Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

36/903/19

09.04.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

36/904/19

09.04.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

36/905/19

09.04.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

36/906/19

09.04.2019 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na spełnienie warunków podpisania umów o dofinansowanie przez tzw. spółki parafialne i zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 z późn. zm.

36/907/19

09.04.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/908/19

09.04.2019 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały nr 36/907/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

36/909/19

09.04.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0033/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/910/19

09.04.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0034/17, „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/911/19

09.04.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0037/17, pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/912/19

09.04.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0039/17, pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/913/19

09.04.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17, pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/914/19

09.04.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0041/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/915/19

09.04.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0042/17 pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową NR 73” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/916/19

09.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 05.01.00-18-0014/17 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarczycka”, realizowanego przez Powiat Rzeszowski, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/917/19

09.04.2019 r.

wskazania przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady rozwoju obszaru gospodarczego tworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, zarządzającą Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan.

36/918/19

09.04.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

36/919/19

09.04.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta AssetLife Sp. z o.o. (dawniej PROGRESS Sp. z o.o.) oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

36/920/19

09.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 realizowanego przez ”SIGNUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/921/19

09.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0022/16 realizowanego przez ML SYSTEM S.A. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

36/922/19

09.04.2019 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

36/923/19

09.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

36/924/19

09.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

36/925/19

09.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

36/926/19

09.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

36/927/19

09.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

36/928/19

09.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

36/929/19

09.04.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Lesko.

36/930/19

09.04.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rakszawa.

36/931/19

09.04.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka.

36/932/19

09.04.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

36/933/19

09.04.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

36/934/19

09.04.2019 r.

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego w latach 2016 - 2020 przyznanych na 2020.

36/935/19

09.04.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

36/936/19

09.04.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

36/937/19

09.04.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

36/938/19

09.04.2019 r.

udzielenia upoważnienia.

36/939/19

09.04.2019 r.

udzielenia upoważnienia.

36/940/19

09.04.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

36/941/19

09.04.2019 r.

uwzględnienia skargi Gminy Krasne.

36/942/19

09.04.2019 r.

przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

36/943/19

09.04.2019 r.

wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

36/944/19

09.04.2019 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

36/945/19

09.04.2019 r.

powołania Naukowej Rady Programowej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

36/946/19

09.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

36/947/19

09.04.2019 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Terapeuta zajęciowy w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie od roku szkolnego 2019/2020.

36/948/19

09.04.2019 r.

wprowadzenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

36/949/19

09.04.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2018/2019.

36/950/19

09.04.2019 r.

Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2019 roku.

36/951/19

09.04.2019 r.

wygaśnięcia umowy stypendialnej za osiągnięcia artystyczne podpisanej w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

36/952/19

09.04.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

36/953/19

09.04.2019 r.

złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania: opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

36/954/19

09.04.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

36/955/19

09.04.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

36/956/19

09.04.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

36/957/19

09.04.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

36/958/19

09.04.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

36/959/19

09.04.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego”.

36/960/19

09.04.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”.

36/961/19

09.04.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Usunięcie awarii Rezonansu Magnetycznego Magnetom Avanto w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej KSW Nr 1”.

36/962/19

09.04.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

36/963/19

09.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Partnerów Projektu PSIP na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

36/964/19

09.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada – Pustynia)”.

36/965/19

09.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr LV/906/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w latach 2018-2020 oraz zmiany uchwały nr XXII/392/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

