Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

468/9927/18

4 września

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

468/9928/18

4 września

zatwierdzenia listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

468/9929/18

4 września

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

468/9930/18

4 września

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

468/9931/18

4 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

468/9932/18

4 września

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0049/16 pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Środowiskowy Dom Samopomocy na działkach 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowości Parkosz” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

468/9933/18

4 września

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

468/9934/18

4 września

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

468/9935/18

4 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0050/17 realizowanego przez Dom Weselny ”Biały Dwór” Dariusz Sito, Agata Wiszniowska-Sito s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

468/9936/18

4 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0293/17 realizowanego przez Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano - Wiertniczych "EURO-WIERT" Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

468/9937/18

4 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 realizowanego przez „Stowarzyszenie B-4”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

468/9938/18

4 września

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

468/9939/18

4 września

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego, celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych.

468/9940/18

4 września

zmieniająca Uchwałę Nr 141/2994/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia „Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Podkarpackie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego”.

468/9941/18

4 września

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

468/9942/18

4 września

zmieniająca Uchwałę Nr 428/8931/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

468/9943/18

4 września

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

468/9944/18

4 września

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

468/9945/18

4 września

wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce Stimo. Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

468/9946/18

4 września

ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

468/9947/18

4 września

ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

468/9948/18

4 września

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

468/9949/18

4 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

468/9950/18

4 września

udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.

468/9951/18

4 września

wyrażenia opinii odnośnie zmian w Regulaminie organizacyjnym Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

468/9952/18

4 września

oddania w drodze bezprzetargowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste i udzielenia bonifikaty.

468/9953/18

4 września

zmiany Uchwały Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018.

468/9954/18

4 września

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej we wsi Przychojec z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

468/9955/18

4 września

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we wsi Tryńcza z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

468/9956/18

4 września

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Woli Zarczyckiej z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

468/9957/18

4 września

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

468/9958/18

4 września

udzielenia poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

468/9959/18

4 września

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

468/9960/18

4 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

468/9961/18

4 września

przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

468/9962/18

4 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Mateuszowi Szpytmie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

468/9963/18

4 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Pani Elżbiecie Rączy Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

468/9964/18

4 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania śp. Księdzu Prałatowi Stanisławowi Lei Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

