http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 stycznia 2019 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

19/394/19

22.01.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

19/395/19

22.01.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

19/396/19

22.01.2019 r.

przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim.

19/397/19

22.01.2019 r.

wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

19/398/19

22.01.2019 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

19/399/19

22.01.2019 r.

wykonania prezentacji tradycyjnych potraw i obrzędów Bożonarodzeniowych.

19/400/19

22.01.2019 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 485/10285/18 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko oraz Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

19/401/19

22.01.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

19/402/19

22.01.2019 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

19/403/19

22.01.2019 r.

umorzenia wierzytelności wobec Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Jaśle w likwidacji.

19/404/19

22.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim.

19/405/19

22.01.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

19/406/19

22.01.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 241/4855/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VII Osi Priorytetowej - Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

19/407/19

22.01.2019 r.

wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

19/408/19

22.01.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie” realizowanego przez Stowarzyszenie „DOBRY DOM” w ramach RPO WP na lata 2014 -2020.

19/409/19

22.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0006/17 pn. „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” realizowanego przez Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

19/410/19

22.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0001/16 „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

19/411/19

22.01.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

19/412/19

22.01.2019 r.

wyboru do dofinansowania projektu nr RPPK.01.04.01-18-0338/16 i zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

19/413/19

22.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

19/414/19

22.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

19/415/19

22.01.2019 r.

współorganizacji III Ogólnopolskiego Forum Samorządów.

19/416/19

22.01.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

19/417/19

22.01.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

19/418/19

22.01.2019 r.

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2019 roku.

19/419/19

22.01.2019 r.

wykonania działań promocyjnych podczas koncertu Forum Miastu w ramach XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”.

19/420/19

22.01.2019 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XV edycji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Psich Zaprzęgów „W Krainie Wilka”.

19/421/19

22.01.2019 r.

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

19/422/19

22.01.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2018/2019.

19/423/19

22.01.2019 r.

przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

19/424/19

22.01.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

19/425/19

22.01.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

19/426/19

22.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

19/427/19

22.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.