Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

485/10249/18

23 października

zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10250/18

23 października

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10251/18

23 października

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10252/18

23 października

zmiany Uchwały Nr 422/8797/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów dokumentów dotyczących ustanowienia hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10253/18

23 października

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 24 maja 2018 r. z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

485/10254/18

23 października

wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

485/10255/18

23 października

zawarcia aneksu nr 9 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizacje zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

485/10256/18

23 października

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

485/10257/18

23 października

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

485/10258/18

23 października

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz uchwałą nr 452/9442/18 z 10 lipca 2018 r.

485/10259/18

23 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa” realizowanego przez Gminę Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10260/18

23 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0015/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna” realizowanego przez Miasto Radymno w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10261/18

23 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i rlm=4000 w miejscowości Sadkowa Góra” realizowanego przez Gminę Borowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10262/18

23 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.04.03.01-18-0046/16 pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa”, realizowanego przez Gminę Padew Narodowa w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10263/18

23 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0085/16 pn. „Konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie wraz z otoczeniem” realizowanego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10264/18

23 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 pn. „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10265/18

23 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0006/16 pn. „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu” realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10266/18

23 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0043/16 pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10267/18

23 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” realizowanego przez Powiat Jasielski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10268/18

23 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0083/16 pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej”, realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne, w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10269/18

23 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0026/17 realizowanego przez SICON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10270/18

23 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 realizowanego przez COMPLEX-PARTNER Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

485/10271/18

23 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

485/10272/18

23 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

485/10273/18

23 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

485/10274/18

23 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

485/10275/18

23 października

ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za pojazdy szynowe.

485/10276/18

23 października

zmiany uchwały Nr 397/8356/18 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

485/10277/18

23 października

oklejenia ścian bocznych poszycia zewnętrznego pojazdu serii SA 135-023.

485/10278/18

23 października

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

485/10279/18

23 października

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

485/10280/18

23 października

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w roku 2018.

485/10281/18

23 października

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2018 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

485/10282/18

23 października

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

485/10283/18

23 października

wydania opinii do planu wdrożenia działania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej na rok 2019.

485/10284/18

23 października

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

485/10285/18

23 października

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko oraz Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

485/10286/18

23 października

wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mielcu.

485/10287/18

23 października

wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie.

485/10288/18

23 października

przekazania środka trwałego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

485/10289/18

23 października

przekazania środków trwałych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

485/10290/18

23 października

przekazania środka trwałego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Rzeszowie.

485/10291/18

23 października

przekazania środka trwałego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

485/10292/18

23 października

udzielenia pełnomocnictwa.

485/10293/18

23 października

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2018 roku.

485/10294/18

23 października

przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wpisania instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej w Wolicy   jako instalacji o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

485/10295/18

23 października

upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

485/10296/18

23 października

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2018 r.

485/10297/18

23 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa i wyposażenie Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

485/10298/18

23 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

485/10299/18

23 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu densytometr do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”.

485/10300/18

23 października

zmiany Uchwały Nr 399/8406/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”.

485/10301/18

23 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie aparatury i sprzętu medycznego.

485/10302/18

23 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu ciężarowego.

485/10303/18

23 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

485/10304/18

23 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup czterech ambulansów systemowych.