468/9965/18

4 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

468/9966/18

4 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/901/18 oraz Uchwały Nr LIII/900/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 roku.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9927_18.pdf)Uchwała Nr 468_9927_18.pdf[KZ] Robert Kłak1990 kB2018-09-13 11:282018-09-13 11:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9928_18.pdf)Uchwała Nr 468_9928_18.pdf[KZ] Robert Kłak731 kB2018-09-13 11:282018-09-13 11:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9929_18.pdf)Uchwała Nr 468_9929_18.pdf[KZ] Robert Kłak2707 kB2018-09-13 11:282018-09-13 11:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9930_18.zip)Uchwała Nr 468_9930_18.zip[KZ] Robert Kłak11915 kB2018-09-13 11:282018-09-13 11:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9931_18.pdf)Uchwała Nr 468_9931_18.pdf[KZ] Robert Kłak2517 kB2018-09-13 11:282018-09-13 11:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9932_18.pdf)Uchwała Nr 468_9932_18.pdf[KZ] Robert Kłak2446 kB2018-09-13 11:292018-09-13 11:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9933_18.zip)Uchwała Nr 468_9933_18.zip[KZ] Robert Kłak9748 kB2018-09-13 11:292018-09-13 11:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9934_18.zip)Uchwała Nr 468_9934_18.zip[KZ] Robert Kłak6108 kB2018-09-13 11:292018-09-13 11:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9935_18.pdf)Uchwała Nr 468_9935_18.pdf[KZ] Robert Kłak882 kB2018-09-13 11:292018-09-13 11:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9936_18.pdf)Uchwała Nr 468_9936_18.pdf[KZ] Robert Kłak904 kB2018-09-13 11:292018-09-13 11:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9937_18.pdf)Uchwała Nr 468_9937_18.pdf[KZ] Robert Kłak882 kB2018-09-13 11:292018-09-13 11:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9938_18.pdf)Uchwała Nr 468_9938_18.pdf[KZ] Robert Kłak321 kB2018-09-13 11:302018-09-13 11:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9939_18.pdf)Uchwała Nr 468_9939_18.pdf[KZ] Robert Kłak356 kB2018-09-13 11:302018-09-13 11:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9940_18.pdf)Uchwała Nr 468_9940_18.pdf[KZ] Robert Kłak6811 kB2018-09-13 11:302018-09-13 11:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9941_18.pdf)Uchwała Nr 468_9941_18.pdf[KZ] Robert Kłak766 kB2018-09-13 11:312018-09-13 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9942_18.pdf)Uchwała Nr 468_9942_18.pdf[KZ] Robert Kłak1859 kB2018-09-13 11:312018-09-13 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9943_18.pdf)Uchwała Nr 468_9943_18.pdf[KZ] Robert Kłak384 kB2018-09-13 11:312018-09-13 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9944_18.pdf)Uchwała Nr 468_9944_18.pdf[KZ] Robert Kłak418 kB2018-09-13 11:312018-09-13 11:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9945_18.pdf)Uchwała Nr 468_9945_18.pdf[KZ] Robert Kłak340 kB2018-09-13 11:322018-09-13 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9946_18.pdf)Uchwała Nr 468_9946_18.pdf[KZ] Robert Kłak2134 kB2018-09-13 11:322018-09-13 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9947_18.pdf)Uchwała Nr 468_9947_18.pdf[KZ] Robert Kłak2072 kB2018-09-13 11:322018-09-13 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9948_18.pdf)Uchwała Nr 468_9948_18.pdf[KZ] Robert Kłak706 kB2018-09-13 11:322018-09-13 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9949_18.pdf)Uchwała Nr 468_9949_18.pdf[KZ] Robert Kłak335 kB2018-09-13 11:322018-09-13 11:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9950_18.pdf)Uchwała Nr 468_9950_18.pdf[KZ] Robert Kłak401 kB2018-09-13 11:342018-09-13 11:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9951_18.pdf)Uchwała Nr 468_9951_18.pdf[KZ] Robert Kłak4206 kB2018-09-13 11:352018-09-13 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9952_18.pdf)Uchwała Nr 468_9952_18.pdf[KZ] Robert Kłak475 kB2018-09-13 11:352018-09-13 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9953_18.pdf)Uchwała Nr 468_9953_18.pdf[KZ] Robert Kłak383 kB2018-09-13 11:352018-09-13 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9954_18.pdf)Uchwała Nr 468_9954_18.pdf[KZ] Robert Kłak416 kB2018-09-13 11:352018-09-13 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9955_18.pdf)Uchwała Nr 468_9955_18.pdf[KZ] Robert Kłak416 kB2018-09-13 11:352018-09-13 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9956_18.pdf)Uchwała Nr 468_9956_18.pdf[KZ] Robert Kłak418 kB2018-09-13 11:362018-09-13 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9957_18.pdf)Uchwała Nr 468_9957_18.pdf[KZ] Robert Kłak1105 kB2018-09-13 11:362018-09-13 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9958_18.pdf)Uchwała Nr 468_9958_18.pdf[KZ] Robert Kłak632 kB2018-09-13 11:362018-09-13 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9959_18.pdf)Uchwała Nr 468_9959_18.pdf[KZ] Robert Kłak2287 kB2018-09-13 11:362018-09-13 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9960_18.pdf)Uchwała Nr 468_9960_18.pdf[KZ] Robert Kłak748 kB2018-09-13 11:362018-09-13 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9961_18.pdf)Uchwała Nr 468_9961_18.pdf[KZ] Robert Kłak6834 kB2018-09-13 11:372018-09-13 11:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9962_18.pdf)Uchwała Nr 468_9962_18.pdf[KZ] Robert Kłak1960 kB2018-09-13 11:372018-09-13 11:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9963_18.pdf)Uchwała Nr 468_9963_18.pdf[KZ] Robert Kłak1962 kB2018-09-13 11:372018-09-13 11:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9964_18.pdf)Uchwała Nr 468_9964_18.pdf[KZ] Robert Kłak1775 kB2018-09-13 11:372018-09-13 11:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9965_18.pdf)Uchwała Nr 468_9965_18.pdf[KZ] Robert Kłak3036 kB2018-09-13 11:372018-09-13 11:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9966_18.pdf)Uchwała Nr 468_9966_18.pdf[KZ] Robert Kłak1605 kB2018-09-13 11:382018-09-13 11:38