36/966/19

09.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

36/967/19

09.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

36/968/19

09.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_903_19.pdf)Uchwała Nr 36_903_19.pdf5983 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_904_19.pdf)Uchwała Nr 36_904_19.pdf11385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_905_19.pdf)Uchwała Nr 36_905_19.pdf12038 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_906_19.pdf)Uchwała Nr 36_906_19.pdf1526 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_907_19.pdf)Uchwała Nr 36_907_19.pdf5614 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_908_19.pdf)Uchwała Nr 36_908_19.pdf3932 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_909_19.pdf)Uchwała Nr 36_909_19.pdf3030 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_910_19.pdf)Uchwała Nr 36_910_19.pdf3428 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_911_19.pdf)Uchwała Nr 36_911_19.pdf3058 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_912_19.pdf)Uchwała Nr 36_912_19.pdf3120 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_913_19.pdf)Uchwała Nr 36_913_19.pdf2880 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_914_19.pdf)Uchwała Nr 36_914_19.pdf2934 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_915_19.pdf)Uchwała Nr 36_915_19.pdf2987 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_916_19.pdf)Uchwała Nr 36_916_19.pdf2090 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_917_19.pdf)Uchwała Nr 36_917_19.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_918_19.zip)Uchwała Nr 36_918_19.zip5982 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_919_19.zip)Uchwała Nr 36_919_19.zip4059 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_920_19.pdf)Uchwała Nr 36_920_19.pdf903 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_921_19.pdf)Uchwała Nr 36_921_19.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_922_19.pdf)Uchwała Nr 36_922_19.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_923_19.pdf)Uchwała Nr 36_923_19.pdf630 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_924_19.pdf)Uchwała Nr 36_924_19.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_925_19.pdf)Uchwała Nr 36_925_19.pdf604 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_926_19.pdf)Uchwała Nr 36_926_19.pdf591 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_927_19.pdf)Uchwała Nr 36_927_19.pdf592 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_928_19.pdf)Uchwała Nr 36_928_19.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_929_19.pdf)Uchwała Nr 36_929_19.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_930_19.pdf)Uchwała Nr 36_930_19.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_931_19.pdf)Uchwała Nr 36_931_19.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_932_19.pdf)Uchwała Nr 36_932_19.pdf475 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_933_19.pdf)Uchwała Nr 36_933_19.pdf1035 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_934_19.pdf)Uchwała Nr 36_934_19.pdf593 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_935_19.pdf)Uchwała Nr 36_935_19.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_936_19.pdf)Uchwała Nr 36_936_19.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_937_19.pdf)Uchwała Nr 36_937_19.pdf5987 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_938_19.pdf)Uchwała Nr 36_938_19.pdf1467 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_939_19.pdf)Uchwała Nr 36_939_19.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_940_19.pdf)Uchwała Nr 36_940_19.pdf8221 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_941_19.pdf)Uchwała Nr 36_941_19.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_942_19.pdf)Uchwała Nr 36_942_19.pdf7524 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_943_19.pdf)Uchwała Nr 36_943_19.pdf4789 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_944_19.pdf)Uchwała Nr 36_944_19.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_945_19.pdf)Uchwała Nr 36_945_19.pdf619 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_946_19.pdf)Uchwała Nr 36_946_19.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_947_19.pdf)Uchwała Nr 36_947_19.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_948_19.pdf)Uchwała Nr 36_948_19.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_949_19.pdf)Uchwała Nr 36_949_19.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_950_19.pdf)Uchwała Nr 36_950_19.pdf9139 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_951_19.pdf)Uchwała Nr 36_951_19.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_952_19.pdf)Uchwała Nr 36_952_19.pdf1299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_953_19.pdf)Uchwała Nr 36_953_19.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_954_19.pdf)Uchwała Nr 36_954_19.pdf1895 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_955_19.pdf)Uchwała Nr 36_955_19.pdf1913 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_956_19.pdf)Uchwała Nr 36_956_19.pdf1905 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_957_19.pdf)Uchwała Nr 36_957_19.pdf1887 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_958_19.pdf)Uchwała Nr 36_958_19.pdf1846 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_959_19.pdf)Uchwała Nr 36_959_19.pdf2060 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_960_19.pdf)Uchwała Nr 36_960_19.pdf2316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_961_19.pdf)Uchwała Nr 36_961_19.pdf2339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_962_19.pdf)Uchwała Nr 36_962_19.pdf1354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_963_19.pdf)Uchwała Nr 36_963_19.pdf1987 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_964_19.pdf)Uchwała Nr 36_964_19.pdf1560 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_965_19.pdf)Uchwała Nr 36_965_19.pdf1811 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_966_19.pdf)Uchwała Nr 36_966_19.pdf5358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_967_19.pdf)Uchwała Nr 36_967_19.pdf7566 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 36_968_19.pdf)Uchwała Nr 36_968_19.pdf4609 kB