Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

25/597/19

26.02.2019 r.

udzielenia upoważnienia Panu Pawłowi Waisowi w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji.

25/598/19

26.02.2019 r.

upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego.

25/599/19

26.02.2019 r.

zaopiniowania wniosku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

25/600/19

26.02.2019 r.

upoważnienia.

25/601/19

26.02.2019 r.

upoważnienia.

25/602/19

26.02.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy.

25/603/19

26.02.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18.

25/604/19

26.02.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0009/17 pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług” realizowanego przez SP ZOZ w Stalowej Woli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

25/605/19

26.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0497/16 realizowanego przez Makarony Polskie Spółka Akcyjna w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

25/606/19

26.02.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z TIME INVESTMENT Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

25/607/19

26.02.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0067/17-00 zawartej z MB ELIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0184/17-00 zawartej z "KOLOR-PRINT" s.c. Grażyna, Marek Olszowscy oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

25/608/19

26.02.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

25/609/19

26.02.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19.

25/610/19

26.02.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19.

25/611/19

26.02.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19.

25/612/19

26.02.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19.

25/613/19

26.02.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Sieciowanie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19.

25/614/19

26.02.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Sieciowanie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19.

25/615/19

26.02.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”.

25/616/19

26.02.2019 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina” na rzecz Gminy Ulanów.

25/617/19

26.02.2019 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2019 roku.

25/618/19

26.02.2019 r.

zamieszczenia materiału reklamowego Województwa Podkarpackiego w bezpłatnym miesięczniku „Infoserwis” wydawanym przez NSZZ Solidarność Region Rzeszowski.

25/619/19

26.02.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

25/620/19

26.02.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

25/621/19

26.02.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

25/622/19

26.02.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

25/623/19

26.02.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

25/624/19

26.02.2019 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

25/625/19

26.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

25/626/19

26.02.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania „Wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia znajdującego się na działce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

25/627/19

26.02.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania „Remont orynnowania i odnowienie elewacji ściany południowej Pałacu Myśliwskiego w Tarnobrzegu” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

25/628/19

26.02.2019 r.

ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

25/629/19

26.02.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

25/630/19

26.02.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

25/631/19

26.02.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

25/632/19

26.02.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

25/633/19

26.02.2019 r.

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 13 na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

25/634/19

26.02.2019 r.

wyrażenia zgody na najem powierzchni w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 dla Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego.

25/635/19

26.02.2019 r.

wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki.

25/636/19

26.02.2019 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

25/637/19

26.02.2019 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

25/638/19

26.02.2019 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

25/639/19

26.02.2019 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

25/640/19

26.02.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

25/641/19

26.02.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

25/642/19

26.02.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

25/643/19

26.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_597_19.pdf)Uchwała Nr 25_597_19.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_598_19.pdf)Uchwała Nr 25_598_19.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_599_19.pdf)Uchwała Nr 25_599_19.pdf842 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_600_19.pdf)Uchwała Nr 25_600_19.pdf693 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_601_19.pdf)Uchwała Nr 25_601_19.pdf717 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_602_19.pdf)Uchwała Nr 25_602_19.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_603_19.pdf)Uchwała Nr 25_603_19.pdf2320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_604_19.pdf)Uchwała Nr 25_604_19.pdf3065 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_605_19.pdf)Uchwała Nr 25_605_19.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_606_19.zip)Uchwała Nr 25_606_19.zip4064 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_607_19.zip)Uchwała Nr 25_607_19.zip6812 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_608_19.pdf)Uchwała Nr 25_608_19.pdf1542 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_609_19.zip)Uchwała Nr 25_609_19.zip13291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_610_19.pdf)Uchwała Nr 25_610_19.pdf2116 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_611_19.zip)Uchwała Nr 25_611_19.zip11231 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_612_19.pdf)Uchwała Nr 25_612_19.pdf2517 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_613_19.zip)Uchwała Nr 25_613_19.zip11953 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_614_19.pdf)Uchwała Nr 25_614_19.pdf2364 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_615_19.pdf)Uchwała Nr 25_615_19.pdf1303 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_616_19.pdf)Uchwała Nr 25_616_19.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_617_19.pdf)Uchwała Nr 25_617_19.pdf696 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_618_19.pdf)Uchwała Nr 25_618_19.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_619_19.pdf)Uchwała Nr 25_619_19.pdf472 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_620_19.pdf)Uchwała Nr 25_620_19.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_621_19.pdf)Uchwała Nr 25_621_19.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_622_19.pdf)Uchwała Nr 25_622_19.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_623_19.pdf)Uchwała Nr 25_623_19.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_624_19.pdf)Uchwała Nr 25_624_19.pdf3038 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_625_19.pdf)Uchwała Nr 25_625_19.pdf9672 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_626_19.pdf)Uchwała Nr 25_626_19.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_627_19.pdf)Uchwała Nr 25_627_19.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_628_19.pdf)Uchwała Nr 25_628_19.pdf989 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_629_19.pdf)Uchwała Nr 25_629_19.pdf1409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_630_19.pdf)Uchwała Nr 25_630_19.pdf1249 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_631_19.pdf)Uchwała Nr 25_631_19.pdf1141 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_632_19.pdf)Uchwała Nr 25_632_19.pdf1207 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_633_19.pdf)Uchwała Nr 25_633_19.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_634_19.pdf)Uchwała Nr 25_634_19.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_635_19.pdf)Uchwała Nr 25_635_19.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_636_19.pdf)Uchwała Nr 25_636_19.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_637_19.pdf)Uchwała Nr 25_637_19.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_638_19.pdf)Uchwała Nr 25_638_19.pdf641 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_639_19.pdf)Uchwała Nr 25_639_19.pdf723 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_640_19.pdf)Uchwała Nr 25_640_19.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_641_19.pdf)Uchwała Nr 25_641_19.pdf1504 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_642_19.pdf)Uchwała Nr 25_642_19.pdf2929 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 25_643_19.pdf)Uchwała Nr 25_643_19.pdf1017 kB