Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

24/540/19

19.02.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

24/541/19

19.02.2019 r.

w sprawie zmiany: Uchwały Nr 342/7353/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 241/4854/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 - Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 - Instrumenty Finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (z późn. zm.).

24/542/19

19.02.2019 r.

zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

24/543/19

19.02.2019 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

24/544/19

19.02.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

24/545/19

19.02.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

24/546/19

19.02.2019 r.

udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Gospodarki „i Certyfikacji do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w zakresie projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17.

24/547/19

19.02.2019 r.

udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Gospodarki i Certyfikacji do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY), realizowanego w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020.

24/548/19

19.02.2019 r.

upoważnienia Dyrektora Departamentu Gospodarki i Certyfikacji.

24/549/19

19.02.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r., w sprawie udzielenia upoważnienia.

24/550/19

19.02.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Gospodarki i Certyfikacji.

24/551/19

19.02.2019 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 nr RPPK.06.05.00-IZ.00-18-002/19.

24/552/19

19.02.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.05.00-IZ.00-18-002/19.

24/553/19

19.02.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

24/554/19

19.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol”, realizowanego przez Gminę Narol w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

24/555/19

19.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0010/17 pn. „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

24/556/19

19.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

24/557/19

19.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0322/17 realizowanego przez MARGO PACK JANUSZ GONDEK & MAREK PELC SPÓŁKA JAWNA w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

24/558/19

19.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0322/17 realizowanego przez MARGO PACK JANUSZ GONDEK & MAREK PELC SPÓŁKA JAWNA w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

24/559/19

19.02.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

24/560/19

19.02.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

24/561/19

19.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

24/562/19

19.02.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

24/563/19

19.02.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

24/564/19

19.02.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

24/565/19

19.02.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

24/566/19

19.02.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Sokołów Małopolski.

24/567/19

19.02.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1435R Stacja Kolejowa Boguchwała na terenie powiatu rzeszowskiego, celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

24/568/19

19.02.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”.

24/569/19

19.02.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”.

24/570/19

19.02.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

24/571/19

19.02.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

24/572/19

19.02.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

24/573/19

19.02.2019 r.

skierowania projektu uchwały o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

24/574/19

19.02.2019 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku.

24/575/19

19.02.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

24/576/19

19.02.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

24/577/19

19.02.2019 r.

powołania Komisji, przyjęcia Regulaminu oraz przyjęcia kart oceny.

24/578/19

19.02.2019 r.

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

24/579/19

19.02.2019 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu.

24/580/19

19.02.2019 r.

nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Nowym Lublińcu gmina Cieszanów.

24/581/19

19.02.2019 r.

przeprowadzenia kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

24/582/19

19.02.2019 r.

wyrażenia zgody na zlecenie przygotowania redakcji technicznej materiałów zdjęciowych i tekstowych pozycji wydawniczej pn. „Tradycje kulinarne Podkarpacia”.

24/583/19

19.02.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

24/584/19

19.02.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie ambulansu Peugeot Boxter.

24/585/19

19.02.2019 r.

złożenia sprawozdania z realizacji planu działania Oddziału Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie za rok 2018 oraz przyjęcia planu działania na rok 2019.

24/586/19

19.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

24/587/19

19.02.2019 r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

24/588/19

19.02.2019 r.

przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego.

24/589/19

19.02.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

24/590/19

19.02.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

24/591/19

19.02.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

24/592/19

19.02.2019 r.

wprowadzenia „Zasad przekazywania sprawozdań w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Województwo Podkarpackie”.

