Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

15/319/19

08.01.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

15/320/19

08.01.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

15/321/19

08.01.2019 r.

współorganizacji XI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w 2019 r.

15/322/19

08.01.2019 r.

współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2019.  

15/323/19

08.01.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2019 rok.

15/324/19

08.01.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0104/16 pn. „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – dawnego budynku sztabowego na cele kultury – etap I”, realizowanego przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie z Krosna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

15/325/19

08.01.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

15/326/19

08.01.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0010/17 pn. „Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudową zaplecza pobytowego i zakupem wyposażenia Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju”, realizowanego przez Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

15/327/19

08.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0007/17 pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

15/328/19

08.01.2019 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17 przyjętego Uchwałą Nr 301/6055/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2017 r.

15/329/19

08.01.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

15/330/19

08.01.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 350/7449/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16).

15/331/19

08.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0913/16 realizowanego przez „Euroterm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

15/332/19

08.01.2019 r.

wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

15/333/19

08.01.2019 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 59. Plebiscytu na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców Podkarpacia 2018.

15/334/19

08.01.2019 r.

wyrażenia woli realizacji projektów Polskiej pomocy rozwojowej 2019.

15/335/19

08.01.2019 r.

przeprowadzenia prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Festiwalu „Wasilija”.

15/336/19

08.01.2019 r.

organizacji spotkania noworocznego z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów.

15/337/19

08.01.2019 r.

współorganizacji spotkania noworocznego.

15/338/19

08.01.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

15/339/19

08.01.2019 r.

„Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.

15/340/19

08.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sanok.