Nr uchwały

Data posiedzenia

przedmiot uchwały - w sprawie:

7/145/18

11 grudnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

7/146/18

11 grudnia

wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

7/147/18

11 grudnia

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

7/148/18

11 grudnia

odwołania wykonywania obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

7/149/18

11 grudnia

powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

7/150/18

11 grudnia

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,   poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

7/151/18

11 grudnia

zaopiniowania wniosku Pana Macieja Franty reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znak: 23/II/2018/0073 z dnia 22 listopada 2018 r.

7/152/18

11 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa.

7/153/18

11 grudnia

udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów z tytułu prowadzonych postępowań administracyjnych w ramach RPO WP 2007-2013.

7/154/18

11 grudnia

wyrażenia woli zawarcia aneksu do umowy o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji.

7/155/18

11 grudnia

przyjęcia projektu ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

7/156/18

11 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja   planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

7/157/18

11 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.)” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

7/158/18

11 grudnia

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

7/159/18

11 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0017/16 pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie - nowa oferta kulturalna regionu”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

7/160/18

11 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0001/16 pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

7/161/18

11 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0012/17, pn. „Poprawa dostępności usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbuszowej”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

7/162/18

11 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0057/17, „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” realizowanego przez Gminę Pilzno, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

7/163/18

11 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 realizowanego przez ML Project Marcin Lubach w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

7/164/18

11 grudnia

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

7/165/18

11 grudnia

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

7/166/18

11 grudnia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

7/167/18

11 grudnia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

7/168/18

11 grudnia

przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Kolbuszowa.

7/169/18

11 grudnia

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

7/170/18

11 grudnia

zmiany uchwały 422/8822/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

7/171/18

11 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa.

7/172/18

11 grudnia

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

7/173/18

11 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

7/174/18

11 grudnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.

7/175/18

11 grudnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

7/176/18

11 grudnia

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

7/177/18

11 grudnia

zmiany uchwały nr 3/78/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

7/178/18

11 grudnia

wydania opinii do „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krasne na lata 2019 – 2034”.

7/179/18

11 grudnia

zrzeczenia się odszkodowania.

7/180/18

11 grudnia

wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych w gm. Jarosław.

7/181/18

11 grudnia

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Jasionce i Zaczerniu gmina Trzebownisko, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

7/182/18

11 grudnia

odwołania upoważnienia.

7/183/18

11 grudnia

udzielenia upoważnienia.

7/184/18

11 grudnia

zmiany Uchwały Nr 430/8979/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.

7/185/18

11 grudnia

zmiany Uchwały Nr 430/8980/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego”.

7/186/18

11 grudnia

zmiany Uchwały Nr 399/8406/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”.

7/187/18

11 grudnia

uchylenia Uchwały Nr 404/8499/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

7/188/18

11 grudnia

uchylenia uchwały Nr 481/10192/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

7/189/18

11 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

7/190/18

11 grudnia

wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.