24/593/19

19.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

24/594/19

19.02.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

24/595/19

19.02.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Marszałka, Zarządu Województwa Podkarpackiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

24/596/19

19.02.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_540_19.pdf)Uchwała Nr 24_540_19.pdf3675 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_541_19.zip)Uchwała Nr 24_541_19.zip11161 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_542_19.pdf)Uchwała Nr 24_542_19.pdf4184 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_543_19.zip)Uchwała Nr 24_543_19.zip21088 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_544_19.pdf)Uchwała Nr 24_544_19.pdf824 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_545_19.pdf)Uchwała Nr 24_545_19.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_546_19.pdf)Uchwała Nr 24_546_19.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_547_19.pdf)Uchwała Nr 24_547_19.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_548_19.pdf)Uchwała Nr 24_548_19.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_549_19.pdf)Uchwała Nr 24_549_19.pdf549 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_550_19.pdf)Uchwała Nr 24_550_19.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_551_19.zip)Uchwała Nr 24_551_19.zip30805 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_552_19.pdf)Uchwała Nr 24_552_19.pdf4009 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_553_19.pdf)Uchwała Nr 24_553_19.pdf3142 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_554_19.pdf)Uchwała Nr 24_554_19.pdf1759 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_555_19.pdf)Uchwała Nr 24_555_19.pdf2459 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_556_19.pdf)Uchwała Nr 24_556_19.pdf2338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_557_19.pdf)Uchwała Nr 24_557_19.pdf861 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_558_19.pdf)Uchwała Nr 24_558_19.pdf1240 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_559_19.pdf)Uchwała Nr 24_559_19.pdf1868 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_560_19.pdf)Uchwała Nr 24_560_19.pdf1833 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_561_19.pdf)Uchwała Nr 24_561_19.pdf5338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_562_19.pdf)Uchwała Nr 24_562_19.pdf743 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_563_19.pdf)Uchwała Nr 24_563_19.pdf606 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_564_19.pdf)Uchwała Nr 24_564_19.pdf605 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_565_19.pdf)Uchwała Nr 24_565_19.pdf678 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_566_19.pdf)Uchwała Nr 24_566_19.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_567_19.pdf)Uchwała Nr 24_567_19.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_568_19.pdf)Uchwała Nr 24_568_19.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_569_19.pdf)Uchwała Nr 24_569_19.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_570_19.pdf)Uchwała Nr 24_570_19.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_571_19.pdf)Uchwała Nr 24_571_19.pdf890 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_572_19.pdf)Uchwała Nr 24_572_19.pdf4823 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_573_19.pdf)Uchwała Nr 24_573_19.pdf2542 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_574_19.pdf)Uchwała Nr 24_574_19.pdf1234 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_575_19.pdf)Uchwała Nr 24_575_19.pdf5880 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_576_19.pdf)Uchwała Nr 24_576_19.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_577_19.pdf)Uchwała Nr 24_577_19.pdf6654 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_578_19.pdf)Uchwała Nr 24_578_19.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_579_19.pdf)Uchwała Nr 24_579_19.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_580_19.pdf)Uchwała Nr 24_580_19.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_581_19.pdf)Uchwała Nr 24_581_19.pdf618 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_582_19.pdf)Uchwała Nr 24_582_19.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_583_19.pdf)Uchwała Nr 24_583_19.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_584_19.pdf)Uchwała Nr 24_584_19.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_585_19.pdf)Uchwała Nr 24_585_19.pdf8555 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_586_19.pdf)Uchwała Nr 24_586_19.pdf7642 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_587_19.pdf)Uchwała Nr 24_587_19.pdf699 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_588_19.pdf)Uchwała Nr 24_588_19.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_589_19.pdf)Uchwała Nr 24_589_19.pdf1186 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_590_19.pdf)Uchwała Nr 24_590_19.pdf769 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_591_19.pdf)Uchwała Nr 24_591_19.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_592_19.pdf)Uchwała Nr 24_592_19.pdf1434 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_593_19.pdf)Uchwała Nr 24_593_19.pdf2291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_594_19.pdf)Uchwała Nr 24_594_19.pdf6962 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_595_19.pdf)Uchwała Nr 24_595_19.pdf1302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 24_596_19.pdf)Uchwała Nr 24_596_19.pdf2081 kB