Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

369/7729/17

22 listopada

uznania za celową realizację zadania publicznego, pod nazwą: „„Oto dziś narodziła się miłość”. Spotkanie bożonarodzeniowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin” – przez Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione marzenia”, 36-054 Mrowla 52, w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

369/7730/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

369/7731/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore.

369/7732/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

369/7733/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

369/7734/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

369/7735/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

369/7736/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

369/7737/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

369/7738/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

369/7739/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

369/7740/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

369/7741/17

22 listopada

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

369/7742/17

22 listopada

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

369/7743/17

22 listopada

podpisania umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Gminą Grodzisko Dolne oraz Gminą Kuryłówka dotyczącej udzielenia Województwu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017r. zakupu busa
9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

369/7744/17

22 listopada

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voice Net Spółka Akcyjna.

369/7745/17

22 listopada

przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

369/7746/17

22 listopada

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 października 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 576/17.

369/7747/17

22 listopada

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu dotyczącego poszerzenia SSE EURO-PARK MIELEC.

369/7748/17

22 listopada

wskazania reprezentanta Województwa Podkarpackiego do podpisania Karty Kluczowych Priorytetów Politycznych na lata 2018-2020 międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”.

369/7749/17

22 listopada

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.01.00-18-0003/17 pn. „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646 – 7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie” /w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

369/7750/17

22 listopada

decyzji o realizacji projektu własnego /w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

369/7751/17

22 listopada

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0111/16 realizowanego przez Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

369/7752/17

22 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7084/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

369/7753/17

22 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

369/7754/17

22 listopada

wyboru projektu nr RPPK.01.03.00-18-0001/17 pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Profesjonalizacja usług IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17).

369/7755/17

22 listopada

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

369/7756/17

22 listopada

zmiany uchwały Nr 308/6228/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu DW Nr 988”.

369/7757/17

22 listopada

zmiany uchwały Nr 322/6781/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

369/7758/17

22 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 251/5060/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2016 r.

369/7759/17

22 listopada

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

369/7760/17

22 listopada

uchylająca uchwałę Nr 356/7566/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

369/7761/17

22 listopada

odwołania z funkcji doradcy metodycznego.

369/7762/17

22 listopada

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

369/7763/17

22 listopada

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

369/7764/17

22 listopada

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w roku szkolnym 2017/2018.

369/7765/17

22 listopada

zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

369/7766/17

22 listopada

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

369/7767/17

22 listopada

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2017 roku.

369/7768/17

22 listopada

przyjęcia darowizny od Gminy Haczów.

369/7769/17

22 listopada

przygotowania i wykonania prezentacji i degustacji podkarpackiej żywności tradycyjnej podczas spotkania dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” w dniu 6 grudnia 2017 roku w Białymstoku.

369/7770/17

22 listopada

udzielenia upoważnienia.

369/7771/17

22 listopada

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

369/7772/17

22 listopada

udzielenia pełnomocnictwa.

369/7773/17

22 listopada

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na wymianę lampy rentgenowskiej w tomografie komputerowym.

369/7774/17

22 listopada

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wysokiej klasy mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do badań i zabiegów naczyniowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej”.

369/7775/17

22 listopada

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

369/7776/17

22 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

369/7777/17

22 listopada

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

369/7778/17

22 listopada

przyjęcia nowych propozycji układowych w postępowaniu o zatwierdzenie układu Przemysława Pasterczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Pasterczyk Złom - Stal w Jedliczu.

369/7779/17

22 listopada

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

369/7780/17

22 listopada

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.

