Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

456/9519/18

24 lipca

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

456/9520/18

24 lipca

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaśliska na lata 2016-2023.

456/9521/18

24 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0036/17 realizowanego przez Gminę Czermin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9522/18

24 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 realizowanego przez Stowarzyszenie „DOBRY DOM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9523/18

24 lipca

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu RPPK.04.03.01-18-0033/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

456/9524/18

24 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0097/16 pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Oleszyce poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego”, realizowanego przez Gminę Oleszyce, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9525/18

24 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 realizowanego przez Gminę Głogów Małopolski, w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9526/18

24 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0247/17 realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną ”DobryDzień” w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9527/18

24 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 realizowanego przez ML Project Marcin Lubach w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9528/18

24 lipca

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

456/9529/18

24 lipca

zmieniająca uchwałę nr 433/9025/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

456/9530/18

24 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

456/9531/18

24 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

456/9532/18

24 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

456/9533/18

24 lipca

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

456/9534/18

24 lipca

wyrażenia zgody na finansowanie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”.

456/9535/18

24 lipca

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie Gminie Tryńcza materiałów pochodzących z rozbiórki chodnika.

456/9536/18

24 lipca

wyrażenia zgody na zmianę podmiotu decyzji pozwolenie wodnoprawne.

456/9537/18

24 lipca

zmiany Uchwały Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018.

456/9538/18

24 lipca

częściowego umorzenia wierzytelności wobec Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.

456/9539/18

24 lipca

ponownego wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

456/9540/18

24 lipca

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r.

456/9541/18

24 lipca

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

456/9542/18

24 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

456/9543/18

24 lipca

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9544/18

24 lipca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.

456/9545/18

24 lipca

oklejenia poszycia zewnętrznego czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

456/9546/18

24 lipca

współorganizacji konferencji naukowej „W stronę Niepodległej – gospodarka, przedsiębiorczość, kapitał”.

456/9547/18

24 lipca

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2018 roku.

456/9548/18

24 lipca

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

456/9549/18

24 lipca

zmiany Uchwały Nr 401/8438/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie nowego oddziału szpitalnego w budynku przy ul. Grodzkiej 45 w celu zwiększenia potencjału leczniczego szpitala umożliwiającego klasyfikacje do grupy III stopnia w ramach „sieci szpitali”.

456/9550/18

24 lipca

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup Ambulansu Fiat Doblo.

456/9551/18

24 lipca

przyjęcia Planu Działań nr 3/2018 w sektorze zdrowia na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.