Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

30/755/19

19.03.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

30/756/19

19.03.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

30/757/19

19.03.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

30/758/19

19.03.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o., do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

30/759/19

19.03.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0004/17 pn. „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

30/760/19

19.03.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 129/2799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określania sposobu wyłaniania przedsięwzięć promocyjno – wizerunkowych Województwa Podkarpackiego.

30/761/19

19.03.2019 r.

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej zgłoszeń złożonych w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

30/762/19

19.03.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

30/763/19

19.03.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

30/764/19

19.03.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

30/765/19

19.03.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

30/766/19

19.03.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

30/767/19

19.03.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

30/768/19

19.03.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

30/769/19

19.03.2019 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

30/770/19

19.03.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

30/771/19

19.03.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020.

30/772/19

19.03.2019 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

30/773/19

19.03.2019 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

30/774/19

19.03.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

30/775/19

19.03.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

30/776/19

19.03.2019 r.

udzielenia upoważnienia.

30/777/19

19.03.2019 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łańcuckiego na lata 2019-2022 z Perspektywą na lata 2023-2026.

30/778/19

19.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

30/779/19

19.03.2019 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.

30/780/19

19.03.2019 r.

wytypowania przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do składu Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

30/781/19

19.03.2019 r.

współorganizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.

30/782/19

19.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja Pracowni RTG i USG - Zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego”.

30/783/19

19.03.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

30/784/19

19.03.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

30/785/19

19.03.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

30/786/19

19.03.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nabycie piły oscylacyjnej.

30/787/19

19.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2019 r.

30/788/19

19.03.2019 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2019 r.

30/789/19

19.03.2019 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2019 r.

30/790/19

19.03.2019 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

30/791/19

19.03.2019 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

30/792/19

19.03.2019 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

30/793/19

19.03.2019 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

30/794/19

19.03.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

30/795/19

19.03.2019 r.

wystąpienia o uzyskanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

30/796/19

19.03.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu” w ramach konkursu Polskiej pomocy rozwojowej 2019.