369/7781/17

22 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zwolnienia z opłat lub obniżenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

369/7782/17

22 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

369/7783/17

22 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

369/7784/17

22 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Muzeum – Zamek w Łańcucie na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w Markowej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7729_17.pdf)Uchwała Nr 369_7729_17.pdf[KZ] Robert Kłak761 kB2017-11-28 12:022017-11-28 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7730_17.pdf)Uchwała Nr 369_7730_17.pdf[KZ] Robert Kłak925 kB2017-11-28 12:022017-11-28 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7731_17.pdf)Uchwała Nr 369_7731_17.pdf[KZ] Robert Kłak947 kB2017-11-28 12:022017-11-28 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7732_17.pdf)Uchwała Nr 369_7732_17.pdf[KZ] Robert Kłak952 kB2017-11-28 12:032017-11-28 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7733_17.pdf)Uchwała Nr 369_7733_17.pdf[KZ] Robert Kłak885 kB2017-11-28 12:032017-11-28 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7734_17.pdf)Uchwała Nr 369_7734_17.pdf[KZ] Robert Kłak880 kB2017-11-28 12:032017-11-28 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7735_17.pdf)Uchwała Nr 369_7735_17.pdf[KZ] Robert Kłak880 kB2017-11-28 12:032017-11-28 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7736_17.pdf)Uchwała Nr 369_7736_17.pdf[KZ] Robert Kłak908 kB2017-11-28 12:032017-11-28 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7737_17.pdf)Uchwała Nr 369_7737_17.pdf[KZ] Robert Kłak913 kB2017-11-28 12:032017-11-28 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7738_17.pdf)Uchwała Nr 369_7738_17.pdf[KZ] Robert Kłak882 kB2017-11-28 12:042017-11-28 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7739_17.pdf)Uchwała Nr 369_7739_17.pdf[KZ] Robert Kłak882 kB2017-11-28 12:042017-11-28 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7740_17.pdf)Uchwała Nr 369_7740_17.pdf[KZ] Robert Kłak892 kB2017-11-28 12:042017-11-28 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7741_17.pdf)Uchwała Nr 369_7741_17.pdf[KZ] Robert Kłak925 kB2017-11-28 12:042017-11-28 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7742_17.pdf)Uchwała Nr 369_7742_17.pdf[KZ] Robert Kłak424 kB2017-11-28 12:042017-11-28 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7743_17.pdf)Uchwała Nr 369_7743_17.pdf[KZ] Robert Kłak487 kB2017-11-28 12:042017-11-28 12:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7744_17.pdf)Uchwała Nr 369_7744_17.pdf[KZ] Robert Kłak302 kB2017-11-28 12:052017-11-28 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7745_17.pdf)Uchwała Nr 369_7745_17.pdf[KZ] Robert Kłak12245 kB2017-11-28 12:052017-11-28 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7746_17.pdf)Uchwała Nr 369_7746_17.pdf[KZ] Robert Kłak342 kB2017-11-28 12:052017-11-28 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7747_17.pdf)Uchwała Nr 369_7747_17.pdf[KZ] Robert Kłak680 kB2017-11-28 12:052017-11-28 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7748_17.pdf)Uchwała Nr 369_7748_17.pdf[KZ] Robert Kłak331 kB2017-11-28 12:052017-11-28 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7749_17.zip)Uchwała Nr 369_7749_17.zip[KZ] Robert Kłak10285 kB2017-11-28 12:052017-11-28 12:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7750_17.zip)Uchwała Nr 369_7750_17.zip[KZ] Robert Kłak10262 kB2017-11-28 12:062017-11-28 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7751_17.pdf)Uchwała Nr 369_7751_17.pdf[KZ] Robert Kłak1636 kB2017-11-28 12:062017-11-28 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7752_17.zip)Uchwała Nr 369_7752_17.zip[KZ] Robert Kłak5320 kB2017-11-28 12:062017-11-28 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7753_17.zip)Uchwała Nr 369_7753_17.zip[KZ] Robert Kłak5627 kB2017-11-28 12:062017-11-28 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7754_17.pdf)Uchwała Nr 369_7754_17.pdf[KZ] Robert Kłak1178 kB2017-11-28 12:062017-11-28 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7755_17.pdf)Uchwała