Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

1/1/18

20 listopada

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap, przedkładanego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

1/2/18

20 listopada

przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1/3/18

20 listopada

rozpatrzenia protestu.

1/4/18

20 listopada

określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 2019 rok będących w rezerwie samorządu województwa dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój oraz projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

1/5/18

20 listopada

udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w zakresie projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”,
nr PLSK.01.01.00-00.0116/17.

1/6/18

20 listopada

wyznaczenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do prac w Radzie Partnerstwa przy realizacji projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”.

1/7/18

20 listopada

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.04.04-IZ.00-18-001/18.

1/8/18

20 listopada

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.04.04-IZ.00-18-001/18

1/9/18

20 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0003/16 pn. „Przebudowa oficyny dworskiej w Medyce na bibliotekę i czytelnię”, realizowanego przez Gminę Medyka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1/10/18

20 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszęcin - Dębica” nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 realizowanego przez Powiat Dębicki w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

1/11/18

20 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

1/12/18

20 listopada

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

1/13/18

20 listopada

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

1/14/18

20 listopada

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

1/15/18

20 listopada

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Trzebownisko.

1/16/18

20 listopada

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

1/17/18

20 listopada

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

1/18/18

20 listopada

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

1/19/18

20 listopada

zmiany Uchwały Nr 474/10 026/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych z przyznanej w 2018 r. rezerwy subwencji ogólnej dla Województwa Podkarpackiego.

1/20/18

20 listopada

przyznania statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

1/21/18

20 listopada

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

1/22/18

20 listopada

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

1/23/18

20 listopada

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1/24/18

20 listopada

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

1/25/18

20 listopada

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

1/26/18

20 listopada

powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2018/2019.

1/27/18

20 listopada

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022 z uwzględnieniem Perspektywy do roku 2026.

1/28/18

20 listopada

przekazania przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie materiałów będących na stanie podręcznego magazynu.

1/29/18

20 listopada

wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE związanych z realizacją projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1/30/18

20 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

1/31/18

20 listopada

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

1/32/18

20 listopada

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

1/33/18

20 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/603/17 z dnia 27 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

1/34/18

20 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

1/35/18

20 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

1/36/18

20 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.