Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

338/7263/17

12 września

rozpatrzenia protestu.

338/7264/17

12 września

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/7265/17

12 września

zawarcia porozumienia o współpracy.

338/7266/17

12 września

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

338/7267/17

12 września

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2023.

338/7268/17

12 września

rozwiązania za porozumieniem stron porozumienia nr RR-V.POPT.1.2014 zawartego 25 lutego 2014 r. oraz zawartej na jego podstawie umowy najmu lokalu na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Tarnobrzegu z dnia 27 czerwca 2014 roku pomiędzy miastem Tarnobrzeg a Województwem Podkarpackim.

338/7269/17

12 września

zawarcia umowy najmu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu.

338/7270/17

12 września

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020.

338/7271/17

12 września

zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 337/7270/17 Zarządu   Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r.

338/7272/17

12 września

możliwości dokonywania przesunięć oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielnie zamówień w projekcie własnym pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/7273/17

12 września

wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego” realizowanego przez Powiat Sanocki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/7274/17

12 września

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/7275/17

12 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0099/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

338/7276/17

12 września

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę na realizację inwestycji dla projektu Miasta Radymna pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO WP na lata 2014-2020.

338/7277/17

12 września

wydłużenia terminu realizacji projektu oraz dostarczenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i pozytywnej opinii Koordynatora ds. środowiska dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0031/17 realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/7278/17

12 września

wydłużenia terminów realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0053/16 realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie oraz projektu nr RPPK.03.02.00-18-0112/16 realizowanego przez Gminę Miasto Łańcut w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/7279/17

12 września

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

338/7280/17

12 września

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Bukowsko.

338/7281/17

12 września

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Bukowsko.

338/7282/17

12 września

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Haczów.

338/7283/17

12 września

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Rzeszowa.

338/7284/17

12 września

wyrażenia zgody na finasowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020.

338/7285/17

12 września

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

338/7286/17

12 września

zwolnienia cudzoziemca Vasylyny Myhal z opłaty za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

338/7287/17

12 września

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017.

338/7288/17

12 września

ogłoszenia konkursu na logo portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

338/7289/17

12 września

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko - Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

338/7290/17

12 września

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

338/7291/17

12 września

przyjęcia darowizny.

338/7292/17

12 września

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego

338/7293/17

12 września

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego

338/7294/17

12 września

promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego podczas Targów Smaki Regionów połączonych z Międzynarodowymi Targami Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD.

338/7295/17

12 września

zmiany Uchwały Nr 31/542/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

338/7296/17

12 września

zmiany Uchwały Nr 273/5451/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowany w projekcie pn.”Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.”

338/7297/17

12 września

zmieniająca Uchwałę Nr 281/5625/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr 319/6731/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r.

338/7298/17

12 września

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Strzyżów – instytucji tworzącej Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie - na pierwsze wyposażenie Centrum.

338/7299/17

12 września

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji kadry Zakładów Karnych z województwa podkarpackiego w celu dostosowania do wymogów prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy” przez Fundację Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS z Rzeszowa.

338/7300/17

12 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

338/7301/17

12 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sośno, Powiat Sępoliński, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

338/7302/17

12 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Józefowi Roguzowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

338/7303/17

12 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

338/7304/17

12 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

338/7305/17

12 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.

338/7306/17

12 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7263_17.pdf)Uchwała Nr 338_7263_17.pdf6725 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7264_17.pdf)Uchwała Nr 338_7264_17.pdf4859 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7265_17.pdf)Uchwała Nr 338_7265_17.pdf1767 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7266_17.pdf)Uchwała Nr 338_7266_17.pdf827 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7267_17.pdf)Uchwała Nr 338_7267_17.pdf1321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7268_17.pdf)Uchwała Nr 338_7268_17.pdf1083 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7269_17.pdf)Uchwała Nr 338_7269_17.pdf3621 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7270_17.pdf)Uchwała Nr 338_7270_17.pdf3040 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7271_17.pdf)Uchwała Nr 338_7271_17.pdf2526 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7272_17.pdf)Uchwała Nr 338_7272_17.pdf693 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7273_17.pdf)Uchwała Nr 338_7273_17.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7274_17.pdf)Uchwała Nr 338_7274_17.pdf679 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7275_17.pdf)Uchwała Nr 338_7275_17.pdf697 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7276_17.pdf)Uchwała Nr 338_7276_17.pdf580 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7277_17.pdf)Uchwała Nr 338_7277_17.pdf867 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7278_17.pdf)Uchwała Nr 338_7278_17.pdf790 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7279_17.zip)Uchwała Nr 338_7279_17.zip1228 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7280_17.pdf)Uchwała Nr 338_7280_17.pdf211 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7281_17.pdf)Uchwała Nr 338_7281_17.pdf201 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7282_17.pdf)Uchwała Nr 338_7282_17.pdf220 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7283_17.pdf)Uchwała Nr 338_7283_17.pdf199 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7284_17.pdf)Uchwała Nr 338_7284_17.pdf216 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7285_17.pdf)Uchwała Nr 338_7285_17.pdf545 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7286_17.pdf)Uchwała Nr 338_7286_17.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7287_17.pdf)Uchwała Nr 338_7287_17.pdf218 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7288_17.pdf)Uchwała Nr 338_7288_17.pdf1691 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7289_17.pdf)Uchwała Nr 338_7289_17.pdf2610 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7290_17.pdf)Uchwała Nr 338_7290_17.pdf1345 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7291_17.pdf)Uchwała Nr 338_7291_17.pdf154 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7292_17.pdf)Uchwała Nr 338_7292_17.pdf240 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7293_17.pdf)Uchwała Nr 338_7293_17.pdf249 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7294_17.pdf)Uchwała Nr 338_7294_17.pdf271 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7295_17.pdf)Uchwała Nr 338_7295_17.pdf491 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7296_17.pdf)Uchwała Nr 338_7296_17.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7297_17.pdf)Uchwała Nr 338_7297_17.pdf1997 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7298_17.pdf)Uchwała Nr 338_7298_17.pdf214 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7299_17.pdf)Uchwała Nr 338_7299_17.pdf263 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7300_17.pdf)Uchwała Nr 338_7300_17.pdf1027 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7301_17.pdf)Uchwała Nr 338_7301_17.pdf673 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7302_17.pdf)Uchwała Nr 338_7302_17.pdf889 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7303_17.pdf)Uchwała Nr 338_7303_17.pdf3315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7304_17.pdf)Uchwała Nr 338_7304_17.pdf6693 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7305_17.zip)Uchwała Nr 338_7305_17.zip7164 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_7306_17.pdf)Uchwała Nr 338_7306_17.pdf511 kB