http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 401 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 lutego 2018 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

401/8413/18

27 lutego

zmieniająca Uchwałę Nr 372/7798/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

401/8414/18

27 lutego

rozpatrzenia uwag i wniosków złożonychdo Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

401/8415/18

27 lutego

przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w celu zakończenia procedury opiniowania i uzgadniania oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

401/8416/18

27 lutego

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

401/8417/18

27 lutego

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

401/8418/18

27 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

401/8419/18

27 lutego

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7084/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

401/8420/18

27 lutego

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

401/8421/18

27 lutego

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0346/17 realizowanego przez Piekarnię Galicyjską Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

401/8422/18

27 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2018 r. realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.

401/8423/18

27 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

401/8424/18

27 lutego

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Brzozów.

401/8425/18

27 lutego

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

401/8426/18

27 lutego

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Gminy Trzebownisko.

401/8427/18

27 lutego

upoważnienia do występowania w imieniu Województwa do prezydenta Miasta Rzeszowa i Wojewody Podkarpackiego.

401/8428/18

27 lutego

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie Gminie Tryńcza materiałów pochodzących z rozbiórki chodnika.

401/8429/18

27 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

401/8430/18

27 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.

401/8431/18

27 lutego

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2018 roku.

401/8432/18

27 lutego

udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku.

401/8433/18

27 lutego

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Promocja działalności podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej na Targach Warsztatów w Norymberdze”, zgłoszonego przez Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jarosławia, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

401/8434/18

27 lutego

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie aparatu USG.

401/8435/18

27 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

401/8436/18

27 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”.

401/8437/18

27 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E - etap II”.

401/8438/18

27 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. Utworzenie nowego oddziału szpitalnego w budynku przy ul. Grodzkiej 45 w celu zwiększenia potencjału leczniczego szpitala umożliwiającego klasyfikacje do grupy III stopnia w ramach „sieci szpitali”.

401/8439/18

27 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zakup lasera urologicznego enonukleacyjnego.

401/8440/18

27 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów”.

401/8441/18

27 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z remontem pomieszczeń i adaptacją”.

401/8442/18

27 lutego

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

401/8443/18

27 lutego

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

401/8444/18

27 lutego

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

401/8445/18

27 lutego

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r.

401/8446/18

27 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę nr XXX/542/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.