Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

359/7593/17

30 października

rozpatrzenia protestu.

359/7594/17

30 października

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

359/7595/17

30 października

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

359/7596/17

30 października

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016-2026.

359/7597/17

30 października

zmiany Uchwały nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

359/7598/17

30 października

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020.

359/7599/17

30 października

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

359/7600/17

30 października

zmiany Uchwały Nr 308/6216/17 z 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17.

359/7601/17

30 października

zmieniająca Uchwałę nr 301/6053/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) (z późn. zm.).

359/7602/17

30 października

zmieniająca Uchwałę Nr 301/6054/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) (z późn. zm.).

359/7603/17

30 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0035/16 realizowanego przez Kosmetyka Estetyczna Joanna Sobierajska w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

359/7604/17

30 października

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 324/6835/17 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

359/7605/17

30 października

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 324/6835/17 z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniającą Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór 2015).

359/7606/17

30 października

wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie na podstawie dokumentów złożonych po 10.10.2017 r. dla projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 324/6835/17 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

359/7607/17

30 października

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

359/7608/17

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

359/7609/17

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

359/7610/17

30 października

upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

359/7611/17

30 października

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk”.

359/7612/17

30 października

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”

359/7613/17

30 października

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

359/7614/17

30 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

359/7615/17

30 października

wyrażenia zgody na użycie znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego.

359/7616/17

30 października

wyrażenia zgody na użycie znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego.

359/7617/17

30 października

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

359/7618/17

30 października

ustanowienia Pana Waldemara Rataja Pełnomocnikiem Województwa Podkarpackiego.

359/7619/17

30 października

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

359/7620/17

30 października

przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z Perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

359/7621/17

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

359/7622/17

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

359/7623/17

30 października

upoważnienia pracowników Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem do przeprowadzenia kontroli realizacji wydanych zezwoleń w terenie.

359/7624/17

30 października

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

359/7625/17

30 października

udzielenia pełnomocnictwa.

359/7626/17

30 października

przyjęcia Wytycznych nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania.

359/7627/17

30 października

zmiany Uchwały Nr 245/4934/16 Zarządu Województwa podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

359/7628/17

30 października

zmiany Uchwały Nr 245/4935/16 Zarządu Województwa podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

359/7629/17

30 października

zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018- 2022.

359/7630/17

30 października

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Trzydniowe spotkanie integracyjne w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach dla rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu” przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

359/7631/17

30 października

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

359/7632/17

30 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

359/7633/17

30 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup wideoduodenoskopu.

359/7634/17

30 października

zmiany Uchwały Nr 350/7469/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

359/7635/17

30 października

przyjęcia Planu Działań nr 1/2018 w sektorze zdrowia na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Zdrowotnego „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

359/7636/17

30 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu przez   Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Stomatologicznej w Krośnie.

359/7637/17

30 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie lokalu o łącznej powierzchni 39,10 m2 w budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie.

359/7638/17

30 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

359/7639/17

30 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7593_17.pdf)Uchwała Nr 359_7593_17.pdf8039 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7594_17.pdf)Uchwała Nr 359_7594_17.pdf513 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7595_17.pdf)Uchwała Nr 359_7595_17.pdf5825 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7596_17.pdf)Uchwała Nr 359_7596_17.pdf1863 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7597_17.pdf)Uchwała Nr 359_7597_17.pdf2612 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7598_17.pdf)Uchwała Nr 359_7598_17.pdf2178 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7599_17.pdf)Uchwała Nr 359_7599_17.pdf1848 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7600_17.pdf)Uchwała Nr 359_7600_17.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7601_17.pdf)Uchwała Nr 359_7601_17.pdf2654 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7602_17.pdf)Uchwała Nr 359_7602_17.pdf1605 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7603_17.pdf)Uchwała Nr 359_7603_17.pdf881 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7604_17.pdf)Uchwała Nr 359_7604_17.pdf877 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7605_17.pdf)Uchwała Nr 359_7605_17.pdf882 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7606_17.pdf)Uchwała Nr 359_7606_17.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7607_17.pdf)Uchwała Nr 359_7607_17.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7608_17.pdf)Uchwała Nr 359_7608_17.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7609_17.pdf)Uchwała Nr 359_7609_17.pdf705 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7610_17.pdf)Uchwała Nr 359_7610_17.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7611_17.pdf)Uchwała Nr 359_7611_17.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7612_17.pdf)Uchwała Nr 359_7612_17.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7613_17.pdf)Uchwała Nr 359_7613_17.pdf5039 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7614_17.pdf)Uchwała Nr 359_7614_17.pdf4598 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7615_17.pdf)Uchwała Nr 359_7615_17.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7616_17.pdf)Uchwała Nr 359_7616_17.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7617_17.pdf)Uchwała Nr 359_7617_17.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7618_17.pdf)Uchwała Nr 359_7618_17.pdf812 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7619_17.pdf)Uchwała Nr 359_7619_17.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7620_17.zip)Uchwała Nr 359_7620_17.zip23418 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7621_17.pdf)Uchwała Nr 359_7621_17.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7622_17.pdf)Uchwała Nr 359_7622_17.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7623_17.pdf)Uchwała Nr 359_7623_17.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7624_17.pdf)Uchwała Nr 359_7624_17.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7625_17.pdf)Uchwała Nr 359_7625_17.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7626_17.pdf)Uchwała Nr 359_7626_17.pdf10643 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7627_17.pdf)Uchwała Nr 359_7627_17.pdf2593 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7628_17.pdf)Uchwała Nr 359_7628_17.pdf2596 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7629_17.pdf)Uchwała Nr 359_7629_17.pdf823 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7630_17.pdf)Uchwała Nr 359_7630_17.pdf496 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7631_17.pdf)Uchwała Nr 359_7631_17.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7632_17.pdf)Uchwała Nr 359_7632_17.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7633_17.pdf)Uchwała Nr 359_7633_17.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7634_17.pdf)Uchwała Nr 359_7634_17.pdf864 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7635_17.zip)Uchwała Nr 359_7635_17.zip6491 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7636_17.pdf)Uchwała Nr 359_7636_17.pdf1224 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7637_17.pdf)Uchwała Nr 359_7637_17.pdf1239 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7638_17.pdf)Uchwała Nr 359_7638_17.pdf8412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 359_7639_17.pdf)Uchwała Nr 359_7639_17.pdf4929 kB