Nr 369_7755_17.pdf[KZ] Robert Kłak742 kB2017-11-28 12:062017-11-28 12:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7756_17.pdf)Uchwała Nr 369_7756_17.pdf[KZ] Robert Kłak498 kB2017-11-28 12:072017-11-28 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7757_17.pdf)Uchwała Nr 369_7757_17.pdf[KZ] Robert Kłak536 kB2017-11-28 12:072017-11-28 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7758_17.pdf)Uchwała Nr 369_7758_17.pdf[KZ] Robert Kłak508 kB2017-11-28 12:072017-11-28 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7759_17.pdf)Uchwała Nr 369_7759_17.pdf[KZ] Robert Kłak5278 kB2017-11-28 12:072017-11-28 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7760_17.pdf)Uchwała Nr 369_7760_17.pdf[KZ] Robert Kłak332 kB2017-11-28 12:082017-11-28 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7761_17.pdf)Uchwała Nr 369_7761_17.pdf[KZ] Robert Kłak269 kB2017-11-28 12:082017-11-28 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7762_17.pdf)Uchwała Nr 369_7762_17.pdf[KZ] Robert Kłak672 kB2017-11-28 12:082017-11-28 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7763_17.pdf)Uchwała Nr 369_7763_17.pdf[KZ] Robert Kłak843 kB2017-11-28 12:082017-11-28 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7764_17.pdf)Uchwała Nr 369_7764_17.pdf[KZ] Robert Kłak337 kB2017-11-28 12:092017-11-28 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7765_17.pdf)Uchwała Nr 369_7765_17.pdf[KZ] Robert Kłak5783 kB2017-11-28 12:092017-11-28 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7766_17.pdf)Uchwała Nr 369_7766_17.pdf[KZ] Robert Kłak3211 kB2017-11-28 12:092017-11-28 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7767_17.pdf)Uchwała Nr 369_7767_17.pdf[KZ] Robert Kłak1129 kB2017-11-28 12:092017-11-28 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7768_17.pdf)Uchwała Nr 369_7768_17.pdf[KZ] Robert Kłak350 kB2017-11-28 12:092017-11-28 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7769_17.pdf)Uchwała Nr 369_7769_17.pdf[KZ] Robert Kłak360 kB2017-11-28 12:102017-11-28 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7770_17.pdf)Uchwała Nr 369_7770_17.pdf[KZ] Robert Kłak1185 kB2017-11-28 12:102017-11-28 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7771_17.pdf)Uchwała Nr 369_7771_17.pdf[KZ] Robert Kłak4992 kB2017-11-28 12:102017-11-28 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7772_17.pdf)Uchwała Nr 369_7772_17.pdf[KZ] Robert Kłak331 kB2017-11-28 12:112017-11-28 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7773_17.pdf)Uchwała Nr 369_7773_17.pdf[KZ] Robert Kłak2307 kB2017-11-28 12:112017-11-28 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7774_17.pdf)Uchwała Nr 369_7774_17.pdf[KZ] Robert Kłak2371 kB2017-11-28 12:112017-11-28 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7775_17.pdf)Uchwała Nr 369_7775_17.pdf[KZ] Robert Kłak2634 kB2017-11-28 12:112017-11-28 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7776_17.pdf)Uchwała Nr 369_7776_17.pdf[KZ] Robert Kłak2388 kB2017-11-28 12:112017-11-28 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7777_17.pdf)Uchwała Nr 369_7777_17.pdf[KZ] Robert Kłak734 kB2017-11-28 12:122017-11-28 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7778_17.pdf)Uchwała Nr 369_7778_17.pdf[KZ] Robert Kłak474 kB2017-11-28 12:122017-11-28 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7779_17.pdf)Uchwała Nr 369_7779_17.pdf[KZ] Robert Kłak2262 kB2017-11-28 12:122017-11-28 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7780_17.zip)Uchwała Nr 369_7780_17.zip[KZ] Robert Kłak2689 kB2017-11-28 12:122017-11-28 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7781_17.pdf)Uchwała Nr 369_7781_17.pdf[KZ] Robert Kłak8954 kB2017-11-28 12:122017-11-28 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7782_17.pdf)Uchwała Nr 369_7782_17.pdf[KZ] Robert Kłak3110 kB2017-11-28 12:132017-11-28 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7783_17.pdf)Uchwała Nr 369_7783_17.pdf[KZ] Robert Kłak3084 kB2017-11-28 12:132017-11-28 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 369_7784_17.pdf)Uchwała Nr 369_7784_17.pdf[KZ] Robert Kłak1406 kB2017-11-28 12:472017-11-28 12:47