Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

452/9434/18

10 lipca

powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

452/9435/18

10 lipca

zawarcia aneksu do porozumienia z Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o. o. w Mielcu oraz Gminą Miejską Mielec.

452/9436/18

10 lipca

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

452/9437/18

10 lipca

podpisania Porozumienia o partnerstwie, dotyczącego współpracy przy realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu dotacji na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT) w zakresie planowania współpracy w ramach wspólnych prac analitycznych.

452/9438/18

10 lipca

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.

452/9439/18

10 lipca

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-012/18.

452/9440/18

10 lipca

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-012/18.

452/9441/18

10 lipca

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9442/18

10 lipca

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

452/9443/18

10 lipca

wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sieniawie oraz przedłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa” realizowanego przez Gminę Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9444/18

10 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0055/16 pn. „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży”, realizowanego przez Fundację SEMPER FIDELIS na rzecz Archidiecezji Lwowskiej w Łańcucie, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9445/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0110/16 realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9446/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0006/17 pn. „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” realizowanego przez Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9447/18

10 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0049/16 pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania OSP na Środowiskowy Dom Samopomocy na działkach 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowości Parkosz” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9448/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-1235/16 realizowanego przez Wytwórnię Szablonów Kreślarskich LENIAR Sp. J. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9449/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0141/16 realizowanego przez LIS POLAND Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9450/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0811/16 realizowanego przez MAKRO Kosiorowski & Kosiorowski Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9451/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0212/17 realizowanego przez FollowUp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9452/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0348/17 realizowanego przez SPEED OIL Spółka Jawna Bogdan Gonet, Marek Gonet, Artur Buczek, Bogdan Toropolski, Waldemar Cebula w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9453/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0075/17 realizowanego przez KLASYK PLUS Jacek Uchman w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9454/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0308/17 realizowanego przez FIRMA KAMIENIARSKA Zymróz Jacek w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9455/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0322/17 realizowanego przez MARGO PACK JANUSZ GONDEK & MAREK PELC SPÓŁKA JAWNA w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9456/18

10 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0084/16 realizowanego przez OMEGA Rusztowania s.c. Janina Chmaj, Marcin Leś, Łukasz Chmaj w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

452/9457/18

10 lipca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

452/9458/18

10 lipca

powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych w ramach konkurs na nazwę dla „Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego”.

452/9459/18

10 lipca

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

452/9460/18

10 lipca

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

452/9461/18

10 lipca

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

452/9462/18

10 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jeżowe.

452/9463/18

10 lipca

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

452/9464/18

10 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

452/9465/18

10 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

452/9466/18

10 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

452/9467/18

10 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

452/9468/18

10 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

452/9469/18

10 lipca

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

452/9470/18

10 lipca

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

452/9471/18

10 lipca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

452/9472/18

10 lipca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

452/9473/18

10 lipca

organizacji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2018”.

452/9474/18

10 lipca

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 149/3122/16 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim.

452/9475/18

10 lipca

zmiany uchwały nr 310/7425/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. zmienionej uchwałą nr 362/8649/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014 r. zmienionej uchwałą Nr 80/1855 /2015 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr 163/3370/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu wspierającego rodziny wielodzietne z Województwa Podkarpackiego zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny”.

452/9476/18

10 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.