Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

399/8385/18

20 lutego

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

399/8386/18

20 lutego

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 234/4696/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 273/5420/17 z dnia 14 lutego 2017 r. oraz Nr 393/8212/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.

399/8387/18

20 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

399/8388/18

20 lutego

przyjęcia planu rzeczowo–finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2018 r.

399/8389/18

20 lutego

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

399/8390/18

20 lutego

ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

399/8391/18

20 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

399/8392/18

20 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

399/8393/18

20 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

399/8394/18

20 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

399/8395/18

20 lutego

współorganizacji obchodów XXXVII rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

399/8396/18

20 lutego

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej.

399/8397/18

20 lutego

wykonania działań promocyjnych podczas wydarzenia sportowego polegającego na próbie zdobycia, skacząc rowerem po schodach budynku Rondo1 w Warszawie.

399/8398/18

20 lutego

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów dotyczącego współpracy w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. Forum „Europa – Ukraina”.

399/8399/18

20 lutego

przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

399/8400/18

20 lutego

zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

399/8401/18

20 lutego

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnobrzeg na lata 2018 - 2032".

399/8402/18

20 lutego

przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2018 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

399/8403/18

20 lutego

wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie prawa własności nieruchomości.

399/8404/18

20 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2018 r.

399/8405/18

20 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zdanie pn. „Poprawa dostępności do lecznictwa onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

399/8406/18

20 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”.

399/8407/18

20 lutego

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2018.

399/8408/18

20 lutego

zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2018.

399/8409/18

20 lutego

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

399/8410/18

20 lutego

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

399/8411/18

20 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.