485/10305/18

23 października

zmiany Uchwały Nr 442/9288/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

485/10306/18

23 października

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

485/10307/18

23 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

485/10308/18

23 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 24 lutego 2014 roku Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10249_18.zip)Uchwała Nr 485_10249_18.zip13266 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10250_18.zip)Uchwała Nr 485_10250_18.zip17181 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10251_18.zip)Uchwała Nr 485_10251_18.zip4628 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10252_18.pdf)Uchwała Nr 485_10252_18.pdf2165 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10253_18.pdf)Uchwała Nr 485_10253_18.pdf993 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10254_18.pdf)Uchwała Nr 485_10254_18.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10255_18.pdf)Uchwała Nr 485_10255_18.pdf1986 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10256_18.zip)Uchwała Nr 485_10256_18.zip49231 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10257_18.pdf)Uchwała Nr 485_10257_18.pdf4329 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10258_18.pdf)Uchwała Nr 485_10258_18.pdf5369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10259_18.pdf)Uchwała Nr 485_10259_18.pdf2326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10260_18.pdf)Uchwała Nr 485_10260_18.pdf1994 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10261_18.pdf)Uchwała Nr 485_10261_18.pdf1725 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10262_18.pdf)Uchwała Nr 485_10262_18.pdf2574 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10263_18.pdf)Uchwała Nr 485_10263_18.pdf2271 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10264_18.pdf)Uchwała Nr 485_10264_18.pdf1902 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10265_18.pdf)Uchwała Nr 485_10265_18.pdf1954 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10266_18.pdf)Uchwała Nr 485_10266_18.pdf2194 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10267_18.pdf)Uchwała Nr 485_10267_18.pdf2432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10268_18.pdf)Uchwała Nr 485_10268_18.pdf2123 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10269_18.pdf)Uchwała Nr 485_10269_18.pdf954 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10270_18.pdf)Uchwała Nr 485_10270_18.pdf903 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10271_18.pdf)Uchwała Nr 485_10271_18.pdf683 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10272_18.pdf)Uchwała Nr 485_10272_18.pdf579 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10273_18.pdf)Uchwała Nr 485_10273_18.pdf668 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10274_18.pdf)Uchwała Nr 485_10274_18.pdf648 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10275_18.pdf)Uchwała Nr 485_10275_18.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10276_18.pdf)Uchwała Nr 485_10276_18.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10277_18.pdf)Uchwała Nr 485_10277_18.pdf623 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10278_18.pdf)Uchwała Nr 485_10278_18.pdf806 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10279_18.zip)Uchwała Nr 485_10279_18.zip892 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10280_18.pdf)Uchwała Nr 485_10280_18.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10281_18.pdf)Uchwała Nr 485_10281_18.pdf747 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10282_18.pdf)Uchwała Nr 485_10282_18.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10283_18.pdf)Uchwała Nr 485_10283_18.pdf2897 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10284_18.pdf)Uchwała Nr 485_10284_18.pdf4412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10285_18.pdf)Uchwała Nr 485_10285_18.pdf1116 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10286_18.pdf)Uchwała Nr 485_10286_18.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10287_18.pdf)Uchwała Nr 485_10287_18.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10288_18.pdf)Uchwała Nr 485_10288_18.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10289_18.pdf)Uchwała Nr 485_10289_18.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10290_18.pdf)Uchwała Nr 485_10290_18.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10291_18.pdf)Uchwała Nr 485_10291_18.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10292_18.pdf)Uchwała Nr 485_10292_18.pdf285 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10293_18.pdf)Uchwała Nr 485_10293_18.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10294_18.pdf)Uchwała Nr 485_10294_18.pdf843 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10295_18.pdf)Uchwała Nr 485_10295_18.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10296_18.pdf)Uchwała Nr 485_10296_18.pdf6376 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10297_18.pdf)Uchwała Nr 485_10297_18.pdf2733 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10298_18.pdf)Uchwała Nr 485_10298_18.pdf2088 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10299_18.pdf)Uchwała Nr 485_10299_18.pdf2312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10300_18.pdf)Uchwała Nr 485_10300_18.pdf745 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10301_18.pdf)Uchwała Nr 485_10301_18.pdf739 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10302_18.pdf)Uchwała Nr 485_10302_18.pdf1280 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10303_18.pdf)Uchwała Nr 485_10303_18.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10304_18.pdf)Uchwała Nr 485_10304_18.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10305_18.pdf)Uchwała Nr 485_10305_18.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10306_18.pdf)Uchwała Nr 485_10306_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10307_18.pdf)Uchwała Nr 485_10307_18.pdf2382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 485_10308_18.pdf)Uchwała Nr 485_10308_18.pdf1082 kB