Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

375/7847/17

5 grudnia

rozpatrzenia protestu.

375/7848/17

5 grudnia

rozpatrzenia protestu.

375/7849/17

5 grudnia

rozpatrzenia protestu.

375/7850/17

5 grudnia

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu: Podkarpackie Centrum Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

375/7851/17

5 grudnia

stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

375/7852/17

5 grudnia

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

375/7853/17

5 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-009/17.

375/7854/17

5 grudnia

zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020 – nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17 oraz zmiany uchwały Nr 308/6211/17 z dnia 29 maja 2017 r.

375/7855/17

5 grudnia

zawarcia aneksu nr 6 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II-POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

375/7856/17

5 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

375/7857/17

5 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

375/7858/17

5 grudnia

wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w umowie.

375/7859/17

5 grudnia

udzielenia upoważnienia.

375/7860/17

5 grudnia

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Świąteczny czas – integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa, w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

375/7861/17

5 grudnia

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

375/7862/17

5 grudnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

375/7863/17

5 grudnia

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

375/7864/17

5 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 236/4750/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

375/7865/17

5 grudnia

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

375/7866/17

5 grudnia

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

375/7867/17

5 grudnia

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

375/7868/17

5 grudnia

zmiany Uchwały 324/6864/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok.

375/7869/17

5 grudnia

zmiany Uchwały Nr 324/6865/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok.

375/7870/17

5 grudnia

zmiany Uchwały 356/7580/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2016 rok.

375/7871/17

5 grudnia

zmiany Uchwały Nr 356/7581/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2016 rok.

375/7872/17

5 grudnia

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2016 rok.

375/7873/17

5 grudnia

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2016 rok.

375/7874/17

5 grudnia

zmiany Uchwały Nr 325/6923/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”.

375/7875/17

5 grudnia

zmiany Uchwały Nr 350/7469/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

375/7876/17

5 grudnia

zmiany Uchwały 281/5588/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zlecenia Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2017.

375/7877/17

5 grudnia

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

375/7878/17

5 grudnia

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: Zakup Gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

375/7879/17

5 grudnia

zmiany Uchwały Nr 353/7502/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

375/7880/17

5 grudnia

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

375/7881/17

5 grudnia

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

375/7882/17

5 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

375/7883/17

5 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

375/7884/17

5 grudnia

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2042.

375/7885/17

5 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

375/7886/17

5 grudnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

375/7887/17

5 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.  

375/7888/17

5 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.