Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

474/10010/18

18 września

wyznaczenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do prac w Panelu Ekspertów w ramach prowadzonego przez Ministra Energii II Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

474/10011/18

18 września

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach realizowanego projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” Interreg V-A Polska–Słowacja 2014-2020.

474/10012/18

18 września

zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

474/10013/18

18 września

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

474/10014/18

18 września

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020.

474/10015/18

18 września

zmiany uchwały nr 474 / 10014 / 18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020.

474/10016/18

18 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0046/16 pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

474/10017/18

18 września

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0070/16 pn. „Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce”, realizowanego przez Gminę Oleszyce, w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

474/10018/18

18 września

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0041/16 pn. „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach, realizowanego przez Gminę Oleszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

474/10019/18

18 września

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0072/16 pn. „Odtworzenie i udostępnianie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki” realizowanego przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej, w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, działania 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

474/10020/18

18 września

wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol, realizowanego przez Gminę Narol w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

474/10021/18

18 września

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0028/17 pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej”, realizowanego przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

474/10022/18

18 września

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18.

474/10023/18

18 września

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18.

474/10024/18

18 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0808/16 realizowanego przez P.P.U.H „BRYK” Witold Bryk w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

474/10025/18

18 września

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

474/10026/18

18 września

wykazu zadań realizowanych z przyznanej w 2018 r. rezerwy subwencji ogólnej dla Województwa Podkarpackiego.

474/10027/18

18 września

zmiany uchwały Nr 433/9030/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.

474/10028/18

18 września

przyjęcia projektu Rozkładu Jazdy i Rocznego Planu Finansowego na 2019 rok w ramach realizacji umowy wieloletniej na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017 – 2020.

474/10029/18

18 września

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

474/10030/18

18 września

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

474/10031/18

18 września

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

474/10032/18

18 września

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2017/2018 na terenie Województwa Podkarpackiego.

474/10033/18

18 września

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2018 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

474/10034/18

18 września

wyrażenia zgody na zlecenie publikacji reklamy Województwa Podkarpackiego wydawcy miesięcznika „Polish Market”.

474/10035/18

18 września

zmieniająca Uchwałę Nr 460/9667/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

474/10036/18

18 września

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

474/10037/18

18 września

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

474/10038/18

18 września

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

474/10039/18

18 września

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

474/10040/18

18 września

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

474/10041/18

18 września

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w roku szkolnym 2018/2019.

474/10042/18

18 września

zmieniająca Uchwałę Nr 401/8432/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w  2018 roku.

474/10043/18

18 września

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

474/10044/18

18 września

przyjęcia projektu Statutu Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach i przekazania do konsultacji.

474/10045/18

18 września

przyjęcia projektu statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu i przekazania do konsultacji.

474/10046/18

18 września

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2023 r.

474/10047/18

18 września

wydania opinii dotyczącej Projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny wysokometanowy na lata 2019-2023 dla przedsiębiorstwa energetycznego ENESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.

474/10048/18

18 września

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej.

474/10049/18

18 września

zmiany Uchwały Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018.

474/10050/18

18 września

promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego podczas Międzynarodowych Targów POLAGRA Gastro Smaki - Regionów w Poznaniu.

474/10051/18

18 września

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem dla Pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

474/10052/18

18 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

474/10053/18

18 września

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

474/10054/18

18 września

udzielenia pełnomocnictwa.

474/10055/18

18 września

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

474/10056/18

18 września

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

474/10057/18

18 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu bieszczadzkiego.

474/10058/18

18 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017- 2019.

474/10059/18

18 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Cieszanów.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10010_18.pdf)Uchwała Nr 474_10010_18.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10011_18.pdf)Uchwała Nr 474_10011_18.pdf11767 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10012_18.pdf)Uchwała Nr 474_10012_18.pdf3684 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10013_18.zip)Uchwała Nr 474_10013_18.zip19147 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10014_18.pdf)Uchwała Nr 474_10014_18.pdf5522 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10015_18.pdf)Uchwała Nr 474_10015_18.pdf3303 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10016_18.pdf)Uchwała Nr 474_10016_18.pdf2438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10017_18.pdf)Uchwała Nr 474_10017_18.pdf2715 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10018_18.pdf)Uchwała Nr 474_10018_18.pdf2574 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10019_18.pdf)Uchwała Nr 474_10019_18.pdf2362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10020_18.pdf)Uchwała Nr 474_10020_18.pdf1720 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10021_18.pdf)Uchwała Nr 474_10021_18.pdf2363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10022_18.zip)Uchwała Nr 474_10022_18.zip10860 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10023_18.pdf)Uchwała Nr 474_10023_18.pdf2204 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10024_18.pdf)Uchwała Nr 474_10024_18.pdf908 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10025_18.pdf)Uchwała Nr 474_10025_18.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10026_18.pdf)Uchwała Nr 474_10026_18.pdf716 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10027_18.pdf)Uchwała Nr 474_10027_18.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10028_18.pdf)Uchwała Nr 474_10028_18.pdf2550 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10029_18.zip)Uchwała Nr 474_10029_18.zip624 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10030_18.pdf)Uchwała Nr 474_10030_18.pdf816 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10031_18.pdf)Uchwała Nr 474_10031_18.pdf771 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10032_18.pdf)Uchwała Nr 474_10032_18.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10033_18.pdf)Uchwała Nr 474_10033_18.pdf1027 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10034_18.pdf)Uchwała Nr 474_10034_18.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10035_18.pdf)Uchwała Nr 474_10035_18.pdf1747 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10036_18.pdf)Uchwała Nr 474_10036_18.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10037_18.pdf)Uchwała Nr 474_10037_18.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10038_18.pdf)Uchwała Nr 474_10038_18.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10039_18.pdf)Uchwała Nr 474_10039_18.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10040_18.pdf)Uchwała Nr 474_10040_18.pdf1853 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10041_18.pdf)Uchwała Nr 474_10041_18.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10042_18.pdf)Uchwała Nr 474_10042_18.pdf483 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10043_18.pdf)Uchwała Nr 474_10043_18.pdf8430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10044_18.pdf)Uchwała Nr 474_10044_18.pdf2984 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10045_18.pdf)Uchwała Nr 474_10045_18.pdf2162 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10046_18.pdf)Uchwała Nr 474_10046_18.pdf281 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10047_18.pdf)Uchwała Nr 474_10047_18.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10048_18.pdf)Uchwała Nr 474_10048_18.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10049_18.pdf)Uchwała Nr 474_10049_18.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10050_18.pdf)Uchwała Nr 474_10050_18.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10051_18.pdf)Uchwała Nr 474_10051_18.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10052_18.pdf)Uchwała Nr 474_10052_18.pdf4267 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10053_18.pdf)Uchwała Nr 474_10053_18.pdf8304 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10054_18.pdf)Uchwała Nr 474_10054_18.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10055_18.pdf)Uchwała Nr 474_10055_18.pdf1931 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10056_18.zip)Uchwała Nr 474_10056_18.zip2800 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10057_18.pdf)Uchwała Nr 474_10057_18.pdf936 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10058_18.pdf)Uchwała Nr 474_10058_18.pdf1094 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 474_10059_18.pdf)Uchwała Nr 474_10059_18.pdf1054 kB