Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

460/9642/18

14 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa.

460/9643/18

14 sierpnia

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

460/9644/18

14 sierpnia

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

460/9645/18

14 sierpnia

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

460/9646/18

14 sierpnia

zatwierdzenia listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

460/9647/18

14 sierpnia

wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.04.03.01-18-0022/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”, realizowanego przez Gminę Krzeszów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

460/9648/18

14 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów-budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie” realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

460/9649/18

14 sierpnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0034/16 pn. „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie”, realizowanego przez Miasto Radymno, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

460/9650/18

14 sierpnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-00105/16 pn. „Rewitalizacja Oficyny dworskiej w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej w celu zastosowania nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze”, realizowanego przez Powiat Strzyżowski, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

460/9651/18

14 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego” nr RPPK.05.04.00-18-0005/16 realizowanego przez Gminę Miasta Dębica w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

460/9652/18

14 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

460/9653/18

14 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0131/17 realizowanego przez Zakład Usługowo Handlowy RUR BUD Adam Szurlej w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

460/9654/18

14 sierpnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0343/17 realizowanego przez NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

460/9655/18

14 sierpnia

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

460/9656/18

14 sierpnia

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

460/9657/18

14 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa.

460/9658/18

14 sierpnia

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

460/9659/18

14 sierpnia

zmiany Uchwały Nr 396/8311/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu odnów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

460/9660/18

14 sierpnia

przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Ropczyce.

460/9661/18

14 sierpnia

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka na terenie powiatu jasielskiego, celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych.

460/9662/18

14 sierpnia

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

460/9663/18

14 sierpnia

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

460/9664/18

14 sierpnia

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

460/9665/18

14 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

460/9666/18

14 sierpnia

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

460/9667/18

14 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

460/9668/18

14 sierpnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

460/9669/18

14 sierpnia

opinii odnośnie zmian w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

460/9670/18

14 sierpnia

przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

460/9671/18

14 sierpnia

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

460/9672/18

14 sierpnia

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

460/9673/18

14 sierpnia

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 315/6621/17 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

460/9674/18

14 sierpnia

zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość gruntową zajętą pod drogę publiczną.

460/9675/18

14 sierpnia

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

460/9676/18

14 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

460/9677/18

14 sierpnia

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

460/9678/18

14 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce Stimo Net. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

460/9679/18

14 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

460/9680/18

14 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

460/9681/18

14 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

460/9682/18

14 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli dofinansowania budowy strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

460/9683/18

14 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

460/9684/18

14 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042.

460/9685/18

14 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9642_18.pdf)Uchwała Nr 460_9642_18.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9643_18.zip)Uchwała Nr 460_9643_18.zip14449 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9644_18.pdf)Uchwała Nr 460_9644_18.pdf6824 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9645_18.pdf)Uchwała Nr 460_9645_18.pdf2111 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9646_18.pdf)Uchwała Nr 460_9646_18.pdf734 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9647_18.pdf)Uchwała Nr 460_9647_18.pdf1900 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9648_18.pdf)Uchwała Nr 460_9648_18.pdf1921 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9649_18.pdf)Uchwała Nr 460_9649_18.pdf2460 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9650_18.pdf)Uchwała Nr 460_9650_18.pdf2141 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9651_18.pdf)Uchwała Nr 460_9651_18.pdf2554 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9652_18.pdf)Uchwała Nr 460_9652_18.pdf2263 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9653_18.pdf)Uchwała Nr 460_9653_18.pdf887 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9654_18.pdf)Uchwała Nr 460_9654_18.pdf882 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9655_18.zip)Uchwała Nr 460_9655_18.zip4122 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9656_18.zip)Uchwała Nr 460_9656_18.zip6682 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9657_18.pdf)Uchwała Nr 460_9657_18.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9658_18.pdf)Uchwała Nr 460_9658_18.pdf1182 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9659_18.pdf)Uchwała Nr 460_9659_18.pdf734 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9660_18.pdf)Uchwała Nr 460_9660_18.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9661_18.pdf)Uchwała Nr 460_9661_18.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9662_18.zip)Uchwała Nr 460_9662_18.zip610 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9663_18.pdf)Uchwała Nr 460_9663_18.pdf398 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9664_18.pdf)Uchwała Nr 460_9664_18.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9665_18.zip)Uchwała Nr 460_9665_18.zip264 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9666_18.pdf)Uchwała Nr 460_9666_18.pdf635 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9667_18.pdf)Uchwała Nr 460_9667_18.pdf7701 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9668_18.pdf)Uchwała Nr 460_9668_18.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9669_18.pdf)Uchwała Nr 460_9669_18.pdf2942 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9670_18.pdf)Uchwała Nr 460_9670_18.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9671_18.pdf)Uchwała Nr 460_9671_18.pdf886 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9672_18.pdf)Uchwała Nr 460_9672_18.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9673_18.pdf)Uchwała Nr 460_9673_18.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9674_18.pdf)Uchwała Nr 460_9674_18.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9675_18.pdf)Uchwała Nr 460_9675_18.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9676_18.pdf)Uchwała Nr 460_9676_18.pdf4464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9677_18.pdf)Uchwała Nr 460_9677_18.pdf2926 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9678_18.pdf)Uchwała Nr 460_9678_18.pdf929 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9679_18.pdf)Uchwała Nr 460_9679_18.pdf1448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9680_18.pdf)Uchwała Nr 460_9680_18.pdf3072 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9681_18.pdf)Uchwała Nr 460_9681_18.pdf7382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9682_18.pdf)Uchwała Nr 460_9682_18.pdf1156 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9683_18.pdf)Uchwała Nr 460_9683_18.pdf7262 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9684_18.zip)Uchwała Nr 460_9684_18.zip10115 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 460_9685_18.pdf)Uchwała Nr 460_9685_18.pdf1551 kB