Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

35/866/19

02.04.2019 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

35/867/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”, realizowanego przez Powiat Niżański w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

35/868/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 pn. „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/869/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji oraz dostarczenia pozytywnej opinii Koordynatora ds. środowiska dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0031/17 realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/870/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0110/16 realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/871/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0015/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”, realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/872/19

02.04.2019 r.

zaopiniowania wniosku Pana Janusza Zarzyckiego, pełnomocnika OGP GAZ-SYSTEM S.A. / PGNiG GAZOPROJEKT S.A. (ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław) z dnia 11 marca 2019 r. znak: RP3000/19/000404, działającego z upoważnienia Inwestora - OGP GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa).

35/873/19

02.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/874/19

02.04.2019 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu realizacji projektu R.100 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy, RR.100.0.1 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy dla kobiet oraz RR.100.0.2 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn przez firmę Janusz Hejner, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 38-400 Krosno realizującą projekt nr RPPK.01.01.00-18-080/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/875/19

02.04.2019 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu realizacji projektu RR.8.2.7 - Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej dla konkursu ogłoszonego w roku 2009 przez Firmę Produkcyjno-Usługowo-Handlową "VIKTORIA", Iwona Waśniowska, Gawłów 94, 32-711 Bogucice realizującą projekt nr RPPK.01.01.00-18-092/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/876/19

02.04.2019 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjentów wskaźników rezultatu realizacji projektu RR.8.2.20 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny, RR.8.2.21 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek krajowy, RR.8.2.22 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek regionalny oraz RR.7.4.8 Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny, RR.7.4.9 Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek krajowy, RR.7.4.10 Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek regionalny w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne (dla konkursów ogłoszonych w roku 2009 oraz 2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/877/19

02.04.2019 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu realizacji projektu RR.8.2.1 – Zmiana przychodów ze sprzedaży przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne (konkurs ogłoszony w roku 2008) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

35/878/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu dostarczenia kompletu prawidłowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0016/17 realizowanego przez Buczek Tomasz Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/879/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu dostarczenia kompletu prawidłowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0183/17 realizowanego przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy WOJ-MET Wojnarowski Witold w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/880/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0249/17 realizowanego przez Andrzej Bachurski Zakład Budowlano-Remontowy "ANMAR" w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/881/19

02.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0338/16 realizowanego przez Agencję Turystyczno-Usługową "BAWDIM" Roman Mazur w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

35/882/19

02.04.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0197/17-00 zawartej z Laboratorium i Sklepy „FOTO-LAB” Stanisław Bryg oraz umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0278/17-00 zawartej z New Anna Cosmetics Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

35/883/19

02.04.2019 r.

zlecenia wykonania usługi przez biegłego w zakresie weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia w związku z kontrolą prowadzoną w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

35/884/19

02.04.2019 r.

przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2019 r.

35/885/19

02.04.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Nowa Dęba.

35/886/19

02.04.2019 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2019 roku.

35/887/19

02.04.2019 r.

powołania Komisji do oceny wniosków o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.

35/888/19

02.04.2019 r.

współorganizacji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha.

35/889/19

02.04.2019 r.

przyznania stypendium twórczego.

35/890/19

02.04.2019 r.

pozbawienia prawa do II transzy stypendium i rozwiązania umowy Nr III/OP/7/U/29/2018 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

35/891/19

02.04.2019 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

35/892/19

02.04.2019 r.

upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

35/893/19

02.04.2019 r.

wydania opinii do aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębowiec na lata 2019 – 2034”.

35/894/19

02.04.2019 r.

wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Besko na lata 2019 – 2034”.

35/895/19

02.04.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup angiografu mobilnego.

35/896/19

02.04.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

35/897/19

02.04.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

35/898/19

02.04.2019 r.

finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r.

35/899/19

02.04.2019 r.

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

35/900/19

02.04.2019 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie limitu miejsc do 20 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie.

35/901/19

02.04.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

35/902/19

02.04.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.