Nr uchwały 

Data posiedzenia

 Przedmiot uchwały - w sprawie:

407/8513/18

13 marca

rozpatrzenia protestu.

407/8514/18

13 marca

rozpatrzenia protestu.

407/8515/18

13 marca

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu dotyczącego poszerzenia SSE EURO-PARK MIELEC.

407/8516/18

13 marca

wyrażenia zgody na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 realizowanym przez Gminę Cieszanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

407/8517/18

13 marca

wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sieniawie dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 - wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

407/8518/18

13 marca

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu RPPK.04.03.01-18-0033/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

407/8519/18

13 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 realizowanego przez Gminę Zarzecze w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

407/8520/18

13 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0073/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

407/8521/18

13 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0014/17 pn. „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

407/8522/18

13 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0021/17 pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

407/8523/18

13 marca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0018/16 pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce” realizowanego przez A2 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

407/8524/18

13 marca

upoważnienia Kierownika Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy Serwisowej PLBU.05.01.00-18-0003/17-00 „Operation of the Branch Office of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 in Rzeszow, Poland”.

407/8525/18

13 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

407/8526/18

13 marca

uchylenia Uchwały Nr 325/6889/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sokołów Małopolski.

407/8527/18

13 marca

zmiany Uchwały Nr 322/6783/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2016/2017 na terenie Województwa Podkarpackiego wypracowanych przez zespół ds. optymalizacji rozkładów jazdy pociągów.

407/8528/18

13 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na  2018 r.

407/8529/18

13 marca

ustalenia wynagrodzenia wykonującego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.  

407/8530/18

13 marca

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu kontroli.

407/8531/18

13 marca

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na rok 2018.

407/8532/18

13 marca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

407/8533/18

13 marca

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

407/8534/18

13 marca

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

407/8535/18

13 marca

przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

407/8536/18

13 marca

zmiany Uchwały Nr 381/8028/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia prawa własności lokalu użytkowego.

407/8537/18

13 marca

zrzeczenia się odszkodowania.

407/8538/18

13 marca

zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

407/8539/18

13 marca

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

407/8540/18

13 marca

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup, montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

407/8541/18

13 marca

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie łóżka szpitalnego.

407/8542/18

13 marca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych”.

407/8543/18

13 marca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania ciepłej wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella”.

407/8544/18

13 marca

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej w Budynku Hydroforni”.

407/8545/18

13 marca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

407/8546/18

13 marca

udzielenia pełnomocnictwa.

407/8547/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT).

407/8548/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/771/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

407/8549/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

407/8550/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

407/8551/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

407/8552/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

407/8553/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

407/8554/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza o podjęcie uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu i parku krajobrazowego.

407/8555/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

407/8556/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

407/8557/18

13 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8513_18.pdf)Uchwała Nr 407_8513_18.pdf4304 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8514_18.pdf)Uchwała Nr 407_8514_18.pdf6832 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8515_18.pdf)Uchwała Nr 407_8515_18.pdf581 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8516_18.pdf)Uchwała Nr 407_8516_18.pdf1659 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8517_18.pdf)Uchwała Nr 407_8517_18.pdf998 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8518_18.pdf)Uchwała Nr 407_8518_18.pdf1331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8519_18.pdf)Uchwała Nr 407_8519_18.pdf2162 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8520_18.pdf)Uchwała Nr 407_8520_18.pdf2201 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8521_18.pdf)Uchwała Nr 407_8521_18.pdf2490 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8522_18.pdf)Uchwała Nr 407_8522_18.pdf2448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8523_18.pdf)Uchwała Nr 407_8523_18.pdf2247 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8524_18.pdf)Uchwała Nr 407_8524_18.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8525_18.pdf)Uchwała Nr 407_8525_18.pdf713 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8526_18.pdf)Uchwała Nr 407_8526_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8527_18.pdf)Uchwała Nr 407_8527_18.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8528_18.zip)Uchwała Nr 407_8528_18.zip2245 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8529_18.pdf)Uchwała Nr 407_8529_18.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8530_18.pdf)Uchwała Nr 407_8530_18.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8531_18.pdf)Uchwała Nr 407_8531_18.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8532_18.pdf)Uchwała Nr 407_8532_18.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8533_18.pdf)Uchwała Nr 407_8533_18.pdf2769 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr_407_8534_18.pdf)Uchwała Nr_407_8534_18.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8535_18.zip)Uchwała Nr 407_8535_18.zip4317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8536_18.pdf)Uchwała Nr 407_8536_18.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8537_18.pdf)Uchwała Nr 407_8537_18.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8538_18.pdf)Uchwała Nr 407_8538_18.pdf4702 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8539_18.pdf)Uchwała Nr 407_8539_18.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8540_18.pdf)Uchwała Nr 407_8540_18.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8541_18.pdf)Uchwała Nr 407_8541_18.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8542_18.pdf)Uchwała Nr 407_8542_18.pdf2418 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8543_18.pdf)Uchwała Nr 407_8543_18.pdf2360 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8544_18.pdf)Uchwała Nr 407_8544_18.pdf2391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8545_18.pdf)Uchwała Nr 407_8545_18.pdf1119 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8546_18.pdf)Uchwała Nr 407_8546_18.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8547_18.pdf)Uchwała Nr 407_8547_18.pdf1356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8548_18.pdf)Uchwała Nr 407_8548_18.pdf2008 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8549_18.pdf)Uchwała Nr 407_8549_18.pdf1087 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8550_18.pdf)Uchwała Nr 407_8550_18.pdf1721 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8551_18.pdf)Uchwała Nr 407_8551_18.pdf1758 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8552_18.pdf)Uchwała Nr 407_8552_18.pdf3069 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8553_18.pdf)Uchwała Nr 407_8553_18.pdf4010 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8554_18.pdf)Uchwała Nr 407_8554_18.pdf1455 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8555_18.pdf)Uchwała Nr 407_8555_18.pdf4975 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8556_18.pdf)Uchwała Nr 407_8556_18.pdf6708 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 407_8557_18.zip)Uchwała Nr 407_8557_18.zip14336 kB