdf1020 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7211_17.pdf)Uchwała Nr 337_7211_17.pdf923 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7212_17.pdf)Uchwała Nr 337_7212_17.pdf663 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7213_17.pdf)Uchwała Nr 337_7213_17.pdf11618 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7214_17.pdf)Uchwała Nr 337_7214_17.pdf275 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7215_17.pdf)Uchwała Nr 337_7215_17.pdf2335 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7216_17.pdf)Uchwała Nr 337_7216_17.pdf711 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7217_17.pdf)Uchwała Nr 337_7217_17.pdf2954 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7218_17.pdf)Uchwała Nr 337_7218_17.pdf5398 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7219_17.pdf)Uchwała Nr 337_7219_17.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7220_17.pdf)Uchwała Nr 337_7220_17.pdf286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7221_17.pdf)Uchwała Nr 337_7221_17.pdf1393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7222_17.pdf)Uchwała Nr 337_7222_17.pdf1196 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7223_17.pdf)Uchwała Nr 337_7223_17.pdf3706 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7224_17.pdf)Uchwała Nr 337_7224_17.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7225_17.pdf)Uchwała Nr 337_7225_17.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7226_17.pdf)Uchwała Nr 337_7226_17.pdf1042 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7227_17.pdf)Uchwała Nr 337_7227_17.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7228_17.pdf)Uchwała Nr 337_7228_17.pdf904 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7229_17.pdf)Uchwała Nr 337_7229_17.pdf872 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7230_17.pdf)Uchwała Nr 337_7230_17.pdf887 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7231_17.pdf)Uchwała Nr 337_7231_17.pdf851 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7232_17.pdf)Uchwała Nr 337_7232_17.pdf867 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7233_17.pdf)Uchwała Nr 337_7233_17.pdf750 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7234_17.pdf)Uchwała Nr 337_7234_17.pdf840 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7235_17.pdf)Uchwała Nr 337_7235_17.pdf707 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7236_17.pdf)Uchwała Nr 337_7236_17.pdf1202 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7237_17.pdf)Uchwała Nr 337_7237_17.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7238_17.pdf)Uchwała Nr 337_7238_17.pdf788 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7239_17.pdf)Uchwała Nr 337_7239_17.pdf1161 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7240_17.pdf)Uchwała Nr 337_7240_17.pdf1195 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7241_17.pdf)Uchwała Nr 337_7241_17.pdf6817 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7242_17.pdf)Uchwała Nr 337_7242_17.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7243_17.pdf)Uchwała Nr 337_7243_17.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7244_17.pdf)Uchwała Nr 337_7244_17.pdf715 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7245_17.pdf)Uchwała Nr 337_7245_17.pdf3866 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7246_17.pdf)Uchwała Nr 337_7246_17.pdf4020 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7247_17.pdf)Uchwała Nr 337_7247_17.pdf4275 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7248_17.pdf)Uchwała Nr 337_7248_17.pdf4613 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7249_17.pdf)Uchwała Nr 337_7249_17.pdf2980 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7250_17.pdf)Uchwała Nr 337_7250_17.pdf4028 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7251_17.pdf)Uchwała Nr 337_7251_17.pdf3956 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7252_17.pdf)Uchwała Nr 337_7252_17.pdf4063 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7253_17.pdf)Uchwała Nr 337_7253_17.pdf4064 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7254_17.pdf)Uchwała Nr 337_7254_17.pdf4885 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7255_17.pdf)Uchwała Nr 337_7255_17.pdf5558 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7256_17.pdf)Uchwała Nr 337_7256_17.pdf3965 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7257_17.pdf)Uchwała Nr 337_7257_17.pdf3932 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7258_17.pdf)Uchwała Nr 337_7258_17.pdf4189 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7259_17.pdf)Uchwała Nr 337_7259_17.pdf4016 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7260_17.pdf)Uchwała Nr 337_7260_17.pdf4232 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7261_17.pdf)Uchwała Nr 337_7261_17.pdf1206 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 337_7262_17.pdf)Uchwała Nr 337_7262_17.pdf980 kB