Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

415/8679/18

3 kwietnia

zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

415/8680/18

3 kwietnia

zmieniająca uchwałę Nr 299/6022/17 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

415/8681/18

3 kwietnia

sposobu wynagradzania eksperta biorącego udział w opiniowaniu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 o numerach RPPK.01.03.00-18-001/10, RPPK.01.03.00-18-004/12, RPPK.01.03.00-18-003/10.

415/8682/18

3 kwietnia

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

415/8683/18

3 kwietnia

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt. I SA/Rz 102/18.

415/8684/18

3 kwietnia

wyznaczenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do prac w Panelu Ekspertów w ramach prowadzonego przez Ministra Energii konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

415/8685/18

3 kwietnia

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

415/8686/18

3 kwietnia

przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego za okres 2014-2017 oraz wniesienia pod obrady Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem uzyskania opinii.

415/8687/18

3 kwietnia

zaopiniowania wniosku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

415/8688/18

3 kwietnia

rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

415/8689/18

3 kwietnia

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

415/8690/18

3 kwietnia

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

415/8691/18

3 kwietnia

zmiany Uchwały Nr 396/8311/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu odnów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

415/8692/18

3 kwietnia

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

415/8693/18

3 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

415/8694/18

3 kwietnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Oleszyce.

415/8695/18

3 kwietnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0009/17 pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług” realizowanego przez SP ZZOZ w Stalowej Woli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

415/8696/18

3 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa.

415/8697/18

3 kwietnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

415/8698/18

3 kwietnia

wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia udziału Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

415/8699/18

3 kwietnia

przyznania stypendium twórczego.

415/8700/18

3 kwietnia

zgody na kontynuację czasowego przeniesienia przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie eksponatów muzealnych.

415/8701/18

3 kwietnia

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego.

415/8702/18

3 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa.

415/8703/18

3 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa.

415/8704/18

3 kwietnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

415/8705/18

3 kwietnia

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

415/8706/18

3 kwietnia

udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

415/8707/18

3 kwietnia

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

415/8708/18

3 kwietnia

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

415/8709/18

3 kwietnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020.

415/8710/18

3 kwietnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

415/8711/18

3 kwietnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.