Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

490/10322/18

30 października

przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok

490/10323/18

30 października

udzielenia pełnomocnictwa.

490/10324/18

30 października

udzielenia pełnomocnictwa.

490/10325/18

30 października

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

490/10326/18

30 października

wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

490/10327/18

30 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”, realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

490/10328/18

30 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie” realizowanego przez Stowarzyszenie „DOBRY DOM” w ramach RPO WP na lata 2014 -2020.

490/10329/18

30 października

wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.04.02.00-18-0019/17 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym” realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10330/18

30 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0048/16 „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce” realizowanego przez Gminę Oleszyce w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10331/18

30 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0071/16 pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza Bazyliki OO. Bernardynów w Rzeszowie – etap II oraz remont Auli Jana Pawła II dla ekspozycji ruchomych zabytków Klasztoru” realizowanego przez Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10332/18

30 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu własnego nr RPPK.04.04.00-18-0092/16 pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10333/18

30 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0093/16 pn. „Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10334/18

30 października

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10335/18

30 października

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10336/18

30 października

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10337/18

30 października

przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18.

490/10338/18

30 października

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18.

490/10339/18

30 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0490/17 realizowanego przez INTERVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10340/18

30 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0249/17 realizowanego przez Andrzej Bachurski Zakład Budowlano-Remontowy "ANMAR" w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10341/18

30 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0278/17 realizowanego przez New Anna Cosmetics Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

490/10342/18

30 października

zmieniająca Uchwałę Nr 399/8388/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2018 r.

490/10343/18

30 października

zmiany uchwały Nr 422/8822/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

490/10344/18

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

490/10345/18

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

490/10346/18

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

490/10347/18

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

490/10348/18

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

490/10349/18

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

490/10350/18

30 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

490/10351/18

30 października

zmiany uchwały Nr 438/9197/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”.

490/10352/18

30 października

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

490/10353/18

30 października

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez ”Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto.

490/10354/18

30 października

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.

490/10355/18

30 października

udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

490/10356/18

30 października

wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

490/10357/18

30 października

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz zatwierdzenia czynności w związku z przystąpieniem do realizacji projektu Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV).

490/10358/18

30 października

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

490/10359/18

30 października

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

490/10360/18

30 października

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

490/10361/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

490/10362/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

490/10363/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

490/10364/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

490/10365/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

490/10366/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

490/10367/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

490/10368/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

490/10369/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

490/10370/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

490/10371/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

490/10372/18

30 października

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

490/10373/18

30 października

wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu nieruchomości dla Państwowego Gospodarstwa   Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

490/10374/18

30 października

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości dla Wojewody Podkarpackiego.

490/10375/18

30 października

wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Duża Leluta” położonego w gm. Brzozów pow. brzozowski.

490/10376/18

30 października

zmiany Uchwały Nr 483/10241/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana baterii UPS w budynkach D, E i F2 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

490/10377/18

30 października

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „SENIOR W STOLICY” przez Stowarzyszenie Miłośników Cergowej.

490/10378/18

30 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

490/10379/18

30 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

490/10380/18

30 października

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

490/10381/18

30 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10322_18.pdf)Uchwała Nr 490_10322_18.pdf6926 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10323_18.pdf)Uchwała Nr 490_10323_18.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10324_18.pdf)Uchwała Nr 490_10324_18.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10325_18.pdf)Uchwała Nr 490_10325_18.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10326_18.pdf)Uchwała Nr 490_10326_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10327_18.pdf)Uchwała Nr 490_10327_18.pdf2315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10328_18.pdf)Uchwała Nr 490_10328_18.pdf2423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10329_18.pdf)Uchwała Nr 490_10329_18.pdf1750 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10330_18.pdf)Uchwała Nr 490_10330_18.pdf1908 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10331_18.pdf)Uchwała Nr 490_10331_18.pdf2328 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10332_18.pdf)Uchwała Nr 490_10332_18.pdf2186 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10333_18.pdf)Uchwała Nr 490_10333_18.pdf2511 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10334_18.zip)Uchwała Nr 490_10334_18.zip11635 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10335_18.zip)Uchwała Nr 490_10335_18.zip11686 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10336_18.zip)Uchwała Nr 490_10336_18.zip20369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10337_18.zip)Uchwała Nr 490_10337_18.zip12004 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10338_18.pdf)Uchwała Nr 490_10338_18.pdf1987 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10339_18.pdf)Uchwała Nr 490_10339_18.pdf889 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10340_18.pdf)Uchwała Nr 490_10340_18.pdf884 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10341_18.pdf)Uchwała Nr 490_10341_18.pdf882 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10342_18.zip)Uchwała Nr 490_10342_18.zip4771 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10343_18.pdf)Uchwała Nr 490_10343_18.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10344_18.pdf)Uchwała Nr 490_10344_18.pdf609 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10345_18.pdf)Uchwała Nr 490_10345_18.pdf592 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10346_18.pdf)Uchwała Nr 490_10346_18.pdf590 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10347_18.pdf)Uchwała Nr 490_10347_18.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10348_18.pdf)Uchwała Nr 490_10348_18.pdf628 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10349_18.pdf)Uchwała Nr 490_10349_18.pdf678 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10350_18.pdf)Uchwała Nr 490_10350_18.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10351_18.pdf)Uchwała Nr 490_10351_18.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10352_18.pdf)Uchwała Nr 490_10352_18.pdf790 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10353_18.pdf)Uchwała Nr 490_10353_18.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10354_18.pdf)Uchwała Nr 490_10354_18.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10355_18.pdf)Uchwała Nr 490_10355_18.pdf289 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10356_18.pdf)Uchwała Nr 490_10356_18.pdf771 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10357_18.pdf)Uchwała Nr 490_10357_18.pdf815 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10358_18.pdf)Uchwała Nr 490_10358_18.pdf14343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10359_18.pdf)Uchwała Nr 490_10359_18.pdf8326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10360_18.pdf)Uchwała Nr 490_10360_18.pdf2070 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10361_18.pdf)Uchwała Nr 490_10361_18.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10362_18.pdf)Uchwała Nr 490_10362_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10363_18.pdf)Uchwała Nr 490_10363_18.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10364_18.pdf)Uchwała Nr 490_10364_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10365_18.pdf)Uchwała Nr 490_10365_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10366_18.pdf)Uchwała Nr 490_10366_18.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10367_18.pdf)Uchwała Nr 490_10367_18.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10368_18.pdf)Uchwała Nr 490_10368_18.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10369_18.pdf)Uchwała Nr 490_10369_18.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10370_18.pdf)Uchwała Nr 490_10370_18.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10371_18.pdf)Uchwała Nr 490_10371_18.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10372_18.pdf)Uchwała Nr 490_10372_18.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10373_18.pdf)Uchwała Nr 490_10373_18.pdf864 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10374_18.pdf)Uchwała Nr 490_10374_18.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10375_18.pdf)Uchwała Nr 490_10375_18.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10376_18.pdf)Uchwała Nr 490_10376_18.pdf746 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10377_18.pdf)Uchwała Nr 490_10377_18.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10378_18.pdf)Uchwała Nr 490_10378_18.pdf3029 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10379_18.pdf)Uchwała Nr 490_10379_18.pdf826 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10380_18.pdf)Uchwała Nr 490_10380_18.pdf3343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 490_10381_18.pdf)Uchwała Nr 490_10381_18.pdf2425 kB